Integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida (www.bastaonline.se, fortsatt benämnd ””Hemsidan), liksom att informera om de principer som styr när BASTAOnline AB (”BASTA” eller ”vi”) behandlar personuppgifter vid exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan under punkt 5.6, liksom längst ner på Hemsidan.

 

1. Introduktion

1. 1 BASTA samlar in personuppgifter dels vid registrering av användarkonto och under användningen av BASTA-systemet, inklusive Basta Qualify, och dels om du registrerar dig för att motta våra nyhetsbrevsutskick eller anmäler dig till någon av våra kurser, seminarier eller andra evenemang. Om du har accepterat användning av cookies samlas även dessa in. Cookies kan i viss mån innehålla personuppgifter.

 

2. Nyhetsbrev och evenemang

2.1 När du registrerar dig för att motta nyhetsbrevsutskick eller vid anmäler dig till kurser, seminarier eller andra evenemang som BASTA anordnar, samlar vi in och behandlar den information du tillhandahåller i våra formulär. De uppgifter BASTA i sådant fall insamlar är namn, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall titel, arbetsgivare och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

3. Basta-systemet

3.1 Vid anslutning av ett företag till BASTA-systemet och Basta Qualify ombeds användaren att skapa ett användarkonto, vilket innebär att vi samlar in och behandlar personuppgifter i form av namn, företagsnamn, e-postadress, titel och användarnamn. Den e-postadress som anges för användarkontot kommer även att användas när BASTA gör informationsutskick avseende BASTA-systemet eller Basta Qualify. Dessa utskick utgör inte detsamma som de nyhetsbrev som refereras till ovan, utan innehåller information kopplad till användningen av BASTA-systemet respektive Basta Qualify.

3.2 Registrering av ett användarkonto är en nödvändig del för att använda BASTA-systemet respektive Basta Qualify, och utgör ett avtalsvillkor för användningen. Detta för att vi ska kunna identifiera vilka användare som har registrerat sig i vårt system, för att vi på så vis ska kunna fakturera eller kontakta de respektive företagen som ansvarar för användningen.

3.3 Väljer du att använda Loggboksverktyget lagrar vi även personuppgifter i form av namn, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer. Den e-postadress som anges för användarkontot kommer även att användas när BASTA gör informationsutskick avseende Loggbokverktyget. Dessa utskick utgör inte detsamma som de nyhetsbrev som refereras till ovan, utan innehåller information kopplad till användningen av Loggboksverktyget.

3.4 Registrering av ett användarkonto är en nödvändig del för att använda Loggboksverktyget och är en förutsättning för att verktyget skall fungera som avsett. Vi behöver även kunna identifiera vilka användare som har registrerat sig i vårt system samt kunna skicka ut fakturor när detta blir aktuellt i samband med plus-projekt eller företagskonton.

3.5 Utskicken vi gör till användare av BASTA-systemet och Loggboksverktyget utgör en del i den tjänst vi erbjuder. Genom dessa utskick kan vi hjälpa våra användare att få ut mesta möjliga ur vårt system och vi kan informera om uppdateringar och nya funktioner. Dessa utskick utgör inte marknadsföring, utan enbart ett hjälpmedel för användning av BASTA-systemet och Loggboksverktyget. Användare som inte önskar att motta fler utskick kan dock avregistrera sig från framtida utskick genom att följa instruktionerna som följer med i slutet av varje e-post.

3.6 Vi uppmanar våra användare att inte införa några känsliga uppgifter i våra system och förbehåller oss rätten att radera personuppgifter som förs in där om de står i strid med denna policy eller våra villkor i övrigt.

 

4. Google analytics och användning av hemsidan

4.1 Vi använder verktyget Google Analytics för att mäta trafiken på Hemsidan och för att utvärdera Hemsidans funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på Hemsidan och vad du klickar på insamlas och överförs till Google Inc. (”Google”). Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen. Mer information om hur Google använder de överförda personuppgifterna finns bland annat på https://policies.google.com/privacy?hl=sv och där finns även information om hur du går tillväga för att förhindra att Google Analytics insamlar uppgifter om dig.

4.2 Vi publicerar ibland fotografier på Hemsidan från evenemang vi arrangerar eller deltar i. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänslig. När vi bedömer att så inte är fallet publicerar fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

4.3 På Hemsidan används även så kallade cookies, i enlighet med vår policy om cookies.

 

5. Behandlingen

5.1 BASTA ingår i en koncern, i vilken IVL Svenska Miljöinstutet AB (”IVL”) är koncernmoder. I denna koncern ingår även eBVD i Norden AB (”eBVD”) och EPD International AB (”EPD”). BASTA, IVL, eBVD och EPD är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter avseende ovan avsnitt 2 – det vill säga avseende behandlingen av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev och anmälningar till kurser, seminarier och andra evenemang. Detta innebär att dina personuppgifter delas inom koncernen och lagras gemensamt. Du kommer dock bara att få de utskick som du har registrerat dig för. Dina rättigheter kan du självklart göra gällande gentemot samtliga bolag, och vad som sägs i denna policy om BASTA inbegriper även IVL, eBVD och EPD.

5.2 För all annan behandling av personuppgifter enligt denna integritetspolicy är BASTA ensamt personuppgiftsansvarig.

5.3 BASTA är måna om din integritet och det är därför viktigt för BASTA att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

5.4 Om du vill veta vilka personuppgifter om dig BASTA behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att BASTA:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter framgår nedan under 5.6.

5.5 Utöver vad som framgår ovan kommer BASTA inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

5.6 Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter i 5.4 ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter

 

BASTAonline AB
Org. nr 556719-5697
Box 210 60
100 31 Stockholm
[bastaonline@ivl.se]
[0107886500]

 

5.7 5.7. Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

 

6. Hur länge sparar vi personuppgifter?

6.1 Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.

6.2 Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev vill vi skicka till dig så länge du vill ta emot dem. Det lättaste sättet för oss att ta reda på detta är att du avregistrerar dig från framtida utskick om du skulle komma fram till att du inte längre vill ha dem. Vi följer dock upp alla våra utskick internt, och skulle det visa sig att du inte öppnat utskicken eller på annat sätt förhållit dig passiv till dem under en kontinuerlig period av ett år förbehåller vi oss rätten att gallra dina personuppgifter ur våra system. Du är dock alltid varmt välkommen att registrera dig igen.

6.3 De personuppgifter vi samlar in inför seminarier, kurser eller andra evenemang behöver vi för att administrera evenemanget ifråga, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget. Vi lagrar därför dina personuppgifter upp till sextio dagar från avslutat evenemang.

6.4 För personuppgifter som är kopplade till anslutna företag och dess kontaktpersoner, så sparas dessa så länge som företaget är aktivt. När en registrerad kontaktperson lämnar det anslutna företaget är det möjligt att radera personuppgifterna på de företagsspecifika sidorna på www.bastaonline.se. Loggboksverktygets personuppgifter sparas tills dess att ansvarig användare väljer att radera upplagda projekt. Inbjudna projektmedlemmar anslutna till Loggboksverktyget kan välja att avregistrera sig vilket görs genom att kontakta BASTAonline AB.

6.5 Personuppgifter som insamlas via vår hemsida, via cookies eller Google Analytics, lagras av oss bara under den tid du är inne på Hemsidan.

 

7. Övrigt

7.1 BASTA kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer du att få ett meddelande om detta från BASTA, och få möjlighet att acceptera de nya villkoren.