Revision

BASTA genomför regelbundna revisioner av anslutna företag för att säkerställa trovärdigheten och validera bedömningarna av artiklarna i BASTA-systemet. 

Vad kontrolleras vid revisionen?

Alla företag som registrerar sina produkter i BASTA-systemet har godkänt att bli reviderade och har fullständig dokumentation för sin bedömning, samt kan visa upp dokumentation och bedömningsunderlag vid revision.

För mer information se kriterierdokument, mall för revisionsrapport och avtalet för att ansluta till BASTA-systemet.

Vid revisionen kontrolleras bland annat:

  • Bedömning och bedömningsunderlag för ett urval av registrerade produkter
  • Att de organisatoriska kriterierna uppfylls
  • Underlag från underleverantörer som används vid bedömning

Kriterier

I BASTAs kriteriedokument finns det kriterier som beskriver hur revisionen går till samt kriterier för vad som åligger det anslutna företaget.

Avtal för att ansluta till BASTA-systemet

I det avtal som sluts mellan företaget och BASTAonline beskrivs mer om revision.

Rutin för registrering

BASTA har tagit fram en mall för ”Rutin för hantering av registreringar i BASTA-systemet” som kan användas för att säkerställa att man följer kriterierna gällande organisationen.

Mall revisionsrapport

BASTA har tagit fram en mall för ”Revisionsrapport” som används av våra revisorer, så vill du se exakt vad som kontrolleras vid en revision så kan du ladda ner den från vår dokumentsida.

Processen vid revision

Innan revisionen kontaktas företaget av BASTAonline. Det är därför viktigt att företaget har angivit rätt kontaktperson.

Efter avslutad revision måste eventuella avvikelser åtgärdas inom tre månader.

Konsekvenser av allvarliga avvikelser

Om allvarliga avvikelser framkommer har BASTA rätt att avpublicera registrerade artiklar tills dess att alla avvikelserna är åtgärdade.

BASTAs revisorer

BASTA tar hjälp av externa experter, med dokumenterad kunskap om BASTA-systemets kriterier och bedömningar, för revisionsarbetet. Nedan följer de företag som BASTAonline kontrakterar

Konsult

Atkins Sverige

Konsult

Goodpoint

Konsult

Krakenberger Miljö

Konsult

Sweco

Konsult

Trossa

Konsult

WSP