Sverige bakom flera EU-beslut som bidrar till en giftfri miljö

2016-03-31

Flera konkreta EU-beslut som minskar spridningen av farliga kemiska ämnen har fattats det senaste året. Trots detta kommer det inte gå att nå miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö fram till 2020, konstaterar Kemikalieinspektionen i samband med den årliga uppföljningen av miljömålen.

– Sverige har varit den drivande kraften bakom flera EU-beslut som kommer att bidra till minskad exponering av farliga ämnen. Den fortsatta utvecklingen av kemikaliereglerna inom EU är avgörande för att vi på sikt ska kunna nå målet om en giftfri miljö, säger Per Nordmalm, utredare på Kemikalieinspektionen.

I dag lämnar Naturvårdsverket in den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till redovisningen med de delar som handlar om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för Farliga ämnen. Av uppföljningen framgår bland annat att EU under året har beslutat om regler som begränsar användningen av bly i konsumentvaror och det giftiga ämnet nonylfenoletoxilat i textilier. Sverige och Kemikalieinspektionen har varit pådrivande i båda dessa frågor.

Ytterligare resultat under året är att EU-domstolen har klargjort att kravet på leverantörer att lämna information om särskilt farliga ämnen i varor gäller så snart en del av en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. EU-domstolens tribunal har också i december 2015 gett Sverige rätt i en dom om kriterier för hormonstörande ämnen. I dag saknas fastställda kriterier för hormonstörande ämnen inom EU, vilket innebär att det är oklart hur ämnena ska kunna regleras. Tribunalens dom sätter press på EU-kommissionen om att snabbt besluta om sådana kriterier.

Trots flera positiva beslut under året konstaterar Kemikalieinspektionen i samband med uppföljningen i dag att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö inte kommer att kunna nås till 2020.

– Målet om en giftfri miljö är ambitiöst och tar lång tid att nå. Det är tidskrävande att driva igenom regler i EU och det tar även lång tid innan halterna av de farliga ämnen som redan finns i miljön klingar av. Styrmedel för att nå målet behöver fortsätta att utvecklas, framför allt genom EU-gemensamma regler. Arbetet med utveckling av EU-reglerna har dock gått trögt de senaste åren. I vissa fall kan nationella regler och andra styrmedel ge snabbare resultat i Sverige, säger Per Nordmalm.

Av dagens redovisning framgår att Kemikalieinspektionen under året har tagit fram förslag till åtgärder mot skadliga ämnen i byggprodukter och textilier, och om anmälningskrav för nanomaterial i kemiska produkter. Kemikalieinspektionen har även arbetat med regeringsuppdrag om nationella begränsningar av högfluorerade ämnen i brandskum och mikroplaster i kosmetiska produkter. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har Kemikalieinspektionen initierat ett kommunnätverk för en giftfri vardag. Myndigheten har även arbetat med upphandlingskriterier för en giftfri förskola i samarbete med Upphandlingsmyndigheten och tagit fram pedagogiskt material om kemikalier för förskolor tillsammans med Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Kemikalieinspektionen slutredovisade 2015 handlingsplanen för en giftfri vardag 2011–2014 till regeringen. Handlingsplanen har inneburit att konkreta åtgärder har kunnat genomföras för att särskilt skydda barn och unga. Regeringen aviserade förra året att arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag ska fortsätta fram till 2020.

På internationell nivå har Kemikalieinspektionen under året bidragit till ett frivilligt globalt program som kan lägga grunden för överföring av information om kemikalier i den globala varuhandeln.

– Det internationella arbetet fortsätter att öka i betydelse. Samarbete med länder utanför EU som är stora varutillverkare ger möjligheter att minska förekomsten av farliga ämnen i varor, säger Per Nordmalm.

Läs mer om den årliga uppföljningen av miljömålen på Naturvårdsverkets webbplats Miljömål.se