Rapporter

På denna sida hittar du sammanfattningar av rapporter som kopplar till BASTA-systemet. De kan ge vägledning för dig som vill veta mer om hur du kan använda BASTA-systemet vid nybyggnation.

Rapport

Bygga med BASTA

Nyckeln till ett giftfritt byggande är att välja bygg- och anläggningsprodukter med minimerat innehåll av farliga kemiska ämnen. Genom att bygga på ett ansvarsfullt sätt skapas vinster både för miljön och för ekonomin.

Detta är slutrapporten från utvecklingsprojektet ”Bygga med BASTA” som ger en beskrivning av byggprocessen med avseende på kvalitetskriterier, ambitionsnivåer och roller. ”Bygga med BASTA” är ett projekt som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, BASTAonline, Skanska och Trafikverket. Målgruppen för rapporten är aktörer i bygg- och anläggningssektorn som vill öka sin kunskap om giftfritt byggande. I rapporten presenteras resultat och erfarenheter från projektet. 

Tre pilotprojekt har utgjort kärnan för projektet ”Bygga med BASTA” och legat till grund för övriga arbetspaket; Riksväg 49, Driftområde Nordvärmland, samt en garagebyggnad på Nya Karolinska i Solna. För anläggningsprojekten valdes projekt där Trafikverkets krav på material och varor enligt TDOK 2012:22 samt TDOK 2012:93 ingick i kontraktet.

Hämta rapport

Rapport B2237

Hämta rapport

Målnivåer och verifiering

Hämta rapport

Handlednings-dokument

Hämta rapport

Arbetsgång vid produktval

Informerar om hur du som byggherre eller entreprenör kan ställa krav på trygga material i byggprojekt

Rapport

Koppar i byggprodukter

I en rapport som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av BASTAonline konstateras att det i vissa vattendrag och jordar finns förhöjda halter av koppar i miljön jämfört med gränsvärden. Detta kan inte sägas vara ett generellt problem utan varierar över landet beroende på många olika faktorer.

Koppar sprids till miljön från flera källor, där den största generella spridningskällan till luft är trafiken till följd av koppar i bromsbelägg, och de största generella källorna till vatten är avloppsreningsverk och pappers- och massaindustrin. Spridning från byggprodukter såsom vattenledningsrör och kopparmaterial i fasader och tak sker ofta via avloppsvatten och dagvatten.

En slutsats från rapporten är att BASTAonline som är ett nationellt system i dagsläget inte ser anledning att begränsa koppar i byggprodukter.  I miljöer med förhöjda kopparhalter kan det finnas anledning att lokalt se över restriktioner på kopparinnehåll i byggprodukter.

Hämta rapport

Översikt koppar – Koppar i byggprodukter

Nr C 269

Dec 2017

Rapport

Produktval av tappvattenarmaturer

Produktval av tappvattenarmaturer, kopplingar, ventiler, böjar och T-stycken för dricksvattentillämpningar tillverkade i blyinnehållande kopparlegeringar som t.ex. mässing.

Hämta rapport

Produktval av tappvatten-armaturer

NR B 2259

Jun 2016

Hämta rapport

Vägledning för avvikelsehantering

IVL Rapport No B 2259-S

Maj 2016

Rapport

Vägledning golv- och väggbeklädnader

Vägledning för avvikelsehantering avseende produktval för golv- och väggbeklädnader av PVC som innehåller DINP DIDP.

Hämta rapport

Vägledning golv- och väggbeklädnader

Maj 2016

Rapport

Guidance endocrine disruptors

Guidance document for handling criteria for endocrine disruptors in the construction industry.

Hämta rapport

Guidance endocrine disruptors

Rapport No. B 2369

Jan 2020