Artikel

Förtagningslåda

Betyg

BASTA
35/35
Artikel­nummer
DGSxxxxxxx
GTIN

Artikel­information

Artikelnamn
Förtagningslåda
Artikel­beskrivning
Böjbar armering för sammanbindning mellan betongelement.
Utförlig beskrivning
Armeringsstålsprodukt för formgjutning. Den består av: låda som är gjord av galvaniserad stålplåt, armeringsjärn och plastkåpor. Förtagningslådor används med fördel vid gjutning av betongväggar med anslutande konstruktioner, som till exempel väggar, fasadklackar, valv och ramper. Förtagningslådan sparar tid och förtagningen bidrar till en starkare konstruktion.
Varumärke
Celsa
Artikel­nummer
DGSxxxxxxx
GTIN
RSK
E-nummer
eBVD
C-SE556020321701-14
Produkt­dokument

Företag

Org.nr
556020-3217
Adress
Stationsgatan 55 Box 119
301 04 Halmstad
Telefon
Webbplats

Dokumentation

Information ej lämnad

Kriterieområden

Kriterie­område Hälso- och miljöfarlighet

Betyg

BASTA
35/35

Kriterier

Artikeln klarar 35 av 35 kriterier och har erhållit betygsnivån ovan. I BASTA-systemets kriteriedokument beskrivs vilka kriterier som måste uppfyllas för att erhålla en specifik betygsnivå.

 1. Kriterium
  1. H1.A: Cancerogenitet – Kategori 1A eller 1B (H350)
  2. H1.B: Cancerogenitet – Kategori 2 (H351)
  3. H1.C: Mutagenitet i könsceller – Kategori 1A eller 1B (H340)
  4. H1.D: Mutagenitet i könsceller – Kategori 2 (H341)
  5. H1.E: Reproduktionstoxicitet – Kategori 1A eller 1B (H360)
  6. H1.F: Reproduktionstoxicitet – Kategori 2 (H361)
  7. H1.G: Reproduktionstoxicitet – Tilläggskategori för effekter på eller via amning (H362)
 2. Kriterium
  1. H2.A: Hormonstörande ämnen
  2. H2.B: Ämnen som undantagits från ”Kriterium H2.A”
  3. H2.C: Ämnen upptagna i EDS-databasen
 3. Kriterium
  1. H3.A: Persistenta, bioackumulerbara och toxiska ämnen (PBT)
  2. H3.B: Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara ämnen (vPvB)
  3. H3.C: Potentiellt PBT eller vPvB – CoRAP
  4. H3.D: PFAS
 4. Kriterium
  1. H4.A: Bly eller blyföreningar (Pb)
  2. H4.B: Bly eller blyföreningar (Pb) + undantag för rörliga delar av maskinstål
  3. H4.C: Kvicksilver eller kvicksilverföreningar (Hg)
  4. H4.D: Kadmium eller kadmiumföreningar (Cd)
 5. Kriterium
  1. H5.A: Farligt för ozonskiktet – Kategori 1 (H420) eller förordning ((EG) 1005/2009)
 6. Kriterium
  1. H6.A: Fluorerade växthusgaser – F-gaser
 7. Kriterium
  1. H7.A: Luftvägssensibiliserande – Kategori 1A (H334)
  2. H7.B: Luftvägssensibiliserande – Kategori 1 och 1B (H334)
  3. H7.C: Hudsensibiliserande – Kategori 1A (H317)
  4. H7.D: Hudsensibiliserande – Kategori 1 och 1B (H317)
 8. Kriterium
  1. H8.A: Akuttoxiskt – Kategori 1, 2 eller 3
   1. Oral (H300, H301)
   2. Dermal (H310, H311)
   3. Inhalation (H330, H331)
  2. H8.B: Specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering – Kategori 1 (H370)
  3. H8.C: Specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering – Kategori 2 (H371)
  4. H8.D: Fara vid aspiration – Kategori 1 (H304) – Gäller endast kemiska produkter
  5. H8.E: Specifikt organtoxiskt vid upprepad exponering – Kategori 1 (H372)
  6. H8.F: Specifikt organtoxiskt vid upprepad exponering – Kategori 2 (H373)
 9. Kriterium
  1. H9.A: Flyktiga organiska ämnen (VOC)
 10. Kriterium
  1. H10.A: Farligt för vattenmiljön – Kategori Akut 1 (H400)
  2. H10.B: Farligt för vattenmiljön – Kategori Kronisk 1 eller 2, (H410) eller (H411)
  3. H10.C: Farlig för vattenmiljön – Kategori Kronisk 4 (H413)
 11. Kriterium
  1. H11.A: Ämnen på kandidatförteckningen

Valfria kriterieområden

Kriterie­område Cirkularitet

C1: Cirkulerat material

98 %
Andel cirkulerat material
Information ej lämnad
Andel av cirkulerat material som är återanvänt material/råvara
98 %
Andel av cirkulerat material som är återvunnet material/råvara
Information ej lämnad
Andel av cirkulerat material/råvara som har sitt ursprung från före konsumentled
100 %
Andel av cirkulerat material/råvara som har sitt ursprung från efter konsumentled

C2: Återanvändning

Information ej lämnad

C3: Materialåtervinning

Information ej lämnad

C4: Cirkulära affärsmodeller

Information ej lämnad

Kriterie­område Förnybarhet

Information ej lämnad

Kriterie­område Miljöeffekter

Information ej lämnad

Kriterie­område Emissioner och tester
Information ej lämnad

Data från samarbetspartner

eBVD

Elektronisk byggvarudeklaration, eBVD, är ett digitalt branschgemensamt format för redovisning av miljöinformation om byggmaterial/-produkter.

Mer information Länk till annan webbplats

Varunamn
Förtagningslåda
Publicerad
2023-05-08 14:33
Företag
Celsa Steel Service AB
ID: C-SE556020321701-14
Ladda ner

Sök efter tidigare versioner av artikelns eBVD på www.ebvd.org Länk till annan webbplats

100 %
Deklarerat materialinnehåll
Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
170405
Komponent/Material/Ämne
Fas
Koncentrationsintervall (%)
CAS
EG
H-Fraser
Kandidatlistan
Utfastningsämne
1. Armeringsnät
Delivery
92 < x < 94
 
 
 
 
 
Armeringstål av typen B500SP
Delivery
=100
 
 
 
 
 
1. Järn
Delivery
96,54 < x < 100
7439-89-6
Nej
Nej
2. Mangan
Delivery
< 1,65
7439-96-5
Nej
Nej
3. Koppar
Delivery
< 0,85
7440-50-8
Nej
Nej
4. Kisel
Delivery
< 0,6
7440-21-3
Nej
Nej
5. Kol
Delivery
< 0,24
7440-44-0
Nej
Nej
6. Fosfor
Delivery
< 0,055
7723-14-0
H228 - Flam. Sol. 2
H412 - Aquatic Chronic 3
Nej
Nej
7. Svavel
Delivery
< 0,055
7704-34-9
H315 - Skin Irrit. 2
Nej
Nej
8. Kväve
Delivery
< 0,013
7727-37-9
Nej
Nej
2. Plåtlåda av varmförzinkat kolstål
Delivery
6 < x < 8
 
 
 
 
 
Stål av typen DX51D
Delivery
93 < x < 97,2
 
 
 
 
 
1. Järn
Delivery
97,74 < x < 100
7439-89-6
Nej
Nej
2. Mangan
Delivery
< 1,2
7439-96-5
Nej
Nej
3. Kisel
Delivery
< 0,5
7440-21-3
Nej
Nej
4. Titan
Delivery
< 0,3
7440-32-6
Nej
Nej
5. Kol
Delivery
< 0,18
7440-44-0
Nej
Nej
6. Fosfor
Delivery
< 0,2
7723-14-0
H228 - Flam. Sol. 2
H412 - Aquatic Chronic 3
Nej
Nej
7. Svavel
Delivery
< 0,045
7704-34-9
H315 - Skin Irrit. 2
Nej
Nej
Varmförzinkning Z275
Delivery
2,8 < x < 7
 
 
 
 
 
Zink
Delivery
=100
7440-66-6
Nej
Nej
3. Plastremsa
Delivery
0,2 < x < 0,4
 
 
 
 
 
PP
Delivery
=100
 
 
 
 
 
1. PP-polymer
Delivery
60 < x < 80
9003-07-0
Nej
Nej
2. Kalksten
Delivery
20 < x < 40
1317-65-3
Nej
Nej
3. Kimrök
Delivery
1 < x < 3
1333-86-4
Nej
Nej
4. Octadecyl 3-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy-fenyl) propionat
Delivery
0,05 < x < 3
2082-79-3
Nej
Nej

Relation till andra kravställare och certifieringar

EU

I EU:s gröna ramverk finns kriterier för både aktiviteter inom byggnation samt underhåll av byggnader.

I dessa kriterier finns krav på byggmaterial som ska användas i byggnaderna, kriterierna omfattar både emissioner och innehåll.

Mer information Länk till annan webbplats

Taxonomi 2020:852

 • Inomhus
Ofullständigt underlag – Tillägg C uppfylls men emissionsdata saknas

Taxonomi 2020:852

 • Utomhus
Uppfyller kraven

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Systemet har tre olika betygsnivåer: BRONS, SILVER och GULD vilka baseras på betygen för respektive indikator. Kopplingen mellan BASTAs betygsnivåer och betyget på Miljöbyggnads indikator ”UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN” beskrivs nedan. För att läsa mer om kopplingen mellan Miljöbyggnads indikator för loggbok och BASTA-systemet klicka på länken nedan.

Mer information Länk till annan webbplats

Generation 4.X

 • Indikator 15 - Loggbok med byggvaror
Guld

Generation 4.X

 • Indikator 9 - Utfasning av farliga ämnen
 • Inomhus
Silver

Generation 4.X

 • Indikator 9 - Utfasning av farliga ämnen
 • Utomhus
Guld

Generation 3.X

 • Indikator 13 - Loggbok med byggvaror
Guld

Generation 3.X

 • Indikator 14 - Utfasning av farliga ämnen
 • Inomhus
Guld – Komplettering med LCI behövs

Generation 3.X

 • Indikator 14 - Utfasning av farliga ämnen
 • Utomhus
Guld

Generation 2.X

 • Indikator 14 - Dokumentation av byggvaror
Guld

Generation 2.X

 • Indikator 15 - Utfasning av farliga ämnen
Guld

BREEAM SE

BREEAM-SE är en svensk version av det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, som används för att certifiera nyproducerade byggnader.

BASTA-systemets betygsnivåer kan användas för att verifiera utfasnings- och riskminskningsämnen. För att uppfylla kriterierna för loggbok som helhet krävs även att en eBVD eller byggvarudeklaration finns samt att placering och mängd anges i loggboken. Klicka på länken nedan för mer information.

Mer information Länk till annan webbplats

Generation V6.X (2023)

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 1: Byggvaror och kemiska produkter
Uppfyller kraven

Generation V6.X (2023)

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 4: Installationsprodukter
Uppfyller kraven

Generation V6.X (2023)

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 7: Exemplarisk nivå
Uppfyller kraven

Generation V6.X (2023)

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 2.5.8: Logbook
Uppfyller kraven

Generation 2017

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 1: Byggvaror och kemiska produkter
Uppfyller kraven

Generation 2017

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 4: Installationsprodukter
Uppfyller kraven

Generation 2017

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 7: Exemplarisk nivå
Uppfyller kraven

Generation 2017

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 2.5.8: Logbook
Uppfyller kraven

Trafikverket

Trafikverkets krav på material och varor bygger på en klassning enligt Trafikverkets kriterier. Trafikverkets kriterier bygger är baserade på BASTA-systemets kriterier enligt nedan.

Mer information Länk till annan webbplats

TDOK 2012:22

 • Kriterier för bedömning av farliga ämnen i material och varor
Grupp A – Tillåten

Kemikalieinspektionen

PRIO är ett verktyg från Kemikalieinspektionen för att hitta och byta ut farliga ämnen i varor och kemiska produkter. Det främjar en giftfri cirkulär ekonomi och skyddar medarbetare, kunder och miljön. Ämnen i PRIO-verktyget har en prioriteringsnivå baserat på dess allvarligaste egenskaper.

Mer information Länk till annan webbplats

PRIO

 • Riskminskningsämnen begränsas
Uppfyller kraven

PRIO

 • Utfasningsämnen begränsas
Uppfyller kraven