BASTA vid upphandling

Ställa krav på produkter

Vid upphandling av en bygg- eller anläggningsentreprenad så är det viktigt att krav ställs på vilka produkter som ska användas i projektet. Detta för att säkerställa att entreprenören i första hand använder sig av produkter som är kontrollerade vad gäller innehåll av särskilt farliga ämnen. Ett exempel på kravställning:

  • Inbyggda produkter ska klara betygsnivå BASTA (alternativt BASTA eller BETA)
  • Detta kan styrkas genom att produkterna är registrerade med betyg BASTA (alternativt BASTA eller BETA) eller dokumenteras på annat tillförlitligt sätt
  • Avsteg från dessa krav ska rapporteras som avvikelse
  • Krav kan även ställas på att produkter måste vara registrerade med betyg DEKLARERAD om de inte klarar BASTA eller BETA, för att underlätta arbetet med avvikelser

Offentlig upphandling

Offentliga beställare börjar i allt större utsträckning att hänvisa till kriterier för miljöbedömning vid upphandlingar. Enligt EU:s upphandlingsdirektiv så får man i en teknisk specifikation göra en hänvisning till specifika kriterier, men man får inte ställa krav på att ett specifikt miljöbedömningssystem ska användas för att visa att kriterierna uppfylls.

Det är viktigt att komma i håg att betygsnivå BASTA med få undantag är godkänt som verifiering även när krav ställs med hänvisning till konkurrerande miljöbedömningssystems kriterier. Du kan som entreprenör således använda betygsnivå BASTA för att verifiera trygga produktval, med avseende på farliga ämnen, i offentlig upphandling av byggentreprenader.

Upphandlingsmyndigheten hjälper offentliga aktörer att ställa miljökrav och sociala krav i upphandling. Bland annat så tillhandahåller de upphandlingskriterier som ger råd om kravställning vid upphandling av varor och tjänster. I upphandlingskriterierna för byggentreprenader hänvisar man till BASTA:s kriterier när det gäller produktval.

Fördjupning

Att ställa hållbarhetskrav

Se mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats