Koppar i byggprodukter – ny rapport

2018-01-24

I en rapport som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Basta konstateras att det i vissa vattendrag och jordar finns förhöjda halter av koppar i miljön jämfört med gränsvärden. Detta kan inte sägas vara ett generellt problem utan varierar över landet beroende på många olika faktorer.

Koppar sprids till miljön från flera källor, där den största generella spridningskällan till luft är trafiken till följd av koppar i bromsbelägg, och de största generella källorna till vatten är avloppsreningsverk och pappers- och massaindustrin. Spridning från byggprodukter såsom vattenledningsrör och kopparmaterial i fasader och tak sker ofta via avloppsvatten och dagvatten.

En slutsats från rapporten är att Basta som är ett nationellt system i dagsläget inte ser anledning att begränsa koppar i byggprodukter.  I miljöer med förhöjda kopparhalter kan det finnas anledning att lokalt se över restriktioner på kopparinnehåll i byggprodukter.

Koppar i Byggprodukter – C269