Artikel

Grön-Fri Proffs

Betyg

BETA
33/35
Artikel­nummer
13124
GTIN
07332148131241

Artikel­information

Artikelnamn
Grön-Fri Proffs
Artikel­beskrivning
Effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, marksten m.m.
Utförlig beskrivning
5 liter
Varumärke
Artikel­nummer
13124
GTIN
07332148131241
RSK
E-nummer
eBVD
Produkt­dokument

Dokumentation

Information ej lämnad

Kriterieområden

Kriterie­område Hälso- och miljöfarlighet

Betyg

BETA
33/35

Kriterier

Artikeln klarar 33 av 35 kriterier och har erhållit betygsnivån ovan. I BASTA-systemets kriteriedokument beskrivs vilka kriterier som måste uppfyllas för att erhålla en specifik betygsnivå.

 1. Kriterium
  1. H1.A: Cancerogenitet – Kategori 1A eller 1B (H350)
  2. H1.B: Cancerogenitet – Kategori 2 (H351)
  3. H1.C: Mutagenitet i könsceller – Kategori 1A eller 1B (H340)
  4. H1.D: Mutagenitet i könsceller – Kategori 2 (H341)
  5. H1.E: Reproduktionstoxicitet – Kategori 1A eller 1B (H360)
  6. H1.F: Reproduktionstoxicitet – Kategori 2 (H361)
  7. H1.G: Reproduktionstoxicitet – Tilläggskategori för effekter på eller via amning (H362)
 2. Kriterium
  1. H2.A: Hormonstörande ämnen
  2. H2.B: Ämnen som undantagits från ”Kriterium H2.A”
  3. H2.C: Ämnen upptagna i EDS-databasen
 3. Kriterium
  1. H3.A: Persistenta, bioackumulerbara och toxiska ämnen (PBT)
  2. H3.B: Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara ämnen (vPvB)
  3. H3.C: Potentiellt PBT eller vPvB – CoRAP
  4. H3.D: PFAS
 4. Kriterium
  1. H4.A: Bly eller blyföreningar (Pb)
  2. H4.B: Bly eller blyföreningar (Pb) + undantag för rörliga delar av maskinstål
  3. H4.C: Kvicksilver eller kvicksilverföreningar (Hg)
  4. H4.D: Kadmium eller kadmiumföreningar (Cd)
 5. Kriterium
  1. H5.A: Farligt för ozonskiktet – Kategori 1 (H420) eller förordning ((EG) 1005/2009)
 6. Kriterium
  1. H6.A: Fluorerade växthusgaser – F-gaser
 7. Kriterium
  1. H7.A: Luftvägssensibiliserande – Kategori 1A (H334)
  2. H7.B: Luftvägssensibiliserande – Kategori 1 och 1B (H334)
  3. H7.C: Hudsensibiliserande – Kategori 1A (H317)
  4. H7.D: Hudsensibiliserande – Kategori 1 och 1B (H317)
 8. Kriterium
  1. H8.A: Akuttoxiskt – Kategori 1, 2 eller 3
   1. Oral (H300, H301)
   2. Dermal (H310, H311)
   3. Inhalation (H330, H331)
  2. H8.B: Specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering – Kategori 1 (H370)
  3. H8.C: Specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering – Kategori 2 (H371)
  4. H8.D: Fara vid aspiration – Kategori 1 (H304) – Gäller endast kemiska produkter
  5. H8.E: Specifikt organtoxiskt vid upprepad exponering – Kategori 1 (H372)
  6. H8.F: Specifikt organtoxiskt vid upprepad exponering – Kategori 2 (H373)
 9. Kriterium
  1. H9.A: Flyktiga organiska ämnen (VOC)
 10. Kriterium
  1. H10.A: Farligt för vattenmiljön – Kategori Akut 1 (H400)
  2. H10.B: Farligt för vattenmiljön – Kategori Kronisk 1 eller 2, (H410) eller (H411)
  3. H10.C: Farlig för vattenmiljön – Kategori Kronisk 4 (H413)
 11. Kriterium
  1. H11.A: Ämnen på kandidatförteckningen

Valfria kriterieområden

Kriterie­område Cirkularitet

Information ej lämnad

Kriterie­område Förnybarhet

Information ej lämnad

Kriterie­område Miljöeffekter

Information ej lämnad

Kriterie­område Emissioner och tester
Information ej lämnad

Data från samarbetspartner

eBVD

Elektronisk byggvarudeklaration, eBVD, är ett digitalt branschgemensamt format för redovisning av miljöinformation om byggmaterial/-produkter.

Mer information Länk till annan webbplats

Relation till andra kravställare och certifieringar

EU

I EU:s gröna ramverk finns kriterier för både aktiviteter inom byggnation samt underhåll av byggnader.

I dessa kriterier finns krav på byggmaterial som ska användas i byggnaderna, kriterierna omfattar både emissioner och innehåll.

Mer information Länk till annan webbplats

Taxonomi 2020:852

 • Inomhus
Ofullständigt underlag – Tillägg C uppfylls men emissionsdata saknas

Taxonomi 2020:852

 • Utomhus
Uppfyller kraven

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Systemet har tre olika betygsnivåer: BRONS, SILVER och GULD vilka baseras på betygen för respektive indikator. Kopplingen mellan BASTAs betygsnivåer och betyget på Miljöbyggnads indikator ”UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN” beskrivs nedan. För att läsa mer om kopplingen mellan Miljöbyggnads indikator för loggbok och BASTA-systemet klicka på länken nedan.

Mer information Länk till annan webbplats

Generation 4.X

 • Indikator 15 - Loggbok med byggvaror
Uppfyller ej kraven

Generation 4.X

 • Indikator 9 - Utfasning av farliga ämnen
 • Inomhus
Brons

Generation 4.X

 • Indikator 9 - Utfasning av farliga ämnen
 • Utomhus
Silver

Generation 3.X

 • Indikator 13 - Loggbok med byggvaror
Uppfyller ej kraven

Generation 3.X

 • Indikator 14 - Utfasning av farliga ämnen
 • Inomhus
Silver

Generation 3.X

 • Indikator 14 - Utfasning av farliga ämnen
 • Utomhus
Silver

Generation 2.X

 • Indikator 14 - Dokumentation av byggvaror
Uppfyller ej kraven

Generation 2.X

 • Indikator 15 - Utfasning av farliga ämnen
Guld

BREEAM SE

BREEAM-SE är en svensk version av det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, som används för att certifiera nyproducerade byggnader.

BASTA-systemets betygsnivåer kan användas för att verifiera utfasnings- och riskminskningsämnen. För att uppfylla kriterierna för loggbok som helhet krävs även att en eBVD eller byggvarudeklaration finns samt att placering och mängd anges i loggboken. Klicka på länken nedan för mer information.

Mer information Länk till annan webbplats

Generation V6.X (2023)

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 1: Byggvaror och kemiska produkter
Uppfyller kraven

Generation V6.X (2023)

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 4: Installationsprodukter
Uppfyller kraven

Generation V6.X (2023)

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 7: Exemplarisk nivå
Uppfyller kraven

Generation V6.X (2023)

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 2.5.8: Logbook
Uppfyller ej kraven

Generation 2017

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 1: Byggvaror och kemiska produkter
Uppfyller kraven

Generation 2017

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 4: Installationsprodukter
Uppfyller kraven

Generation 2017

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 7: Exemplarisk nivå
Uppfyller ej kraven

Generation 2017

 • Kriterium: Mat 07 Farliga ämnen
 • Bedömningskriterium 2.5.8: Logbook
Uppfyller ej kraven

Trafikverket

Trafikverkets krav på material och varor bygger på en klassning enligt Trafikverkets kriterier. Trafikverkets kriterier bygger är baserade på BASTA-systemets kriterier enligt nedan.

Mer information Länk till annan webbplats

TDOK 2010:310 eller TDOK 2012:22

 • Kriterier för bedömning av farliga ämnen i material och varor
Grupp B – Riskminskning

Kemikalieinspektionen

PRIO är ett verktyg från Kemikalieinspektionen för att hitta och byta ut farliga ämnen i varor och kemiska produkter. Det främjar en giftfri cirkulär ekonomi och skyddar medarbetare, kunder och miljön. Ämnen i PRIO-verktyget har en prioriteringsnivå baserat på dess allvarligaste egenskaper.

Mer information Länk till annan webbplats

PRIO

 • Riskminskningsämnen begränsas
Uppfyller ej kraven

PRIO

 • Utfasningsämnen begränsas
Uppfyller kraven