Artikel

Gummiduk Skavskydd 5mm

Betyg

BETA
34/35
Artikel­nummer
70054
GTIN

Artikel­information

Artikelnamn
Gummiduk Skavskydd 5mm
Artikel­beskrivning
skavskydd där kabel förläggs över skarpkantade håltagningar, hörn och kanter.
Utförlig beskrivning
Används som skavskydd där kabel förläggs över skarpkantade håltagningar, hörn och kanter. Exempelvis vid övergång från kabelränna till kabelbrunn. Godkända enligt trafikverkets ritningsunderlag 6-800602 Egenskaper gummiduk: Hårdhet 50±5 Densitet 1,3 Levereras på rulle och kan fås i fler olika storlekar 6 m2 ( 5x1200x5000 mm) eller 3 m2 ( 5x600x5000 mm)
Varumärke
Svenska Brunnslock AB
Artikel­nummer
70054
GTIN
RSK
E-nummer
eBVD
Produkt­dokument

Företag

Org.nr
556800-9657
Adress
Midgårdsvägen 3
97334 Luleå
Telefon
ByggfaktaDOCU

Dokumentation
Information ej lämnad

Kriterieområden

Kriterie­område Hälso- och miljöfarlighet

Betyg

BETA
34/35
Kriterier

Artikeln klarar 34 av 35 kriterier och har erhållit betygsnivån ovan. I BASTA-systemets kriteriedokument beskrivs vilka kriterier som måste uppfyllas för att erhålla en specifik betygsnivå.

 1. Kriterium
  1. H1.A: Cancerogenitet – Kategori 1A eller 1B (H350)
  2. H1.B: Cancerogenitet – Kategori 2 (H351)
  3. H1.C: Mutagenitet i könsceller – Kategori 1A eller 1B (H340)
  4. H1.D: Mutagenitet i könsceller – Kategori 2 (H341)
  5. H1.E: Reproduktionstoxicitet – Kategori 1A eller 1B (H360)
  6. H1.F: Reproduktionstoxicitet – Kategori 2 (H361)
  7. H1.G: Reproduktionstoxicitet – Tilläggskategori för effekter på eller via amning (H362)
 2. Kriterium
  1. H2.A: Hormonstörande ämnen
  2. H2.B: Ämnen som undantagits från ”Kriterium H2.A”
  3. H2.C: Ämnen upptagna i EDS-databasen
 3. Kriterium
  1. H3.A: Persistenta, bioackumulerbara och toxiska ämnen (PBT)
  2. H3.B: Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara ämnen (vPvB)
  3. H3.C: Potentiellt PBT eller vPvB – CoRAP
  4. H3.D: PFAS
 4. Kriterium
  1. H4.A: Bly eller blyföreningar (Pb)
  2. H4.B: Bly eller blyföreningar (Pb) + undantag för rörliga delar av maskinstål
  3. H4.C: Kvicksilver eller kvicksilverföreningar (Hg)
  4. H4.D: Kadmium eller kadmiumföreningar (Cd)
 5. Kriterium
  1. H5.A: Farligt för ozonskiktet – Kategori 1 (H420) eller förordning ((EG) 1005/2009)
 6. Kriterium
  1. H6.A: Fluorerade växthusgaser – F-gaser
 7. Kriterium
  1. H7.A: Luftvägssensibiliserande – Kategori 1A (H334)
  2. H7.B: Luftvägssensibiliserande – Kategori 1 och 1B (H334)
  3. H7.C: Hudsensibiliserande – Kategori 1A (H317)
  4. H7.D: Hudsensibiliserande – Kategori 1 och 1B (H317)
 8. Kriterium
  1. H8.A: Akuttoxiskt – Kategori 1, 2 eller 3
   1. Oral (H300, H301)
   2. Dermal (H310, H311)
   3. Inhalation (H330, H331)
  2. H8.B: Specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering – Kategori 1 (H370)
  3. H8.C: Specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering – Kategori 2 (H371)
  4. H8.D: Fara vid aspiration – Kategori 1 (H304) – Gäller endast kemiska produkter
  5. H8.E: Specifikt organtoxiskt vid upprepad exponering – Kategori 1 (H372)
  6. H8.F: Specifikt organtoxiskt vid upprepad exponering – Kategori 2 (H373)
 9. Kriterium
  1. H9.A: Flyktiga organiska ämnen (VOC)
 10. Kriterium
  1. H10.A: Farligt för vattenmiljön – Kategori Akut 1 (H400)
  2. H10.B: Farligt för vattenmiljön – Kategori Kronisk 1 eller 2, (H410) eller (H411)
  3. H10.C: Farlig för vattenmiljön – Kategori Kronisk 4 (H413)
 11. Kriterium
  1. H11.A: Ämnen på kandidatförteckningen

Kriterie­område Cirkularitet
Information ej lämnad

Kriterie­område Förnybarhet
Information ej lämnad

Kriterie­område Miljöeffekter
Information ej lämnad

Kriterie­område Emissioner och tester
Information ej lämnad

Relation till andra kravställare och certifieringar

eBVD

Elektronisk byggvarudeklaration, eBVD, är ett digitalt branschgemensamt format för redovisning av miljöinformation om byggmaterial/-produkter.

Mer information Länk till annan webbplats

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Systemet har tre olika betygsnivåer: BRONS, SILVER och GULD vilka baseras på betygen för respektive indikator. Kopplingen mellan BASTAs betygsnivåer och betyget på Miljöbyggnads indikator ”UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN” beskrivs nedan. För att läsa mer om kopplingen mellan Miljöbyggnads indikator för loggbok och BASTA-systemet klicka på länken nedan.

Mer information Länk till annan webbplats

Generation 2.X

Indikator 15 – UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN
Betygsnivå
Miljöbyggnad
BASTA
GULD
BETA
SILVER

Generation 3.X

Indikator 14 – UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN
Betygsnivå
Miljöbyggnad
BASTA
GULD *
BETA
SILVER

* För byggvaror (även kemiska produkter) som brukaren exponeras för inomhus måste sökande komplettera med information som visar att EU-LCI:s emissionsvärden inte överskrids då detta inte är ett kriterium i BASTA-systemet.

Generation 4.X

Indikator 9 – UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN
Betygsnivå
Miljöbyggnad
BASTA
GULD * Eller SILVER
BETA
SILVER

* För byggvaror (även kemiska produkter) som brukaren exponeras för inomhus: • överskrids inte LCI:s emissionsvärden, släpper ut mindre än 0,06 mg /m3 formaldehyd. • släpper ut mindre än 0,001 mg av carcinogena flyktiga organiska föreningar i kategori 1A och 1B per m3. Se kriterium E2 och E3 för information om emissioner.

BREEAM SE

BREEAM-SE är en svensk version av det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, som används för att certifiera nyproducerade byggnader.

BASTA-systemets betygsnivåer kan användas för att verifiera utfasnings- och riskminskningsämnen. För att uppfylla kriterierna för loggbok som helhet krävs även att en eBVD eller byggvarudeklaration finns samt att placering och mängd anges i loggboken. Klicka på länken nedan för mer information.

Mer information Länk till annan webbplats

BREEAM-SE 2017

För Mat 07 Farliga ämnen – Klarar kriterierna
Betygsnivå
BREEAM-SE 2017
BASTA
 • Loggbok och utfasning av farliga ämnen – byggvaror och kemiska produkter
 • Loggbok och utfasning av farliga ämnen – installationsprodukter
 • Kriterier för exemplarisk nivå
BETA
 • Loggbok och utfasning av farliga ämnen – byggvaror och kemiska produkter
 • Loggbok och utfasning av farliga ämnen – installationsprodukter

BREEAM-SE V6.x (2023)

För Mat 07 Farliga ämnen – Klarar kriterierna
Betygsnivå
BREEAM-SE V6.x (2023)
BASTA
 • Loggbok och utfasning av farliga ämnen – byggvaror och kemiska produkter
 • Loggbok och utfasning av farliga ämnen – installationsprodukter
 • Kriterier för exemplarisk nivå
BETA
 • Loggbok och utfasning av farliga ämnen – byggvaror och kemiska produkter
 • Loggbok och utfasning av farliga ämnen – installationsprodukter

Trafikverket

Trafikverkets krav på material och varor bygger på en klassning enligt Trafikverkets kriterier. Trafikverkets kriterier bygger är baserade på BASTA-systemets kriterier enligt nedan.

Mer information Länk till annan webbplats

Betygsnivå
Trafikverket
BASTA
Grupp A
BETA
Grupp B

Kemikalieinspektionen

PRIO är ett verktyg från Kemikalieinspektionen för att hitta och byta ut farliga ämnen i varor och kemiska produkter. Det främjar en giftfri cirkulär ekonomi och skyddar medarbetare, kunder och miljön. Ämnen i PRIO-verktyget har en prioriteringsnivå baserat på dess allvarligaste egenskaper.

Mer information Länk till annan webbplats

Betygsnivå
PRIO
BASTA
Begränsar både utfasningsämnen och prioriterat riskminskningsämne
BETA
Begränsar utfasningsämnen