Avisering om kriteriförändring

Nya och uppdaterade kriterier

Publicerad 01 feb. 2024

Nya och uppdaterade kriterier avseende reproduktionstoxicitet, hormonstörande ämnen, PBT, PFAS, PMT samt cirkulerad råvara . Från och med den första augusti 2024 träder dessa kriterieförändringar i kraft.

Nya kriterier

Reproduktionstoxicitet, kategori 1A och 1B (H360) införs med haltgräns 0,1 %. Ämnen lika med eller över haltgränsen måste redovisas för att uppfylla betygsnivå BASTA, BETA och DEKLARERAD. Sedan tidigare omfattas dessa ämnen med haltgräns från 0,3 %, men nu införs kompletterande kriterium med redovisning från 0,1 % för att möjliggöra redovisning mot EU:s taxonomi.  

Hormonstörande ämnen, kategori 2 (EUH 381 och/eller EUH431) införs med haltgräns 1 %, där haltgränsen måste uppfyllas för betygsnivå BASTA och måste redovisas för betygsnivå BETA och DEKLARERAD. Sedan tidigare har dessa ämnen omfattats med haltgräns 0,1 %, varför kriteriet innebär en lättnad av kriterierna. Ändringen införs till följd av nya EUH-fraser enligt CLP.  

Långlivade, mobila och toxiska ämnen PMT (EUH450). Ämnen som uppfyller kriterierna för PMT med klassificering EUH450 omfattas med haltgräns från 0,1 %. Haltgränsen måste uppfyllas för betygsnivå BASTA och BETA; samt måste redovisas för betygsnivå DEKLARERAD. 

Mycket långlivade och mobila ämnen vPvM (EUH451). Ämnen som uppfyller kriterierna för vPvM med klassificering EUH451 omfattas med haltgräns från 0,1 %. Haltgränsen måste uppfyllas för betygsnivå BASTA och BETA, samt måste redovisas för betygsnivå DEKLARERAD.  

Uppdateringar av befintliga kriterier

Kriterierna för hormonstörande ämnen har kompletterats så att dessa även omfattar ämnen klassificerade som hormonstörande ämnen kategori 1 (EUH380 och EUH430). Ändringen genomförs till följd av nya EUH-fraser enligt CLP. Haltgränsen är precis som förut 0,1 % som måste uppfyllas för betygsnivå BASTA, BETA och måste redovisas för betygsnivå DEKLARERAD. 

Kriterierna för långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen PBT har kompletterats i enlighet med CLP med EUH fras (EUH440). Precis som tidigare är haltgränsen 0,1 % som måste uppfyllas för BASTA och BETA och måste redovisas för DEKLARERAD. 

Kriterierna för mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen vPvB har kompletterats i enlighet med CLP med ny EUH-fras (EU441). Precis som tidigare är haltgränsen 0,1 % som måste uppfyllas för BASTA, BETA och måste redovisas för betygsnivå DEKLARERAD.  

Kriteriet avseende PFAS har skärpts med haltkrav 0,1 % som måste uppfyllas för betygsnivå BASTA och BETA; och måste redovisas för betygsnivå DEKLARERAD.  Tidigare omfattades dessa ämnen med redovisningskrav med informationskrav från 0,1 %. 

Kriteriet avseende bedömning och bedömningsunderlag (kriterieområde organisation) har uppdaterats avseende vilket underlag som krävs för att kunna bedöma om cirkulerad råvara där det saknas fullständig innehållsdeklaration uppfyller BASTA-systemets kriterier. Bedömningsmetodiken inkluderar expertbedömning avseende hur den cirkulerade råvaran bedöms uppfylla BASTA-systemets kriterier i kombination med testresultat från utvalda tester.  

Kriterier som upphör

Kriteriet H2C, Ämnen upptagna i EDS-databasen upphör. Till följd av att certifiering enligt Miljöbyggnad inte längre kräver redovisning av ämnen upptagna på EDS-databasen upphör kriteriet även i BASTA. 

Övriga ändringar

Utöver ovan beskrivna ändringar tillkommer mindre redaktionella förändringar och förtydliganden, samt att det kommer bli möjligt att lämna mer information avseende emissioner och vilka emissionsmätningar som genomförts för registrerade artiklar.     

Kriterie- och stöddokument 

BASTA kommer snarast föra in dessa ändringar i kriteriedokumentet och släppa en ny version, version 34.1 som blir gällande den 1 augusti 2024 samt uppdatera alla stöddokument. Vi informerar alla våra anslutna företag när kriteriedokument och stöddokument är på plats, samt när det är möjligt att påbörja uppdatering av registrerade artiklar.