EU:s Taxonomi

EU:s gröna ramverk påverkar många typer av aktiviteter inom EU. I detta ramverk så finns kriterier för både aktiviteter inom byggnation samt underhåll av byggnader och i dessa kriterier så finns det krav på byggmaterial som ska användas i byggnaderna. Det är dessa krav som berör det arbetet som görs i BASTA-systemet.

Hur arbetar branschen?

BASTA ingår i en samarbetsgrupp som startades upp av Byggvarubedömningen där följande organisationer ingår;

 • Bedömningsföretag – BASTA, Byggvarubedömningen & SundaHus
 • Certifieringsorgan – Svanen, SGBC
 • Byggföretag – Byggföretagen, Fabege, NCC, PEAB, Serneke, Skanska, Sveriges allmännytta, Veidekke, mm
 • Materialtillverkare – Byggmaterialindustrierna/KTF, VVS Fabrikanterna

I tillägg så leder BASTA en grupp inom BYGGFÖRETAGEN som fokuserar på taxonomins materialkrav.

Omfattning

Vilka ekonomiska aktiviteter omfattas av taxonomin?

 1. Skogsbruk
 2. Miljöskydds- och återställandeverksamhet
 3. Tillverkning
 4. Energi
 5. Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering
 6. Transporter
 7. Bygg- och fastighetsverksamhet
 8. Information och kommunikation
 9. Högspecialiserad, vetenskaplig och teknisk verksamhet

Vilka aktiviteter omfattas inom bygg- och fastighetsverksamhet?

 • 7.1 Uppförande av nya byggnader
 • 7.2 Renovering av befintliga byggnader
 • 7.3 Installation, underhåll och reparation av energieffektiv utrustning
 • 7.4 Installation, underhåll och reparation av laddstationer för elfordon i byggnader (och parkeringsplatser i anslutning till byggnader)
 • 7.5 Installation, underhåll och reparation av instrument och anordningar för mätning, reglering och kontroll av byggnaders energiprestanda
 • 7.6 Installation, underhåll och reparation av tekniker för förnybar energi
 • 7.7 Förvärv och ägande av byggnader

Vilka aktiviteter omfattar materialkrav?

 • 7.1 Uppförande av nya byggnader - DNSH för ”Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar” 
  • Tillägg C & Emissioner
 • 7.2 Renovering av befintliga byggnader - DNSH för ”Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar” 
  • Tillägg C & Emissioner
 • 7.3 Installation, underhåll och reparation av energieffektiv utrustning - DNSH för ”Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar” 
  • Tillägg C

Kraven på farliga ämnen beskrivs i Tillägg C och emissionskraven direkt i DNSH kriterierna

Kraven:

I DNSH - Hänvisning till Tillägg C / Appendix C och emissionskrav

Text på engelska då svensk översättning ej finns än

Building components and materials used in the construction comply with the criteria set out in Appendix C to this Annex.

Building components and materials used in the building renovation that  may come into contact with occupiers*1 emit less than 0,06 mg of  formaldehyde per m3 of test chamber air upon testing in accordance with the conditions specified in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 and less than 0,001 mg of other categories 1A and 1B carcinogenic volatile organic compounds per m3 of test chamber air, upon testing in  occordance with CEN/EN 16516 or ISO 16000-3:2011*2 or other  equivalent standardised test conditions and determination methods*3.

Measures are taken to reduce noise, dust and pollutant emissions during construction or maintenance works.

*1 Applying to paints and varnishes, ceiling tiles, floor coverings (including associated adhesives and sealants), internal insulation and interior surface treatments (such as to treat damp and mould).
*2 ISO 16000-3:2011, Indoor air — Part 3: Determination of  formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method (version of 4.6.2021: 
https://www.iso.org/standard/51812.html).
*3 The emissions thresholds for carcinogenic volatile organic compounds relate to a 28-day test period.’

Appendix C (Tillägg C)

GENERIC CRITERIA FOR DNSH TO POLLUTION PREVENTION AND CONTROL REGARDING USE AND PRESENCE OF CHEMICALS

The activity does not lead to the manufacture, placing on the market or use of:

a) substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council, except in the case of substances present as an unintentional trace contaminant;

b) mercury and mercury compounds, their mixtures and mercury-added products as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council;

c) substances, whether on their own, in mixture or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council; 

d) substances, whether on their own, in mixtures or in an articles, listed in Annex II  to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council, except where there is full compliance with Article 4(1) of that Directive;

e) substances, whether on their own, in mixtures or in an article, listed in Annex XVII to Regulation (EC) 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, except where there is full compliance with the conditions specified in that Annex;
f) substances, whether on their own, or in mixtures or in an article, in a concentration above 0,1 % weight by weight (w/w), and meeting the criteria laid down in Article 57 of Regulation (EC) 1907/2006 and that were identified in accordance with Article 59(1) of that Regulation for a period of at least eighteen months, except if it is assessed and documented by the operators that no other suitable alternative substances or technologies are available on the market, and that they are used under controlled conditions*1
*1 The Commission will review the exceptions from the prohibition from manufacturing, placing on the market or use of the substances referred to in point (f) once it will have published horizontal principles on essential use of chemicals
******************
g) other substances, whether on their own, in mixtures or in an article, that meet the criteria laid down in Article 57 of Regulation (EC) 1907/2006, except where their use has been proven to be essential for the society. 
Punkt g) är föreslagen och tas bort och ersättas av en ny punkt
*******************
New point after f) In addition, the activity does not lead to the manufacture, presence in the final product or output, or placing on the market, of other substances, whether on their own, or in mixtures or in an article, in a concentration above 0,1% weight by weight (w/w), that meet the criteria of Regulation (EC) No 1272/2008 in one of the hazard classes or hazard categories mentioned in Article 57 of Regulation (EC) 1907/2006, except if it is assessed and documented by the operators that no other suitable alternative substances or technologies are available on the market, and that they are used under controlled conditions*1
*1 The Commission will review the exceptions from the prohibition from manufacturing, placing on the market or use of the substances referred to in point (f) once it will have published horizontal principles on essential use of chemicals
New point after f) kommer träda i kraft först 1 januari 2025

Vad betyder dessa krav?

Just nu jobbar branschen med att få klarhet från EU i hur dessa ska tolkas och implementeras.

Emissionskraven i DNSH

Här har förtydliganden genomförts och mätningar på omfattade produkter kommer att behöva redovisas.

Implementering i BASTA-systemet

Information om en produkt klarar emissionskraven i taxonomin kan fås genom att titta på lämnade värden i emissionskraven E2 och E3.

Tillägg C

Här behövs fortsatt mer förtydliganden. Just nu är indikationerna från EU och det vi arbetar emot att kriterierna a-e uppfylls om man uppfyller lagstiftning men att punkterna "f)" och den "nya punkten efter f)" kommer behöva kontrolleras.

Implementering i BASTA-systemet

Även om a-e inte behöver kontrolleras på något speciellt sätt så har BASTA-systemet kriterier som omfattar de flesta av dessa punkter.

Punkten "f)" omfattas av BASTAs kriterium H11A.

"Nya punkten efter f)" omfattas genom flertalet kriterier i systemet. Men implementeras inte för än 2025.

Slutsats - vad kommer krävas?

Som vår tolkning är idag så ska produkter uppfylla kriterium H11A.

Produkter som omfattas av definitionen, färger och lacker, takplattor, golvbeläggningar, inklusive tillhörande lim och tätningsmedel, invändig isolering och invändiga ytbehandlingar, till exempel för att behandla fukt och mögel, ska även klara emissionskraven.

Vi kommer i BASTA-systemet att implementera visuellt stöd för att se detta direkt på våra artikelkort - så snart alla tolkningar retts ut av EU.

2025 när "nya punkten efter f)" träder i kraft så kommer fler av BASTAs kriterier behöva uppfyllas.

Kvarstående frågor

Innan våra tolkningar kan implementeras så behöver vi få förtydliganden från EU så vi vet att vi arbetar på rätt sätt.

 

Texten är uppdaterad den 2023-09-22