Artikelinformation vid registrering

BASTA-systemet använder etablerade system för att identifiera och klassificera de artiklar som registreras. Denna information används för att det ska bli enkelt att hitta rätt artikel via sök- och filtreringsfunktioner.

Utöver artikelinformation om själva artikeln...

... måste artikeln också bedömas mot samtliga kriterier inom kriterieområdet hälso- och miljöfarlighet och information om kriterieuppfyllnad ska lämnas vid registreringen. Läs mer om detta på vår kriteriesida.

Kriterier

Obligatoriska uppgifter

Följande information om artikeln måste tillhandahållas för att registrera en artikel i BASTA-systemet.

Namn på artikeln.

Om produkten som ska registreras har många olika storlekar eller dimensioner, särskiljs de genom att varje storlek registreras som en egen artikel med unika Artikelnummer och Artikelbeskrivning.

Kort beskriving av artikeln, så som vikt, färg eller dimension.

Detta fält används också för att skilja på artiklar med samma artikelnamn.

Endast ett artikelnummer per artikel ska anges.

Om samma artikel finns i olika utföranden (storlek, färg etcetera), med olika artikelnummer ska varje artikel registreras var för sig.

Undvik samlingsnummer eller seriebenämningar om möjligt då dessa försvårar spårbarheten och möjligheten för användarna att hitta artikeln.

Klassificering av artikeln. Används för att klassificera och underlätta sökning. 

För BK04 väljs lämplig varugrupp för artikeln eller varan. BK04 är uppdelad på tre nivåer (Huvudgrupp, Undergrupp och Varugrupp) och det är varugruppsnivån som skall registreras. 

Denna anges med 5 siffror i systemet. Om man inte hittar en exakt matchning av varugrupp för sin artikel eller vara, väljs den som ligger närmast artikelns eller varans användningsområde

Klassificering av artikeln. Används för att klassificera och underlätta sökning. 

För BSAB väljer den som registrerar själv hur långt ner i strukturen man vill registrera. För BSAB finns även en lathund publicerad på BASTAs hemsidan under dokument.

När registreringen görs rekommenderas att ni skriver in beskrivningen i sökfältet i stället för koden, detta då BSAB består av ett stort antal rader och koder vilket gör att träffbilden annars riskerar att bli väldigt bred. Funktionen är uppdaterad och respektive varugrupp väljs genom att koden eller del av varugrupps-beskrivningen fylls i. Alla tillgängliga alternativ kommer att visas och rätt varugrupp kan väljas.

Är produkten en kemisk produkt eller vara.

Är artikeln en kemisk produkt enligt (EG) 1907/2006 eller en vara.

Om artikeln inte är en kemisk produkt ska varan vara bedömd enligt definitionen i Reach artikel 3.3

Frivilliga uppgifter

Följande artikelinformation är frivillig att lämna vid registering i BASTA-systemet men rekommenderas för att öka sökbarheten av artiklarna.

Utförlig beskrivning av artikel som ett komplement till artikelbeskrivningen.

Om man har något särskilt att berätta om artikeln för att framhäva någon viss funktion.

Varumärke som artikeln marknadsförs under.

Är ett bra sätt att underlätta sökning och filtrering.

Identifikationsnummer från GS1 (GTIN benämndes tidigare EAN)

För att förbättra spårbarheten i systemet rekommenderar vi att GTIN läggs in om informationen finns.

Om er leverantör redan registrerat en artikel med detta GTIN i BASTA-systemet ska GTIN ej fyllas i av er som återförsäljare/distributör.

Identifikationsnummer, gäller enbart elektronik och VVS

Identifikationsnummer, gäller enbart elektronik och VVS

ID för eBVD, möjliggör sammankoppling med eBVD.

Om ditt företag är anslutet till eBVD och har tillåtit BASTA att hämta information från eBVD via API så kommer detta fällt fyllas automatiskt om vi får en match via GTIN.

Om match fås kommer infornation från eBVDn att visas på artikelkortet.

Länk till dokument, så som säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer

Tips

Synliggör artiklarna

Det är värt att lägga lite extra arbete på artikelinformation vid registreringen.

  • Lägg in GTIN på artikeln, denna identifikator används av fler och fler för att hitta rätt artikel
  • Fyll i så mycket information som möjligt för att synliggöra artiklarna i systemet.
  • Artiklar kan registreras var och en för sig, eller genom att importera ett större antal via BASTAs importfil.

FINFO

Företag som har avtal med FINFO kan få hjälp att fylla i artikeldata för BASTA-registreringen genom att få utdrag från dem som matchar importfilen.

Du behöver då bara lägga till information om kriterieuppfyllnad. FINFOs information säkerställer korrekt artikelinformation och underlättar processen. Kontakta info@finfo.se för mer information.