Betygsnivåer & symboler

Betygsnivåer har införts i BASTA-systemet för att underlätta tolkningen av artiklarnas prestanda.

BASTA-systemets betygsnivåer

BASTA

BASTA-nivån är den högsta nivån i systemet. Produkter som uppfyller denna nivå uppfyller kriterier som begränsar utfasningsämnen och riskminskningsämnen enligt Kemikalieinspektionens ”PRIO-verktyg”.

BETA

BETA-nivån är den näst högsta nivån i systemet. Produkter som uppfyller denna nivå uppfyller kriterier som begränsar utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens ”PRIO-verktyg”.

DEKLARERAD

Produkter som registreras med denna betygsnivå klarar inte samtliga kriterier för att nå BASTA- eller BETA-nivån. För att kunna registrera en produkt som DEKLARERAD krävs fullständig kunskap om produktens innehåll och vilka kriterier som uppfylls eller ej.

För produkter registrerade som DEKLARERAD visas information om vilka kriterier som uppfylls eller ej uppfylls. Detta förser den som gör produktval med information för att kunna utvärdera om produkten bör användas eller inte.

BETA till BASTA

Denna betygsnivå gäller endast för kemiska produkter som förändras kemiskt när de används, till exempel via härdning eller torkning. Betygsnivån innebär att produkten vid leverans uppfyller betygsnivå BETA men att den i sitt inbyggda skede klarar nivå BASTA.

DEKLARERAD till BASTA

Denna betygsnivå gäller endast för kemiska produkter som förändras kemiskt när de används, till exempel via härdning eller torkning. Betygsnivån innebär att produkten vid leverans uppfyller betygsnivå DEKLARERAD men att den i sitt inbyggda skede klarar nivå BASTA.

Hur erhåller en artikel en viss betygsnivå?

På sidan "Kriterier" kan du ta del av vilka krav som ställs på en artikel för att uppnå ett specifikt betyg.

Produktgrupper

ELEKTRONIK

Produkter som innehåller komponenter där fullständig innehållsinformation saknas går inte att registrera i någon av BASTA-systemets betygsnivåer då detta kräver fullständig innehållsinformation.

Att inte ha fullständig innehållsinformation är vanligt för byggprodukter som innehåller elektronik och/eller elektroniska komponenter. För att denna typ av produkter ska kunna registreras finns produktgruppen ELEKTRONIK. Syftet med produktgruppen är att ge möjlighet till en förenklad redovisning där den andel av produkten som uppfyller olika nivåer redovisas. Produkter som registreras i denna produktgrupp måste uppfylla RoHS-direktivet.

Vid registrering redovisas viktandelen av produkten som uppfyller respektive nivå enligt nedan:

 • Betygsnivå: BASTA
  Redogör för hur stor andel (vikt-%) av produkten som uppfyller betygsnivå BASTA
 • Betygsnivå: BETA
  Redogör för hur stor andel (vikt-%) av produkten, utöver andel som uppfyller BASTA-nivån, som uppfyller betygsnivå BETA
 • Betygsnivå: DEKLARERAD
  Redogör för hur stor andel (vikt-%) av produkten, utöver andel som uppfyller BASTA- och BETA-nivån, som uppfyller betygsnivå DEKLARERAD
 • RoHS
  Redogör för hur stor andel (vikt-%) av produkten, utöver andel som uppfyller någon av betygsnivåerna ovan, som uppfyller RoHS-direktivet
 • Okänt
  Redogör för hur stor andel (vikt-%) av produkten som inte uppfyller någon av nivåerna ovan

Kriterieområden

Utöver symbolerna för betygsnivåer och produktgrupper finns symboler för respektive kriterieområde i BASTA-systemet.

Kriterieområde: Hälso- och miljöfarlighet
Detta kriterieområde är grunden i BASTA-systemet och begränsar ämnen med olika hälso- och miljöfarliga egenskaper. Kriterieområdet omfattar 35 kriterier som är indelade i 11 olika områden.

Vid registrering av en produkt i BASTA-systemet är det obligatoriskt att bedöma och redovisa vilka av kriterierna som uppfylls och vilka som inte uppfylls. Beroende på vilka kriterier som uppfylls inom detta kriterieområde erhåller den registrerade produkten en specifik betygsnivå.

Kriterieområde: Organisation
Detta kriterieområde innehåller kriterier som företag anslutna till BASTA-systemet måste uppfylla.

Kriterieområde: Cirkularitet
Detta kriterieområde innehåller kriterier som hanterar produktens cirkulära egenskaper, så som innehåll av cirkulerat material och återanvändning

Kriterieområde: Förnybarhet
Detta kriterieområde innehåller kriterier som hanterar produktens förnybarhet, så som andel förnybart innehåll.

Kriterieområde: Miljöeffekter
Detta kriterieområde innehåller kriterier som hanterar produktens miljöeffekter kopplat till dess miljövarudeklaration - EPD

Kriterieområde: Emissioner och tester
Detta kriterieområde innehåller kriterier kopplat till emissioner och tester av produkten, så som mätning av formaldehyd eller VOC.

Redovisningsnivåer

Inom kriterieområdet Hälso- och miljöfarlighet finns två olika redovisningsnivåer. Bakgrunden till detta är att det för vissa kriterier bedöms vara särskilt relevant att förse användare med mer information om vilka ämnen som överskrider haltgränsen.

Redovisning
Redovisning av om kriteriet uppfylls eller inte.

Redovisning med informationskrav
Redovisning av om kriteriet uppfylls eller inte. Om kriteriet inte uppfylls ska även information lämnas om ämnet eller de ämnen som är orsaken till att kriteriet inte uppfylls. Denna information ska innehålla:

 • Namn på ämnet/ämnen
 • CAS- eller EG-nummer på ämnet/ämnen (Om CAS- eller EG-nummer finns för ämnet)
 • Vikt%-intervall för ämnet/ämnen