Läs om Boverkets loggboksförslag och två förslag från Kommittén för Modernare Byggregler!

2018-06-25

Boverket lämnar förslag på regler om loggbok för vissa byggnader och anläggningar

Boverket har regeringens uppdrag att utreda vilka regler som ska gälla för dokumentering av byggprodukter i nya byggnader och anläggningar och som ska samlas i en loggbok. Med loggbokens hjälp ska man kunna spåra byggprodukter som ingår i byggnadsverk under hela livslängden.

Informationen i loggboken kan användas i förvaltningen, vid en eventuell sanering, vid ändring och rivning av byggnadsverk. Loggboken kan främja en effektivare återanvändning och återvinning och att byggprodukter cirkulerar i giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Boverket lämnar förslag på regler som bedöms överensstämma med rådande EU-rätt och som kan införas i närtid. Boverket lämnar dock till regeringen att avgöra vid vilken tidpunkt reglerna bör införas. Som tidigast anser Boverket att reglerna bör införas den 1 januari år 2021.

Krav på loggbok

Boverket föreslår att krav på loggbok gäller vid uppförande av nya byggnadsverk med vissa undantag. Boverket föreslår att byggnader med en bruttoarea över 1 000 kvadratmeter och anläggningar i form av vägar med en årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) över 2 000 fordon samt järnväg, spårvagn och tunnelbana ska omfattas av krav på loggbok. Byggnader som undantas skyldighet att upprätta loggbok är samma typ av byggnader som undantas krav på klimatdeklaration (se rapport under ”Relaterad information”), och som även gäller för energideklaration.

Byggherren ska se till att loggboken upprättas och överlämnas till ny ägare. Ägaren av byggnadsverket ska se till att loggboken hålls uppdaterad under byggnadsverkets livslängd.

Loggbokens innehåll

Boverket föreslår att byggprodukter som stadigvarande ingår i byggnadsverk ska förtecknas i loggboken med vissa undantag.

Boverket föreslår att loggbokens innehåll omfattar följande uppgifter om byggprodukterna:
•artikelinformation (tillverkare, identifikationskod, avsedd användning)
•datum för loggning
•säkerhetsdatablad, för kemiska produkter enligt Reach, artikel 31
•information om kandidatämnen i varor enligt Reach, artikel 33
•prestandadeklaration, om produkten är CE-märkt
•mängd
•placering (fritext).

(Artikel publiserad 2018-06-19 på boverkets hemsida)

För att läsa hela artikeln, klicka här…

Två förslag för resurseffektiv användning av byggmaterial

Kommittén för modernare byggregler har den 20 juni 2018 överlämnat sitt andra delbetänkande som handlar om resurseffektiv användning av byggmaterial, till regeringen. Kommittén presenterade två förslag:

  1. Innehållsförteckningar för byggprodukter

Ett hinder för resurseffektiv användning av byggprodukter är brist på information om innehållet. Kommittén föreslår därför att krav på innehållsförteckningar införs i EU:s byggproduktförordning. Regeringen bör arbeta på europeisk nivå för att åstadkomma detta. Innehållsförteckningar för byggprodukter underlättar kravställande och möjliggör medvetna val av produkter och material. Det ökar förutsättningarna för återanvändning och återvinning och minskar risken för att miljö- och hälsorisker byggs in i nya byggnader.

2. Främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval i Sverige

Val av byggmaterial är av central betydelse för att uppnå resurseffektiv byggmaterialanvändning, då det påverkar möjligheterna till återanvändning eller återvinning. Kommittén föreslår därför att regeringen ska uppdra åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att från och med 2019 och under tio år framåt…

Läs mer och ladda ned de två förslagen, klicka här…