Avisering

Nya BASTA, BETA, DEKLARERAD-kriterierna träder i kraft 2022-01-01

Publicerad 01 jan. 2022

BASTA-, BETA- och DEKLARERAD kriterierna för 2022:A1 är nu publicerade på hemsidan. Egenskapskriterierna 2022-01-01 inkluderar förtydliganden men inga ändringar och därför behövs ingen uppdatering utav tex underleverantörsförsäkran eller annan dokumentation.

Basta Egenskapskriterier (2022:A1)
Beta Egenskapskriterier (2022:A1)
Deklarerad – Egenskapskriterier (2022:A1)

Följande förtydligande har skett :
Fotnot 4 har ny formulering:
För PAHer i plast eller gummidelar där exponering kan ske via hud eller mun får PAHer inte ingå i halter över de gränser som anges i Reach EG 1907/2006 Bilaga XVII, post _ 50. Granulat eller täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar får inte registreras om de innehåller mer än 20 mg/kg (0,002 viktprocent) av summan av alla förtecknade polycykliska aromatiska kolväten.

I övrigt har mindre redaktionella ändringar genomförts.