Certifiering av byggnader

Det finns ett antal miljöcertifieringar för byggnader med olika fokus. De allra flesta har kriterier för att främja digitala loggböcker och för att minimera farliga ämnen i produkter som byggs in. Nedan följer information om olika certifieringar och hur BASTAs betygsnivåer och loggbokstjänst förhåller sig till dessa.

Miljöbyggnad

Inom Miljöbyggnad finns det två indikatorer som relaterar till BASTA-systemet.

Indikator - Utfasning av farliga ämnen

Denna indikator begränsar ämnen med farliga egenskaper som finns i byggprodukter vilket relaterar till BASTAs kriterier och betygsnivåer. Kravnivåerna skiljer sig mellan kriteriegenerationerna, läs mer nedan, 

Indikator - Dokumentation av byggvaror / Loggbok med byggvaror

I samtliga generationer av Miljöbyggnad finns en indikator som omfattar dokumentation av byggvaror som använts i byggnaden. Detta har inget med en bedömning av kemiskt innehåll att göra. För att logga vilka produkter som använts kan BASTAs loggbokstjänst användas. För vissa av betygsnivåerna i Miljöbyggnad så krävs även att innehåll loggas i loggboken, för att göra detta kan elektroniska byggvarudeklarationer (eBVD) användas. BASTA-systemet är synkat mot eBVD och  kopplingen till dessa deklarationer visas på BASTAs artikelkort.

Generation 2.X

BASTAs loggbokstjänst klarar betygsnivån BRONS, SILVER & GULD för denna indikator. För betygsnivå GULD måste produkternas placering och mängd anges i loggboken.

För att klara betygsnivåerna i denna indikator ska produkters kemiska innehåll klara vissa kriterier. 

Betygsnivåer:

BASTA - Klarar betygsnivå BRONS, SILVER & GULD

BETA - Klarar betygsnivå BRONS & SILVER

Generation 3.X

BASTAs loggbokstjänst klarar betygsnivån BRONS, SILVER & GULD för denna indikator. För betygsnivå GULD måste produkternas placering och mängd anges i loggboken.

För betygsnivåerna SILVER och GULD krävs att en eBVD eller motsvarande finns för artiklar inom vissa produktkategorier. Loggbokstjänsten är kopplad mot eBVD och om det finns en eBVD så visas detta på artikeln, både som information och i bifogad PDF-fil.

För att klara betygsnivåerna i denna indikator ska produkters kemiska innehåll klara vissa kriterier.

Betygsnivåer:

BASTA - Klarar betygsnivå BRONS, SILVER & GULD*

*För byggvaror (även kemiska produkter) som brukaren exponeras för inomhus måste sökande komplettera med information som visar att EU-LCI:s emissionsvärden inte överskrids då detta inte är ett kriterium för BASTA.

BETA - Klarar betygsnivå BRONS & SILVER

Generation 4.X

BASTAs loggbokstjänst klarar betygsnivån BRONS, SILVER & GULD för denna indikator. För betygsnivå GULD måste produkternas placering och mängd anges i loggboken.

För betygsnivåerna SILVER och GULD krävs att en eBVD eller motsvarande finns för artiklar inom vissa produktkategorier. Loggbokstjänsten är kopplad mot eBVD och om det finns en eBVD så visas detta på artikeln, både som information och i bifogad PDF-fil.

För att klara betygsnivåerna i denna indikator ska produkters kemiska innehåll klara vissa kriterier.

Betygsnivåer:

BASTA - Klarar betygsnivå BRONS, SILVER & GULD*.

* För byggvaror (även kemiska produkter) som brukaren exponeras för inomhus:

 • överskrids inte LCI:s emissionsvärden, släpper ut mindre än 0,06 mg /m3 formaldehyd.
 • släpper ut mindre än 0,001 mg av carcinogena flyktiga organiska föreningar i kategori 1A och 1B per m3. Se kriterium E2 och E3 för information om emissioner.

BETA - Klarar betygsnivå BRONS & SILVER

BREEAM-SE

BREEAM har inga obligatoriska kriterier som berör loggbok eller kemiskt innehåll i produkter. Dock finns det möjlighet att samla poäng om man uppfyller kriterier kring loggbok och farligt innehåll i produkter, detta beskrivs i kriterium ”Mat 07 Farliga ämnen”

BASTAs loggbokstjänst klarar alla kriterienivåer, det krävs dock att man lägger till information om produkternas ungefärliga mängd och plats i byggnaden samt att information om produktens innehåll finns, informationen kan komma från en eBVD eller byggvarudeklaration

Kriterium Mat 07 Farliga ämnen

BREEAM-SE 2017

Dessa kriterier hanterar utfasning av farliga ämnen. 

Betyg:

BASTA - Klarar poängkraven för kriterierna:

 • 1 - Byggvaror och kemiska produkter
 • 4 - Installationsprodukter
 • 7 - Exemplarisk nivå

BETA - Klarar poängkraven för kriterierna:

 • 1 - Byggvaror och kemiska produkter
 • 4 - Installationsprodukter

BASTAs loggbokstjänst klarar samtliga bedömningskriterier om en eBVD eller liknande finns för produkten, syns på produktens artikelkort samt att följande anges i loggboken:

 • Ungefärlig placering i byggnaden
 • Ungefärlig mängd
 • Motiveringar till avvikelser (om aktuellt)

Detta innebär att om man använder BASTAs Loggbokstjänst för sina artiklar och alla klarar BASTA (vissa avvikelser kan godkännas) kan man ta två poäng och ett poäng på exemplarisk nivå. Klarar artiklarna betygsnivå BETA kan man ta två poäng.

Men då ska placering och mängd anges samt så ska en eBVD eller byggvarudeklaration finnas för respektive produkt.

BREEAM-SE V6.x (2023)

Dessa kriterier hanterar utfasning av farliga ämnen. 

Betyg:

BASTA - Klarar poängkraven för kriterierna:

 • 1 - Byggvaror och kemiska produkter
 • 4 - Installationsprodukter
 • 7 - Exemplarisk nivå

BETA - Klarar poängkraven för kriterierna: 

 • 1 - Byggvaror och kemiska produkter
 • 4 - Installationsprodukter

BASTAs loggbokstjänst klarar samtliga bedömningskriterier om en eBVD eller liknande finns för produkten, syns på produktens artikelkort samt att följande anges i loggboken:

 • Ungefärlig placering i byggnaden
 • Ungefärlig mängd
 • Motiveringar till avvikelser (om aktuellt)

Detta innebär att om man använder BASTAs Loggbokstjänst för sina artiklar och alla klarar BASTA (vissa avvikelser kan godkännas) kan man ta två poäng och ett poäng på exemplarisk nivå. Klarar artiklarna betygsnivå BETA kan man ta två poäng.

Men då ska placering och mängd anges samt så ska en eBVD eller byggvarudeklaration finnas för respektive produkt.

Svanen

Svanenmärkning av byggnader har kriterier för loggbok (O15) och för kemiska produkter (Kapitel 4)

BASTAs loggbokstjänst klarar kravet för loggbok. Dock ställs även kriterier på att det ska finnas information om innehåll. Detta uppfylls om eBVD finns för samtliga artiklar.

Loggbokstjänsten är kopplad mot eBVD och om det finns en eBVD så visas detta på artikeln, både som information och i bifogad PDF-fil.

Många av de kriterier som ställs på byggvaror i Svanenmärkningen finns med i BASTA-systemet. Dock så måste alla artiklar som ska användas i den Svanenmärka byggnaden måste vara godkända i Svanens egna Husproduktsportal.

Svanen accepterar inte att produkten kontrollerade av en annan part och därmed kan inte någon av betygsnivåerna i BASTA-systemet användas.