Ny rapport: Mer byggmaterial kan återvinnas

2014-07-10

I en rapport har IVL Svenska miljöinstitutet och KTH har kartlagt potentialen för att öka återvinningen av material i Sverige.

IVL Svenska miljöinstitutet och KTH har kartlagt potentialen för att öka återvinningen av material i Sverige. Slutsatsen är att möjligheterna för förbättring är goda, men det krävs statliga styrmedel.

Byggsektorn genererar cirka 9 miljoner ton avfall per år och borde kunna bli bättre på att återvinna material. Detta framkommer i en ny rapport av IVL Svenska miljöinstitutet och KTH. Läs rapporten, klicka härlänk till annan webbplats.

I Linda Nohrstedt’s artikel i Ny Teknik 2014-06-27 tar upp denna rapport och konstaterar att i dagsläget visar statistiken att avfallet i Sverige ökar. Enligt scenarioberäkningar riskerar avfallsmängderna att fördubblas till år 2030.

En stor del av avfallet som förbränns i dagsläget skulle kunna återvinnas och utnyttjas igen, vilket skulle ge en ökad miljönytta, enligt rapporten.

Byggsektorn pekas ut som ett område där materialåtervinningen kan förbättras. Det är den samhällssektor som näst efter gruvindustrin ger upphov till mest avfall. 9,4 miljoner ton blev det år 2010, vilket motsvarar cirka 39 procent av det totala avfallsflödet (gruvavfall borträknat).

I rapporten beskrivs tio olika styrmedel som skulle kunna öka materialåtervinningen i Sverige. Det handlar till exempel om att införa krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt, och att införa krav på utsortering och materialåtervinning av avfall från verksamheter och hushåll.

Läs hela artikeln i Ny Teknik….klicka här.länk till annan webbplats