ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASTAs LOGGBOKSTJÄNST

Uppdaterade 2024-04-09

Dessa Allmänna villkor avseende BASTAs Loggbokstjänst (”Allmänna villkor”) måste accepteras när en ny arbetsyta skapas i BASTAonlines webbtjänst. På arbetsytan kan du skapa loggböcker/projekt för registrering av bygg- och anläggningsprodukter. Genom att villkoren accepteras blir du således bunden av dessa Allmänna villkor avseende BASTAs loggbokstjänst.

1. INLEDNING

1.1. IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Byggföretagen äger gemensamt BASTAonline AB vars verksamhet bland annat består av att bedriva BASTA-systemet.

BASTA-systemet innehåller en offentligt tillgänglig databas där anslutna företag kan registrera bygg- och anläggningsprodukter som uppfyller BASTA-systemets kriterier.

Registrera produkter uppfyller någon av följande betygsnivåer; BASTA, BETA, DEKLARERAD, BETA till BASTA, DEKALRERAD till BASTA eller är registrerade i produktgruppen ELEKTRONIK. Vilket betyg som erhålles baseras på vilka kriterier som uppfylls inom kriterieområdet ”Hälso-och Miljöfarlighet”.

Det är även möjligt att lämna information om kriterieuppfyllnad inom de frivilliga kriterieområdena Cirkularitet, Förnybarhet, Miljöeffekter samt Emissioner och tester.

1.2. BASTAonline tillhandahåller även en loggbokstjänst där företag och andra användare kan registrera de bygg- och anläggningsprodukter som använts i byggnationer eller anläggningar i en digital loggbok.

1.3. Som tillval finns möjligheten för användare att få tillgång till viss dokumentation från:

•      FINFO – en artikeldatabas med grundläggande artikelinformation tillhandahålls av Logiq Sweden AB

•      eBVD - en branschstandard och byggbranschens format av Byggvarudeklaration som tillhandahålls av eBVD i Norden AB

•      CCBuild – Samhällsbyggnadsbranschens gemensamma arena för cirkulärt byggande och förvaltning

2. UPPLÅTELSE, UPPSTART

2.1. Genom att skapa en arbetsyta , accepterar du att bli bunden av dessa Allmänna villkor vilket innebär att du som användare får rätt att använda BASTA-systemet för dokumentering av bygg- och anläggningsprodukter i BASTAs Loggbokstjänst. Du får även rätt att göra sökningar i BASTAs databas och erhålla tillgång till i databasen inlagd dokumentation.

2.2. För att kunna påbörja registreringar av produkter i Loggbokstjänsten krävs följande:

  • Användare ska registrera efterfrågad information om användaren på BASTAonlines hemsida för att registrera sig som användare och skapa ett användarkonto
  • Skapande av en ny arbetsyta eller bli inbjuden till en befintlig arbetsyta

Efter BASTAonlines godkännande av användaren och skapandet av en arbetsyta och loggbok skickas inom två veckor faktura på årsavgift för loggboken till användaren. Rätten att använda BASTAs Loggbokstjänst förutsätter erläggande av årsavgift enligt kapitel 9.

2.3. Inloggningsuppgifterna gäller endast för registrerad användare och är personlig för denne.

2.4. BASTAonline tillhandahåller handledning på sin hemsida för information om hur tjänsten kan användas.

3. FINFO-DATABASEN

3.1. Utöver tillgången till BASTAs Loggbokstjänst och BASTAs databas finns även möjlighet att mot särskild avgift [per år] erhålla tillgång till [Finfo-databasen och dokument i Länktorget].

Tillgången till [Finfo-databasen och dokument i Länktorget] sker enligt de vid var tid gällande villkor som anges på BASTAonlines hemsida. Driften av denna tjänst utförs dock av Logiq Sweden AB, varför användaren är medveten om att BASTAonline inte kan göras ansvarigt för något fel eller avbrott i tillgången till [Finfo-databasen och dokument i Länktorget], eller på annat sätt i något avseende göras ansvarigt för någon skada eller förlust med anledning av användarens användning av eller tillgång till [Finfo-databasen och dokument i Länktorget].

Tillvalet aktiveras automatiskt när loggboken skapas.

4. eBVD-Databasen

4.1. Utöver tillgången till BASTAs Loggbokstjänst och BASTAs databas finns även möjlighet att erhålla tillgång till eBVD. Tillgången till eBVD sker enligt de vid var tid gällande villkor som anges på BASTAonlines hemsida. Driften av denna tjänst utförs dock av eBVD i Norden AB, varför användaren är medveten om att BASTAonline inte kan göras ansvarigt för något fel eller avbrott i tillgången till eBVD, eller på annat sätt i något avseende göras ansvarigt för någon skada eller förlust med anledning av användarens användning av eller tillgång till eBVD.

Tillvalet aktiveras automatiskt när loggboken skapas.

5. CCBuild

5.1. Utöver tillgången till BASTAs Loggbokstjänst och BASTAs databas finns även möjlighet att erhålla tillgång till CCBuild. Tillgången till CCBuild sker enligt de vid var tid gällande villkor som anges på BASTAonlines hemsida. Driften av denna tjänst utförs dock av IVL Sustainable Building AB, varför användaren är medveten om att BASTAonline inte kan göras ansvarigt för något fel eller avbrott i tillgången till CCBuild, eller på annat sätt i något avseende göras ansvarigt för någon skada eller förlust med anledning av användarens användning av eller tillgång till CCBuild.

Tillvalet aktiveras automatiskt när loggboken skapas.

6. NYTTJANDE AV BASTAS LOGGBOKSTJÄNST

6.1. Användaren förvärvar en rätt att för använda BASTAs Loggbokstjänst samt information därifrån i sin verksamhetsutövning.

6.2. Användaren får:

1)   elektroniskt och på annat sätt lagra uppgifter samt hela rapporter från BASTAs Loggbokstjänst för egen användning,

2)   bjuda in medlemmar i projekt så som anges i verktyget,

3)   för egen användning vidarebefordra och vidarebearbeta uppgifter samt hela rapporter från BASTAs Loggbokstjänst

4)   överlåta projektet enligt villkor som anges i verktyget

6.3. Användaren får inte:

Överlåta, uthyra eller utlåna maskinläsbart medium med material som erhållits från BASTAs Loggbokstjänst utan BASTAonlines föregående skriftliga samtycke, eller vare sig i bokform, digital form eller på annat sätt publicera samlingar av eller bearbetningar av data från BASTAs Loggbokstjänst utan att ange källan.

6.4. Det åligger användaren att se till att BASTAonlines tjänster inte brukas i strid med dessa Allmänna villkor och att inloggningsuppgifter förvaras på ett betryggande sätt. Användaren ansvarar ensam för allt nyttjande av BASTAs Loggbokstjänst som sker med användning av den tilldelade inloggningen. Informationen får ej användas i strid med gällande lagstiftning såsom exempelvis persondatalagstiftningen.

6.5. Om användaren misstänker fel i BASTAs Loggbokstjänst skall detta genast anmälas till BASTAonline.

7. INFORMATIONSÖVERFÖRING OCH SEKRETESS

7.1. BASTAonline förbinder sig att inte för tredje man avslöja information i BASTAs Loggbokstjänst som direkt kan kopplas till användaren. Denna skyldighet omfattar inte sådan information som BASTAonline är skyldigt att göra tillgänglig enligt bestämmelse i lag eller annan författning eller genom myndighetsbeslut.

7.2. All information rörande BASTA-systemet, dess uppbyggnad, funktioner och eventuella kommande förändringar eller utveckling som BASTAonline inte själv offentliggjort, och som användaren erhåller genom dessa Allmänna villkor och användningen av BASTAs Loggbokstjänst ska användaren behandla strikt konfidentiellt och får inte lämnas till tredje man eller offentliggöras.

8. PERSONUPPGIFTER

8.1. Som en del i fullgörandet av att tillhandahålla tillgång till BASTAs Loggbokstjänst enligt dessa Allmänna villkor kommer BASTAonline att behandla de personuppgifter som av användaren utsedda kontaktpersoner och inbjudna deltagare registrerat på BASTAonlines hemsida. I enlighet med EU-förordningen om Dataskydd (EU 2016/679) (”Dataskyddsförordningen”) är BASTAonline personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter.

8.2. Användaren ansvarar för att informera de berörda personerna om att registreringen på www.bastaonline.se innebär att BASTAonline kommer att behandla deras personuppgifter. Personerna ska även uppmanas att ta del av information om behandlingen av deras personuppgifter som finns tillgänglig på www.bastaonline.se samt informeras om att kontaktuppgifter till BASTAonline finns där.

9. ERSÄTTNING

9.1. För rätten att registrera bygg- och anläggningsprodukter i BASTAs Loggbokstjänst enligt dessa Allmänna villkor ska användaren betala vid var tid gällande årsavgift som utgår per kalenderår. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från datum för BASTAonlines faktura. BASTAonline har rätt att ändra årsavgiften samt kostnaden för tillgång till Finfo-databasen och Länktorget, vilket aviseras på www.bastaonline.se

10. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

10.1. Dessa Allmänna villkor gäller från den tidpunkt de accepteras av användaren i samband med registrering av användarkonto enligt kapitel 2.1 ovan. Vid skapande av en loggbok så gäller villkoren inledningsvis under ett (1) år. Därefter förlängs avtalstiden per loggbok med ett (1) år i taget om användaren inte säger upp loggboken för projektet innan ett avtalsår inleds. Då ska avgift betalas enligt kapitel 9.1 ovan.

10.2. BASTAonline har därutöver rätt att säga upp användarens tillgång till de tjänster (tillgång till BASTAs Loggbokstjänst respektive [artikeldatabas och dokument i Länktorget] från Finfo som tillhandahålls av Logiq Sweden AB) som omfattas av dessa Allmänna villkor till omedelbart upphörande:

1)   om användaren i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor, eller enligt BASTAonlines handledningar enligt kapitel 2.4 ovan och inte vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar från BASTAonlines skriftliga påpekande,

2)   om Användaren försätts i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller

3)   om förutsättningarna för driften av BASTAs Loggbokstjänst eller BASTA-systemet väsentligen förändras, innefattande det fallet att BASTAonlines rätt att vidareupplåta rätt för användare att nyttja [artikeldatabas och dokument i Länkttorget] från Finfo som tillhandahålls av Logiq Sweden AB upphör, oavsett orsak därtill.

10.3. Förtida uppsägning från BASTAonline enligt ovan medför inte någon återbetalningsskyldighet för BASTAonline av erlagda avgifter.

10.4. Vid dessa Allmänna villkors upphörande stängs användarens inlagda registreringar av bygg- och anläggningsprodukter och det är inte längre möjligt för användaren att logga in i verktyget.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

11.1. På dessa Allmänna villkor gäller svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

11.2. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

12. ANSVAR

12.1. Utöver vad som anges i kapitel 3, 4 och 5 ovan gäller följande. BASTAonline friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller olägenhet som kan uppkomma som följd av all form av nyttjande BASTAs Loggbokstjänst eller BASTA-systemet, således innefattande men inte begränsat till användande av registerinformationen enskilt eller tillsammans med annan information eller med anledning av den support som BASTAonline tillhandahåller Under inga omständigheter är BASTAonline ansvarig för indirekta skador/förluster eller följdskador.

12.2. Användaren ansvarar för varje typ av skada som orsakas tredje man genom användande av BASTAs Loggbokstjänst eller BASTA-systemet. Om användaren bryter mot dessa Allmänna villkor ska användaren hålla BASTAonline skadeslös med avseende på uppkommen skada. Användaren är ensamt ansvarig för de registreringar som denne gör i BASTAs Loggbokstjänst . BASTAonline gör ingen kontroll av de uppgifter som användaren registrerar i BASTAs Loggbokstjänst. Användaren ansvarar för att uppgifterna som registreras i BASTAs Loggbokstjänst inte utgör intrång i annans upphovsrätt eller annan rättighet. Vidare ansvarar användaren för att uppgifterna som denne registrerar i BASTAs Loggbokstjänst inte innehåller något som är rättsstridigt eller bryter mot god sed.

13. KONKURRENS

13.1. Användaren förbinder sig att inte under avtalstiden eller under en tid av tre (3) år efter dess upphörande, vare sig direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning, försäljning eller uthyrning av någon tjänst eller produkt som, direkt eller indirekt, konkurrerar med eller kan komma att konkurrera med BASTAs Loggbokstjänst eller BASTA-systemet.

14. ÖVERLÅTELSE, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

14.1. Part får inte, varken helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan motpartens föregående skriftliga godkännande. BASTAonline har rätt att med trettio (30) dagars varsel ändra dessa Allmänna villkor, vilket meddelas användaren genom e-post eller genom information på www.bastaonline.se.

14.2. Användaren får överlåta individuella projekt registrerade i BASTAs Loggbokstjänst enligt de villkor som vid var tid anges i instruktion som återfinns i verktyget.