Vanliga frågor - FAQ

Allmänna frågor

Frågor och svar

I BASTA-systemet registreras generellt inga innehållsuppgifter, med undantag för ett begränsat antal ämnen som omfattas av redovisning med informationskrav.

Information om innehåll uppvisas endast vid BASTA-revisioner då  bedömningssammanställningen och dokumentation granskas, läs mer om detta i BASTAs kriteriedokument.

För att öka exponeringen av artikeln för de personer som söker i databasen rekommenderas att fylla i så mycket artikelinformation som möjligt samt ladda upp byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad och annan relevant officiell information i samband med registreringen.

BASTAs databas är publik och registrerade artiklar kan nås visa vår publika sökfunktion på vår hemsida. BASTAs hemsida är tvåspråkig (svenska och engelska) och vi har många användare från länder utanför Sverige.

Många använder även BASTAs öppna API för att hämta data från BASTA till sina egna system och databaser. På detta sätt delas informationen om registrerade artiklar vidare automatiskt och digitalt. Denna tjänst används bland annat av entreprenörer, byggvaruhandlare och tjänsteföretag.

Via BASTAs loggbokstjänst söker entreprenörer, kommuner och fastighetsbolag fram registrerade artiklar för att skapa loggböcker över byggnader som byggs.

Loggböckerna skapas bland annat för att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad eller för att få bättre kontroll på vad som byggs in i fastigheter och anläggningar.

Årsavgiften för BASTA-systemet baseras på företagets årsomsättning och antal registrerade artiklar. 

Du hittar avgifterna här

Nej, BASTAs databas över bedömda produkter är helt öppen för alla att söka i. Du kan komma åt informationen genom våra digitala verktyg:

  • Offentlig söktjänst
  • Loggbokstjänst
  • Öppet API

Läs mer här

Bedömning och registrering

Frågor och svar

Tvåkomponentsprodukter som ska registreras i BASTA-systemet hanteras enligt följande:

Fall 1: Om de två komponenterna enbart säljs tillsammans som EN produkt ska dessa hanteras som en sammansatt vara. Bedömningen ska baseras på koncentrationen av ämnen i den enskilda varan, dvs bedömningen ska inte baseras på halten i den sammansatta varan. Det är då den ingående halten i varje vara som ska bedömas mot BASTA-kriterierna. Produkten ska registreras som en artikel vid registrering i BASTA-systemet.

Fall 2: Om de två komponenterna säljs separat som OLIKA produkter ska dessa hanteras som två separata produkter. Bedömningen ska baseras på koncentrationen av ämnen i respektive produkt . Det är då den ingående halten i varje produkt som ska utvärderas mot BASTA-kriterierna. Produkterna ska registreras som två olika artiklar vid registrering i BASTA-systemet.

Vid klassificering av aerosoler ska man, enligt ECHA Q&A 1456 (sökbar här: https://echa.europa.eu/sv/support/qas), ibland klassificera produkten genom att ta hänsyn till drivgasen och i vissa fall inte.

Fall 1: Om drivgasen stannar kvar i behållaren vid användning så skall endast vätskans halter tas i beaktning vid klassificering. I praktiken betyder det att man måste räkna om vätskehalterna av totalprodukten till en ”ny produkt” där drivgasens halter exkluderats.

Fall 2: Om drivgasen helt eller delvis frigörs från behållaren vid användning och separeras fullständigt från vätskan ska man först och främst klassificera produkten med avseende på vätskans halter (som fall 1) men även ta hänsyn till drivgasens separata halter OM dessa är klassificerade som hälso-eller miljöfarliga.

Fall 3: Om drivgasen frigörs helt eller delvis vid användning men INTE separeras från vätskan, då ska hela innehållet i aerosolen beaktas vid klassificering (dvs halter räknas som en ”vanlig” kemisk produkt).

Introduktion

På denna sida finns förtydligande kring kriterium H7 - Allergiframkallande”.

Denna sida finns för att underlätta bedömningen om en produkt uppfyller kriterierna i BASTA-systemet eller inte.

Se inledande delen i kriteriedokumentet om hur bedömning av varor ska göras samt hur halter ska beräknas.

Kriterium H7.A Luftvägssensibiliserande kategori 1A (H334)

För luftvägssensibiliserande ämnen finns det ännu inte tester för att utvärdera om ett ämne är kraftigt luftvägssensibiliserande ”1A” (kriterium H7.A). Men Kriterium H7.B innebär att produkter märkta med H334 inte uppfyller kriteriet.

Kriterium H7.C Hudsensibiliserande kategori 1A (H317)

Enligt CLP kan endast rena ämnen och testade blandningar klassificeras som kraftigt allergiframkallande vid hudkontakt (Skin Sens. 1A).

Blandningar som klassificeras med beräkningsmetoden blir klassificerade allergiframkallande vid hudkontakt (skin sens 1 (dvs utan A)), se tabell 3.4.3.4.2 från ECHAs  ”Vägledning om tillämpningen av CLP-kriterierna”: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf/58b5dc6d-ac2a-4910-9702-e9e1f5051cc5

Det innebär att en kemisk produkt som är märkningspliktig med H317 på grund av att den innehåller ett 1A-ämne (till exempel ett konserverings-medel) och är klassificerad baserat på beräknings-metoden kan uppfylla kriteriet H7.C. Produkten uppfyller däremot inte kriteriet H7.D.