Revision

BASTA genomför regelbundna revisioner av anslutna företag för att säkerställa trovärdigheten och validera bedömningarna av artiklarna i BASTA-systemet. 

Kriterier

I BASTAs kriteriedokument finns det kriterier som beskriver hur revisionen går till samt kriterier för vad som åligger det anslutna företaget.

Avtal för att ansluta till BASTA-systemet

I det avtal som sluts mellan företaget och BASTAonline beskrivs mer om revision.

Rutin för registrering

BASTA har tagit fram en mall för ”Rutin för hantering av registreringar i BASTA-systemet” som kan användas för att säkerställa att man följer kriterierna gällande organisationen.

Mall revisionsrapport

BASTA har tagit fram en mall för ”Revisionsrapport” som används av våra revisorer, så vill du se exakt vad som kontrolleras vid en revision så kan du ladda ner den från vår dokumentsida.

Processen vid revision

Innan revisionen kontaktas företaget av BASTAonline. Det är därför viktigt att företaget har angivit rätt kontaktperson.

Efter avslutad revision måste eventuella avvikelser åtgärdas inom tre månader.

Konsekvenser av allvarliga avvikelser

Om allvarliga avvikelser framkommer har BASTA rätt att avpublicera registrerade artiklar tills dess att alla avvikelserna är åtgärdade.

Vad kontrolleras vid revisionen?

Alla företag som registrerar sina produkter i BASTA-systemet har godkänt att bli reviderade och har fullständig dokumentation för sin bedömning, samt kan visa upp dokumentation och bedömningsunderlag vid revision.

För mer information se kriteriedokument, mall för revisionsrapport och avtalet för att ansluta till BASTA-systemet.

Vid revisionen kontrolleras bland annat:

  • Att de organisatoriska kriterierna uppfylls
  • Bedömning och bedömningsunderlag för ett urval av registrerade produkter
  • Underlag från underleverantörer som används vid bedömning

Dokumentation som ska skickas in vid revision

Vid revisionen ska dokumentation skickas in som visar att man uppfyller kriterierna.

Organisatoriska kriterier

Dokumentation och beskrivning som visar att att kriterierna under kriterieområdet organisation uppfylls. Detta omfattar kriterierna:

  • Ansvarslista och kompetens
  • Bedömning och bedömningsunderlag
  • Uppdatering av bedömning vid förändringar
  • BASTA-revision
  • Marknadsföring

För detaljerad information se BASTA-systemets kriteriedokument.

Bedömning på artiklar

För de artiklar som valts ut för revisionen ska bedömningssammanställning och underlag som legat till grund för bedömningen skickas in till BASTA.

Hur bedömning och sammanställning ska genomföras finns beskrivet under kriterium "Bedömning och bedömningsunderlag" i kriteriedokumentet.

Om man valt att redovisa mot de valfria kriterieområdena ska även underlag som använts för bedömning inom dessa områden skickas in.

För detaljerad information om kriterierna se BASTA-systemets kriteriedokument.

BASTAs revisorer

BASTA tar hjälp av externa experter, med dokumenterad kunskap om BASTA-systemets kriterier och bedömningar, för revisionsarbetet. Nedan följer de företag som BASTAonline kontrakterar

Konsult

Atkins Sverige

Konsult

Goodpoint

Konsult

Sweco

Konsult

Trossa

Konsult

WSP