EU:s Taxonomi

EU:s taxonomiförordning är ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter inom EU. Syftet med förordningen är bland annat att införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och på så sätt underlätta för investerare att göra hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den väsentligt bidrar till något av de i taxonomin sex fastställda miljömålen, samtidigt som den inte bidrar negativt till något av de andra målen, och uppfyller grundläggande rättigheter inom social hållbarhet.

Det framtagna ramverket påverkar en mängd ekonomiska aktiviteter inom EU, bland annat finns kriterier för aktiviteter inom byggnation och underhåll av byggnader som ställer krav på de byggmaterial som ska användas. Kriterier för byggmaterial och byggelement beskrivs i tekniska granskningskriterier. För byggmaterial och farliga ämnen är de så kallade Do no significant harm (DNSH)-kriterierna i Tillägg C inom taxonomin centrala och påverkar på ett avgörande sätt arbetet som görs i de olika bedömningssystemen.

Hur arbetar branschen?

Hösten 2022 startade bedömningsföretagen en samarbetsgrupp som växte till att inkludera aktörer från hela branschen. Idag är gruppen en del av Byggföretagens taxonominätverk. Följande organisationer ingår:

 • Bedömningsföretag – BASTA, Byggvarubedömningen & SundaHus
 • Certifieringsorgan – Svanen, SGBC
 • Byggföretag – Byggföretagen, Fabege, NCC, PEAB, Serneke, Skanska, Sveriges allmännytta, Veidekke, mm
 • Materialtillverkare – Byggmaterialindustrierna/KTF, VVS Fabrikanterna

Målet med samarbetet är att hitta ett gemensamt förhållningssätt till taxonomin med fokus på farliga ämnen i byggmaterial. Vi vill försäkra oss om en lösning som fungerar på den svenska marknaden och som ger både tillverkare/leverantörer och den som ska köpa in en produkt tillförlitlig och verifierbar information. Nätverket har noggrant följt utvecklingen av taxonomin genom bland annat publicerade förtydliganden och tillägg. 

BASTA leder även en grupp inom Byggföretagen och fastighetsägarna som fokuserar på taxonomins materialkrav.

Status idag

I denna grupp har ett arbetssätt arbetats fram, vilket har presenterats och accepterats i Byggföretagens och Fastighetsägarnas taxonominätverk.

Detta förslag finns nu publicerat på denna sida: Klicka här.

Navigering

Omfattning av taxonomin

Kraven i taxonomin

Vad innebär dessa krav?

Vad krävs i BASTA-systemet?

Implementering i BASTA-systemet

Kvarstående frågor

Omfattning av taxonomin

Vilka ekonomiska aktiviteter omfattas av taxonomin?

 1. Skogsbruk
 2. Miljöskydds- och återställandeverksamhet
 3. Tillverkning
 4. Energi
 5. Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering
 6. Transporter
 7. Bygg- och fastighetsverksamhet
 8. Information och kommunikation
 9. Högspecialiserad, vetenskaplig och teknisk verksamhet

Vilka aktiviteter omfattas inom bygg- och fastighetsverksamhet?

 • 7.1 Uppförande av nya byggnader
 • 7.2 Renovering av befintliga byggnader
 • 7.3 Installation, underhåll och reparation av energieffektiv utrustning
 • 7.4 Installation, underhåll och reparation av laddstationer för elfordon i byggnader (och parkeringsplatser i anslutning till byggnader)
 • 7.5 Installation, underhåll och reparation av instrument och anordningar för mätning, reglering och kontroll av byggnaders energiprestanda
 • 7.6 Installation, underhåll och reparation av tekniker för förnybar energi
 • 7.7 Förvärv och ägande av byggnader

Vilka aktiviteter omfattar materialkrav?

 • 7.1 Uppförande av nya byggnader - DNSH för ”Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar” 
  • Tillägg C & Emissioner
 • 7.2 Renovering av befintliga byggnader - DNSH för ”Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar” 
  • Tillägg C & Emissioner
 • 7.3 Installation, underhåll och reparation av energieffektiv utrustning - DNSH för ”Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar” 
  • Tillägg C

Kraven på farliga ämnen beskrivs i Tillägg C och emissionskraven direkt i DNSH kriterierna

Kraven i taxonomin:

I DNSH - Hänvisning till Tillägg C / Appendix C och emissionskrav

Text på engelska då svensk översättning är otydlig

Building components and materials used in the construction comply with the criteria set out in Appendix C to this Annex.

Building components and materials used in the construction that  may come into contact with occupiers(89) emit less than 0,06 mg of  formaldehyde per m3 of test chamber air upon testing in accordance with the conditions specified in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 and less than 0,001 mg of other categories 1A and 1B carcinogenic volatile organic compounds per m3 of test chamber air, upon testing in accordance with CEN/EN 16516(90) or ISO 16000-3:2011(91) or other equivalent standardised test conditions and determination methods(92).

 • (89) Applying to paints and varnishes, ceiling tiles, floor coverings, including associated adhesives and sealants, internal insulation and interior surface treatments, such as to treat damp and mould.
 • (90) CEN/TS 16516: 2013, Construction products – Assessment of release of dangerous substances –Determination of emissions into indoor air.
 • (91) ISO 16000-3:2011, Indoor air — Part 3: Determination of  formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method.
 • (92) The emissions thresholds for carcinogenic volatile organic compounds relate to a 28-day test period.

Appendix C (Tillägg C)

GENERIC CRITERIA FOR DNSH TO POLLUTION PREVENTION AND CONTROL REGARDING USE AND PRESENCE OF CHEMICALS

The activity does not lead to the manufacture, placing on the market or use of:

a) substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) 2019/1021, except in the case of substances present as an unintentional trace contaminant;

b) mercury and mercury compounds, their mixtures and mercury-added products as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/852 ;

c) substances, whether on their own, in mixture or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EC) No 1005/2009; 

d) substances, whether on their own, in mixtures or in an articles, listed in Annex II to Directive 2011/65/EU, except where there is full compliance with Article 4(1) of that Directive;

e) substances, whether on their own, in mixtures or in an article, listed in Annex XVII to Regulation (EC) 1907/2006, except where there is full compliance with the conditions specified in that Annex;

f) substances, whether on their own, or in mixtures or in an article, in a concentration above 0,1 % weight by weight (w/w), and meeting the criteria laid down in Article 57 of Regulation (EC) 1907/2006 and that were identified in accordance with Article 59(1) of that Regulation for a period of at least 18 months, except if it is assessed and documented by the operators that no other suitable alternative substances or technologies are available on the market, and that they are used under controlled conditions*1

*1 The Commission will review the exceptions from the prohibition from manufacturing, placing on the market or use of the substances referred to in point (f) once it will have published horizontal principles on essential use of chemicals

******************
g) other substances, whether on their own, in mixtures or in an article, that meet the criteria laid down in Article 57 of Regulation (EC) 1907/2006, except where their use has been proven to be essential for the society. 
Punkt g) är borttagen i den nya versionen av taxonomin och ersätt med en ny punkt
*******************
New point after f) 

In addition, the activity does not lead to the manufacture, presence in the final product or output, or placing on the market, of other substances, whether on their own, or in mixtures or in an article, in a concentration above 0,1% weight by weight (w/w), that meet the criteria of Regulation (EC) No 1272/2008 in one of the hazard classes or hazard categories mentioned in Article 57 of Regulation (EC) 1907/2006, except if it is assessed and documented by the operators that no other suitable alternative substances or technologies are available on the market, and that they are used under controlled conditions*2

*2 The Commission will review the exceptions from the prohibition from manufacturing, presence in the final product or output, or placing on the market or use of the substances referred to in this paragraph once it will have published horizontal principles on essential use of chemicals
New point after f) kommer träda i kraft först 1 januari 2025

Vad innebär dessa krav?

Emissionskraven

 • Testning för formaldehyd kan göras med likvärdiga testmetoder till Annex XVII. ISO 16516 bedöms som en likvärdig testmetod
 • Testning ska genomföras på de produkttyper som finns specificerade i fotnoten (89). Det betyder att följande produkttyper, “paints and varnishes, ceiling tiles, floor coverings, including associated adhesives and sealants, internal insulation and interior surface treatments, such as to treat damp and mould”, ska uppfylla emissionskraven
 • Produkter som inte innehåller organiska material behöver inte emissionstestas

Tillägg C

Punkterna a)-e)

Ingen extra kontroll av dessa punkter behövs (dock har bedömningssystemen kriterier som ändå fångar upp majoriteten av dessa kriterier)

Punkten f)

Punkten f) ska kontrolleras då den går längre än lagstiftningen. Ämnen på kandidatförteckningen får inte finnas i halter över 0,1 vikt%

"Nya punkten efter f)" 

Mot bakgrund av argumentationen om att denna punkt behöver implementeringstid enligt argumenten för tillägget till befintliga miljömålen samt att DNSH-kriterierna ska vara samma för samtliga miljömål anses detta kriterium börja gälla 1 januari 2025 för samtliga miljömål.

Dessa kriterier har inarbetats i BASTA-systemets kriterier V.34 som gäller från 1 augusti 2024.

Vad krävs i BASTA-systemet?

Emissionskraven

För att kunna uppfylla emissionskraven finns möjlighet att lämna följande information om formaldehyd (Kriterium E2: Formaldehyd) och carcinogena flyktiga organiska ämnen (Kriterium E3: Carcinogena flyktiga organiska föreningar).

Information som kan lämnas:

 1. Mätmetod/standard
 2. Uppmätt halt 
 3. Om artikeln undantas från emissionsmätning på grund av att den inte innehåller något organiskt material
 4. Om mätmetoden som angetts under punkt 1 en godkänd mätmetod enligt DNSH-kriterierna för miljömålet ”Förebyggande och bekämpning av föroreningar” i EU:s taxonomi 2020/852/EU
 5. Om artikeln omfattas av de produkttyper som enligt DNSH-kriterierna för miljömålet ”Förebyggande och bekämpning av föroreningar” ska uppfylla emissionskrav i EU:s taxonomi

Vad krävs för att uppfylla taxonomins krav:

För att få godkänt på emissionskraven ska produkten uppfylla något av följande scenarios (för både kriterium E2 & E3):

 • Undantas från emissionsmätning på grund av att den inte innehåller något organiskt material (Punkt 3 ovan)
 • Ej omfattas av de produkttyper som omfattas av taxonomins emissionskrav (punkt 5 ovan)
 • Ha ett emissionsvärde under gränsvärdet enligt taxonomin (Punkt 2 ovan), ha en angiven mätmetod/standard (Punkt 1 ovan) samt ha bekräftat att den angivna mätmetoden är godkänd enligt taxonomin (Punkt 4 ovan)

Tillägg C

Punkterna a)-e)

Ingen extra kontroll av dessa punkter behövs

Punkten f)

Att BASTAs kriterium H11.A uppfylls

"Nya punkten efter f)" 

Implementeras från 1 januari 2025.

Implementering i BASTA-systemet

I sökfunktioner och på artikelkorten har denna metodik implementeras vilket innebär att man kan se vad en produkt uppfyller.

Denna har delats in i två delar, inomhus och utomhus

Inomhus

Inomhus ska både Tillägg C och emissioner kontrolleras. En produkt får taggningen:

 • Uppfyller kraven
 • Uppfyller ej kraven
 • Ofullständigt underlag - Tillägg C uppfylls men emissionsdata saknas
  • Denna taggning betyder att BASTA saknar information under emissionskriterierna för att kunna avgöra om de uppfyller eller inte. Om det anslutna företaget uppdaterar informationen så kommer även taggningen uppdateras

Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut på ett artikelkort.

Utomhus

Utomhus ska endast Tillägg C kontrolleras. En produkt får taggningen:

 • Uppfyller kraven
 • Uppfyller ej kraven

Kvarstående frågor

I väntan på de slutgiltiga förtydligandena så tillämpas nu det överenskomna arbetssättet som beskrivits ovan. När förtydliganden publiceras kan arbetssättet komma att behöva förändras.

Kommissionen har fortlöpande en ” stakeholder request mechanism” där intressenter kan lämna input på taxonomikriterierna. Frågor och kommentarer som beskrivs ovan skickades in innan den 15 december 2023, detta innebär att de ska behandlas av EU och feedback ges inom kort.

Texten är uppdaterad den 2024-03-26