Uppdaterad lista – ämnen som omfattas av Bastas kriterium för hormonstörande ämnen – 2020-11-02

2020-11-06

Listan över de ämnen som omfattas av vårt kriterium för hormonstörande ämnen (ED) är uppdaterad. Listan innehåller även ämnen som omfattas av Bastas informationskrav – ämnen i EDS-databasen, potentiella vPvB och ämnen på kandidatförteckningen. Ett första ämne har nu genomgått utvärdering enligt steg C i vårt kriterium för hormonstörande ämnen och omfattas av undantaget i kriterium 5.  För mer information och krav för registrerade produkter se nedanstående länkar.

DPHP, Bis(2-propylheptyl)ftalat, CAS No.: 53306-54-0 omfattas av undantag i kriterium 5.
Förtydligande ämne CAS No 1675-54-3: Ämnet är markerat  med x då det finns angivet på CoRAP och EDS-databasen med avseende på hormonstörande egenskaper. Ämnet ingår i den pågående CoRAP-utvärderingen av CAS No 25068-38-6. Båda angivna ämnen omfattas av kriterium 5 i Basta och Beta, varför CAS-nummer 25068-38-6 lagts till i anslutning till 1675-54-3.
Totalt 6 ämnen med avslutad CoRAP-utvärdering har justerats:
•2 ämnen, med CAS-nr 84-66-2 och 99-96-7, har inte längre ”x” for CoRAP ED.
•4 ämnen, med CAS-nr 119-47-1, 1119-40-0, 1762-95-4 och 1843-05-6, har tagits bort från listan.
Att notera: Ovanstående 6 ämnen utvärderades inom CoRAP på grund av att de ansågs vara potentiellt hormonstörande ämnen. Utvärderingarna är avslutade, men dessa ämnen är varken markerade “ED” (hormonstörande) eller ”NOT ED” (inte hormonstörande) på ECHAa Substance Infocard. Ytterligare information finns i CoRAP-dokumenten ”SUBSTANCE EVALUATION CONCLUSION DOCUMENT”  och  ”SUBSTANCE EVALUATION REPORT” för varje ämne.
För kompletterande ämnes-sökningar: “Endocrine Disruptor Lists”, https://edlists.org/ .
Grå bakgrundsfärg markerar nu de 4 ämnen, som är utvärderade som ”NOT ED” (inte hormonstörande).
Välkomna att kontakta oss på Basta om ni har frågor kring listan eller våra nya kriterier. Ni läser mer om våra krav här:

https://www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/kemiska-amnen-med-sarskilt-beaktande/

https://www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/hormonstorande-amnen/

Med vänlig hälsning
BASTA-kansliet