Ny grupp för produkter som innehåller Elektronik

2021-12-09

För att registrera produkter i Basta krävs att fullständigt innehåll finns tillgängligt, och då på komponentnivå, dvs för varje vara som ett komplext föremål består av (jmf artikel 33 i REACH). Då elektronik ofta innehåller ett stort antal varor/komponenter i kombination med långa leverantörskedjor är det i många fall mycket komplext att få fram innehållsinformation på den nivå som krävs för en registrering i Bastas databas enligt våra kriterier för Basta, Beta och Deklarerad. Basta inför därför gruppen Elektronik där målsättningen är att förenkla för fler leverantörer att registrera varor som innehåller elektronik, tex en termostat. På så vis når vi ökad kunskap och mer medvetna materialval där elektronik är en del av bygg- eller anläggningsprodukten.

Metodiken bygger på att tillverkaren anger hur stor andel av produktens totalvikt som klarar Bastas olika kravnivåer. Kvalificeringen utgår från de högsta kraven (Basta) där totala andelen (vikts%) som klarar den nivån anges. Därefter arbetar man sig ner i strukturen till dess att produktens totala vikt är fördelad. De olika nivåer som avses är Basta -Beta -Deklarerad – RoHS -Okänt.


Metodiken uppmuntrar att man redovisar på de nivåer i Basta där full kännedom om innehåll finns, dvs Basta, Beta och Deklarerad. Gruppen RoHS och Okänt är därför avsedda för de delar där begränsad information om innehållet är tillgänglig, men där man i fallet med RoHS uppfyller de lagkrav som är kopplade till direktivet. Okänt-delen används om någon del i produkten med ofullständigt innehåll inte omfattas av RoHS.

För de som söker produkter visas informationen antingen genom att man för muspekaren över symbolen när man sökt fram artikeln, eller om man öppnar artikeln genom att klicka på artikelnamnet:

Om någon vara/komponent i produkten innehåller ämnen på kandidatförteckningen i halter >0.1%, så är produkten markerad med ett rött inringat utropstecken och mer information återfinns när man öppnar artikeln genom att klicka på artikelnamnet.