Metodik & kärnvärden

Metodik

Kriterierna i systemet är transparenta och vetenskapligt grundade samt harmoniserade med den europeiska kemikalielagstiftningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) och förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) samt svenska kemikalieinspektionens PRIO-verktyg.

BASTA-systemet baseras på en konsekvent vetenskaplig metodik, där kunskap om branschens behov och en hög kompetens inom miljöområdet styr utvecklingen.

Kriterierna omfattar både kemiska produkter och varor, och begränsar ämnen med utfasnings- och riskminskningsegenskaper

Systemets tydliga och publika kriterier utvecklas i samarbete med ett vetenskapligt råd och förändringar aviseras och motiveras.

Materialleverantörerna behåller i systemet ägandeskapet och kontrollen över sin produktdata, vilket säkerställer uppdaterad och aktuell information.

BASTA-systemets kriterier går längre än lagstiftningen men aldrig emot:

  • BASTA-systemets haltgränser är satta utefter lagstiftningens gränser för klassificering
  • Där lagstiftningen endast omfattar kemiska produkter, omfattar BASTA-systemet även varor
  • BASTA-systemet har haltgränser eller informationskrav för ämnen
  • BASTA-systemet har kriterier som omfattar registrerande företag och säkerställer att de har tillräcklig kompetens och rutiner för att upprätthålla bedömningar och registreringar över tid
  • BASTA utför revisioner av anslutna företag där organisationens och produkternas kriterieuppfyllnad granskas

Kärnvärden

Erbjuda fritt tillgänglig information om trygga produktval. Detta görs genom våra digitala tjänster.

Erbjuda effektiva och lättanvända digitala verktyg för att bedöma och registrera artiklar.

Ha ett oberoende, kompetent och långsiktigt huvudmannaskap genom huvudägaren IVL Svenska Miljöinstitutet.