Ämnesinnehåll & räkneexempel

I BASTA-systemet registreras generellt inga innehållsuppgifter, med undantag för ett begränsat antal ämnen som omfattas av redovisning med informationskrav.

För att bedöma om kriterierna uppfylls behöver det anslutna företaget ha kunskap om produktens ingående ämnen. Företaget kan säkerställa detta genom att själva ha fullständig kunskap om innehållet eller genom att erhålla garantier från sina underleverantörer via underleverantörsförsäkran

Företag som registrerar artiklar inom BASTA-systemet ska upprätta en bedömningssammanställning som visar ingående ämnen och om de uppfyller kriterierna eller inte. BASTA har tagit fram en mall som kan användas för bedömningssammanställning, den finns att ladda ner från dokumentsidan.

Information om innehåll uppvisas endast vid BASTA-revisioner då bedömningssammanställningen och dokumentation granskas, läs mer om detta i BASTAs kriteriedokument.

Ladda ner kriteriedokumentet

Viktigt att veta

När kan artiklar inte registreras?

Om uppgifter saknas om vilka ämnen som ingår i artikeln eller om underlag saknas för att avgöra om något ämne klarar kriterierna, så får produkten inte registreras inom BASTA-systemet. Detta gäller både kemiska produkter samt ingående material i varor.

Hjälpmedel

Bedömningsmall

Som hjälp för bedömningen finns en mall för bedömningssammanställning. Du kan också använda egna sammanställningar, så länge de är tydliga och täcker alla kriterier. och hänvisar till underlag som bekräftar dina slutsatser, t.ex. underleverantörsförsäkran eller säkerhetsdatablad.

Vad innehåller artikeln?

Tillvägagångssätt för att identifiera artikelns innehåll.

För produkter där företaget själv har fullständig kännedom om innehåll är det tillräckligt bedömningsunderlag.

Viktigt är att dokumentationen täcker 100% artikelns innehåll.

Finns säkerhetsdatablad för produkten eller ingående ämnen utfärdade enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 avdelning IV, kan de utgöra bedömningsunderlag.

Om det av säkerhetsdatabladet inte tydligt framgår att produkten uppfyller kriterierna, till exempel genom att det redovisade ämnesinnehållet inte är fullständigt, ska den som utför registreringen av sin underleverantör begära en separat ”Underleverantörsförsäkran” enligt av BASTAonline AB anvisad mall eller motsvarande, som visar att produkten uppfyller kriterierna. Den som registrerar i BASTA-systemet måste också förvissa sig om att underleverantören kan svara på frågor om produkten vid en BASTA-revision.

För registrering av produkt som företaget inte själv tillverkar och där tillverkaren inte tillhandahåller fullständig redovisning av innehåll, krävs att den som registrerar har en påskriven ”Underleverantörsförsäkran”, enligt av BASTAonline AB anvisad mall eller motsvarande.

Den som registrerar i BASTA-systemet måste också förvissa sig om att den försäkran som mottagits uppfyller BASTAs kriterier och att underleverantören kan svara på frågor om sin försäkran vid en BASTA-revision.

BASTA har tagit fram en mall för underleverantörsförsäkran som man kan använda, den finns att ladda ner på sidan dokument.

Dokument

Om en produkt, eller delkomponent av produkt, redan är registrerad i BASTA-systemet kan hänvisning till registreringen användas som bedömningsunderlag. Den som vidareregistrerar produkten måste dock inhämta en skriftlig bekräftelse från företaget som ursprungligen registrerat produkten som omfattar följande:

 • Att den registrerade produkten är samma som den som ska registreras
 • Att om registreringsstatus/kriterieuppfyllnad förändras för den registrerade produkten så ska detta meddelas den som vidareregistrerar produkten
Förklaring

Hur beräknas ämneshalt?

Ingående ämnens halter beräknas utifrån innehåll i produkten så som den levereras till byggarbetsplats eller motsvarande. Kemikalier som har använts vid tillverkningen men som inte finns kvar i den levererade produkten ska inte beaktas.

Med produkt menas något av de tre nedanstående alternativen.

1. Kemiska produkter

En kemisk produkt består av ett ämne eller en blandning bestående av två eller flera ämnen. För kemiska produkter beräknas halten av ingående ämnen i produkten baserat på innehållet i produkten när den levereras till byggarbetsplatsen.

2. Varor

En vara är, enligt definition REACH, kapitel 2 artikel 3, ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. För varor beräknas halten av ingående ämnen i varan baserat på innehållet i varan när den levereras till byggarbetsplatsen.

3. Sammansatta varor

En sammansatt vara är en vara som sammanfogats av två eller flera varor, se definition av en vara ovan. För sammansatta varor ska bedömningen av kriterieuppfyllnad baseras på halten av ämnet/ämnen i varje enskild vara. Bedömningen av kriterieuppfyllnad ska inte baseras på halten i den sammansatta varan, om så inte är uttryckt under enskilda kriterier.

Räkneexempel

Tre exempel på hur man beräknar ämneshalter i artiklar.

En målad vara består av
 • 95-vikt% trä
 • 5-vikt% torrt färgskikt
Färgen innehåller

I blöt form, enligt säkerhetsdatabladet:

 • 40 vikt-% lösningsmedel
 • 28,5 vikt-% bindemedel
 • 30 vikt-% pigment
 • 1,5 vikt-% stabiliseringsmedel

Stabiliseringsmedlet har oönskade egenskaper som inte klarar kriterierna.

Beräkning
 • Lösningsmedlet dunstar vid torkningen och av den ursprungliga vikten blir kvar:
  100 – 40 = 60 %
 • Stabiliseringsmedlets andel av det torkade färgskiktet blir:
  (1,5/60) x 100= 0,025 x 100 = 2,5 %
 • Färgskiktets vikt var 5 vikt-% av produkten.
  (2,5 x 5 )/100 = 12,5/100 = 0,125 %
Svar

Det oönskade ämnet står för 0,125 % av den totala varan

Varan innehåller
 • Trä 98 %
 • Färgskikt 2 %
Uppgifter enligt säkerhetsdatabladet
 • Alifatnafta, medeltung bensin, 64742-48-9: 30-50 %
 • Koboltkarboxylat, 13586-82-8: <0,3 %
 • Diuron, 330-54-1: <0,25 %
 • Titandioxid, 13463-67-7: 20-30 %
 • Akrylatharts: 62887-06-3: 30-50 %
Hur mycket ingår i den torra färgen?

Torrhalten är angiven till 55 %. Om torrhalten inte är angiven räknar ni konservativt för att vara säkra på att inte underskatta risken. I detta fall skulle man alltså räkna med 100 – 30 = 70 % Torrhalt.

Beräkning
 • Koboltkarboxylat
  (0,3/55) x 100 = 0,0055 x 100 = 0,55 %
 • Diuron
  (0,25/55) x 100 = 0,045 x 100 = 0,4 5%
 • Titandioxid
  (30/55) x 100 = 0,545 x 100 = 54,5 %
 • Akrylatharts
  (50/55) x 100 = 0,909 x 100 = 90,9 %
Svar

Koboltkarboxylat 0,55 %, Diuron 0,45 %, Titandioxid 54,5 %, Akrylatharts 90,9 %.

Om man lägger ihop alla ämnen blir summan mer än 100 % vilket beror på att vi konsekvent räknat med den högsta andelen i intervallet. Om exakt uppgift finns om ämnesinnehåll används naturligtvis denna istället.

Hur mycket ingår i den målande varan?

Färgskiktets vikt var 2 vikt-% av den totala varan.

Beräkning
 • Koboltkarboxylat
  0,55 x 2 / 100 = 0,011 %
 • Diuron
  0,45 x 2 / 100 = 0,009 %
 • Titandioxid
  54,5 x 2 / 100 = 1,09 %
 • Akrylatharts
  90,9 x 2 /100 = 1,82 %
Svar

Koboltkarboxylat 0,011 %, Diuron 0,009 %, Titandioxid 1,09 %, Akrylatharts 1,82 %

Innehåll och klassificering av ingående ämnen enligt säkerhetsdatablad
 • n-Paraffin, 93924-07-3, 60-100 %
  Klassificering – H304 Kokpunktsintervall 175-260 °C
 • Linolja, 8001-26-1, 30-40 %
  Klassificering – Ej Klassificerad
 • 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat, 55406-53-6, <0,5 %, M=10
  Klassificering – H302, H317, H318, H331, H372, H400, H410
 • Natruimhydroxid, 1310-73-2, <0,5 %, 
  Klassificering – H314
 • 1,2- Benzisotiazol-3(2H)-on, 2634-33-5, 0,03-0,04 %, M=1, LC50 = 1,6 mg/l
  Klassificering – H302, H315, H317, H318, H400
Genomgång av ämnens egenskaper och kriterier
 • n-Paraffin
  • Omfattas beroende på H304 av kriteriet:
   • H8.D: "Fara vid aspiration - Kategori 1 (H304) – Gäller endast kemiska produkter”
 • Linolja – ej klassificerad och behöver alltså inte tas hänsyn till i bedömningen
 • 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat 
  • Omfattas beroende på H317 av kriterierna:
   • H7.C: Hudsensibiliserande - Kategori 1A (H317)
   • H7.D: Hudsensibiliserande - Kategori 1 och 1B (H317)
  • Omfattas beroende på H400 kriterierna
   • H10.A: Farligt för vattenmiljön – Kategori Akut 1 (H400)
   • H10.C: Farlig för vattenmiljön – Kategori Kronisk 4 (H413)
  • Omfattas beroende på H410 av kriterieum
   • H10.B: Farligt för vattenmiljön – Kategori Kronisk 1 eller 2, (H410) eller (H411)
  • Övriga H-fraser omfattas inte av kriterierna.
 • Natriumhydroxid – H314 omfattas inte av kriterierna
 • 1,2- Benzisotiazol-3(2H)-on
  • Omfattas beroende på H317 av kriterierna
   • H7.C: Hudsensibiliserande - Kategori 1A (H317)
   • H7.D: Hudsensibiliserande - Kategori 1 och 1B (H317)
  • Omfattas beroende på H400 av kriterierna
   • H10.A: Farligt för vattenmiljön – Kategori Akut 1 (H400)
   • H10.C: Farlig för vattenmiljön – Kategori Kronisk 4 (H413)
   • Övriga H-fraser omfattas inte av kriterierna.
Kriterium H7.C

3-Jod-2-propynylbutylkarbamat 

 • För H7.C gäller 0,1%. Produkten innehåller <0,5 % vilket betyder att halten är OK

1,2- Benzisotiazol-3(2H)-on

 • För H7.C gäller 0,1% men 1,2-Benzisotiasol-3(2h)-on har en specifika koncentrationsgränsenligt CLP på 0,05 %. Detta innebär att denna koncentrationsgräns ska användas som haltgräns. Produkten innehåller <0,05 % vilket betyder att halten är OK.
Kriterium H7.D

3-Jod-2-propynylbutylkarbamat 

 • För H7.D gäller 1%. Produkten innehåller <0,5 % vilket betyder att halten är OK

1,2- Benzisotiazol-3(2H)-on

 • För H7.D gäller 1%, men 1,2-Benzisotiasol-3(2h)-on har en specifika koncentrationsgränsenligt CLP på 0,05 %. Detta innebär att denna koncentrationsgräns ska användas som haltgräns. Produkten innehåller <0,05 % vilket betyder att halten är OK.
Kriterium H8.D

Kriterium H8.D innebär att den kemiska produkten som helhet inte får vara klassificerad som H304 för att den skall uppfylla kriteriet.

Kriterium H10.A

Sammanräkning för 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat och 1,2- Benzisotiazol-3(2H)-on

Sammanräkning ska ske baserat på ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen ”Farligt för vattenmiljön – Kategori: Akut 1” (H400) om dess koncentration är större än eller lika med 0,1 dividerat med dess M-faktor (definierad enligt CLP), se nedan för ytterligare förklaring.

 • M-faktor = 1 innebär att H400-ämnet ska beaktas om dess koncentration ≥0,1%
 • M-faktor = 10 innebär att H400-ämnet ska beaktas om dess koncentration ≥0,01%
 • M-faktor = 100 innebär att H400-ämnet ska beaktas om dess koncentration ≥0,001%

3-Jod-2-propynylbutylkarbamat: M=10 Halt=0,5% - Ska beaktas
1,2- Benzisotiazol-3(2H)-on: M=1 Halt=0,04% - Ska inte beaktas

 • Sammanräkning 0,5*10=5 vilket är mindre än 25
  Produkten klarar kriteriet
Kriterium H10.B

Sammanräkning för 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat

Sammanräkning ska ske baserat på ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen ”Farligt för vattenmiljön – Kategori: Kronisk 1 eller 2” (H410 eller H411).

Ämnen klassificerade H410 skall tas i beaktning om dess koncentration är större än eller lika med 0,1 dividerat med dess M-faktor (definierad enligt CLP), se nedan för ytterligare förklaring. Ämnen klassificerade H411 skall tas i beaktning om dess koncentration är större än eller lika med 1%.

 • M-faktor = 1 innebär att H410-ämnen ska beaktas om dess koncentration ≥0,1%
 • M-faktor = 10 innebär att H410-ämnen ska beaktas om dess koncentration ≥0,01%
 • M-faktor = 100 innebär att H410-ämnen ska beaktas om dess koncentration ≥0,001%

3-Jod-2-propynylbutylkarbamat: M=10 Halt=0,5% - Ska beaktas

 • Sammanräkning 0,5*10=5 vilket är mindre än 25
  Produkten klarar kriteriet
Kriterium H10.C

Sammanräkning för 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat och 1,2- Benzisotiazol-3(2H)-on

Sammanräkning innebär här en summering av ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen ”Farlig för vattenmiljön – Kategori: Kronisk 1, 2, 3 eller 4” (H410, H411, H412 eller H413).

3-Jod-2-propynylbutylkarbamat: Halt=0,5%
1,2- Benzisotiazol-3(2H)-on: Halt=0,04%

 • Sammanräkning: 0,5+0,04 = 0,54 vilket är mindre än 25
  Produkten klarar kriteriet
Sammanfattande bedömning
 • Artikeln innehåller allergiframkallande ämnen (kriterierna H7.C och H7.D) men i halter som understiger haltgränserna.
 • Artikeln innehåller aspirationstoxiska ämnen (kriterium H8.D). Kriteriet är inget ämneskriterium utan gäller för den kemiska produkten.
 • Artikeln innehåller miljöfarliga ämnen (H10.A, H10.B, och H10.C) men i halter som understiger haltgränsen.
Slutsats

Artikeln klarar kriterierna.

För kriterium H8.D gäller följande:

 • Om den kemiska artikeln som helhet inte är klassificerad som H304 så kan artikeln registreras i betygsnivån BASTA
 • Om den kemiska produkten som helhet är klassificerad som H304 så kan artikeln i stället registreras i betygsnivån BETA