Hormonstörande ämnen

Undantag från kriterium – H2.A – Hormonstörande ämnen

Om du vill använda undantaget för kriterium H2.A (Steg C) följer här mer information. Se kriteriedokumentet för mer information om Steg A och B.

Det finns en möjlighet att ansöka om att undanta ämne enligt Steg C, denna metodik beskrivs i detalj i kriteriedokumentet. 

Förtydligande gällande undantagen

Undantagen är begränsade i upp till tre år med möjlighet till förlängning, och kan omprövas under perioden om motstridiga vetenskapliga uppgifter presenteras.

Steg C-kvalitetskontroll är begränsad till att utvärdera att leverantören har tillräckligt med vetenskapliga underlag som stödjer ett undantag enligt BASTAs metodik, och bör därför inte tolkas som en bedömning om ämnet har hormonstörande egenskaper eller inte.

Ämnen som godkänts för undantag är tillåtna för användning i produkter som är registrerade i BASTA-systemet enligt kriterium H2.A.

Förekomst av ämnen enligt undantaget i H2.A ska redovisas enligt kriterium H2.B där ämnets namn, CAS-nummer och koncentration (vikt%) ska anges.

Se mer information nedan om hur ansökan om undantag går till.

Ämnen har godkända undantag i enlighet med kriteium ”H2.A – Hormonstörande ämnen” (steg C):

 • DPHP
  • CAS-nummer: 53306-54-0
 • DINP
  • CAS-nummer: 68515-48-0
  • CAS-nummer: 28553-12-0
 • DIDP
  • CAS-nummer: 68515-49-1
  • CAS-nummer: 26761-40-0
 • DOTO, Dioktyltennoxid
  • CAS-nummer: 870-08-6

Ansöka om undantag

För att ansöka om undantag ska följande underlag tas fram:

 • En sammanfattning som tydliggör ämne, CAS-nummer, i vilka byggprodukter ämnet ingår i och skäl till varför ämnet inte bör anses som hormonstörande. BASTAonline förbehåller sig rätten att publicera denna sammanfattning på BASTAs webbsida
 • En motivering som adresserar samtliga argument till varför ämnet är upptagna på en eller flera av listorna under Steg A och B och varför dessa argument anses inkorrekta
 • Vetenskapligt underlag, inklusive referenser till litteraturstudier och tester, när hänvisning görs till studier

Underlaget skall skickas till: BASTAonline AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm eller via epost till bastaonline@ivl.se.

BASTAonline anlitar expertstöd för utvärdering av underlaget, och kostnaden för utvärderingen betalas av sökanden – BASTAonline lämnar prisuppgift vid förfrågan. Vid förfrågan ska ämnet (CAS-nummer samt kemiskt namn), vilka byggprodukter ämnet ingår i, samt organisationsnummer och faktureringsadress anges.

BASTAonlines granskare kan vid behov kräva komplettering och förtydligande av underlag för att kunna utvärdera underlaget.

Vid en positiv bedömning, det vill säga att granskaren bifaller sökandes argument, kan ämnet användas i artiklar som registreras i BASTA-systemet. Dock måste dessa ämnen redovisas enligt kriterium H2.B. Detta innebär att namn, CAS-nummer och halt ska anges och görs publikt sökbara.

Om det inskickade underlaget bedöms som otillräckligt, uppfylls inte kriteriet om hormonstörande ämnen om halten är lika med eller överstiger 0,1 % i enlighet med BASTA-systemets kriterier.

Metodik – Bedömning av hormonstörande ämnen

Metodiken för bedömning av hormonstörande ämnen i BASTA-systemet baseras på en metodik som beskrivs i rapporten ”Guidance document for handling criteria for endocrine disruptors in the construction industry” som är framtagen med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet och representanter från bygg- och anläggnings branschen.

B2369 Guidance Document Endocrine Disrupters