Historisk omröstning om hormonstörande ämnen

2017-02-23

(Från en artikel från Aktuell Hållbarhet, den 21 februari 2017)

EU:s medlemsländer har godkänt att ftalaterna DEHP, DBP, DIBP och BBP klassas som hormonstörande för människor enligt Reach-förordningen.
Det är enligt miljöorganisationernas paraplyorgan Internationella Kemikaliesekretariatet, Chemsec, första gången någonsin som ämnen på EU:s kandidatlista registreras som hormonstörande för människor.

På kandidatlistan är ämnena visserligen listade som reproduktionstoxiska och de är i dag begränsade i elektronik och leksaker. Men att klassa ämnena som hormonstörande för människor sa Reach-kommittén nej till för två år sedan.

Klassningen och begränsningen av hormonstörande ämnen släpar efter flera år på grund av att EU-kommissionen inte fullgjort sina skyldigheter, enligt annan kemikalielagstiftning, att ta fram vetenskapliga kriterier för vad som är ett hormonstörande ämne.
På Chemsecs substitutionslista, Sin-listan, är 32 ämnen klassade som hormonstörande och på EU:s kandiatlista finns ett flertal ämnen som klassificeras som reproduktionstoxiska.

Beslutet i Reach-kommittén är enligt Chemsec resultatet av flera års påtryckningar från Danmark, som redan 2009 dokumenterade de fyra ftalaternas hälsorisker. Förra året föreslog Danmark tillsammans med EU:s kemikaliemyndighet Echa att ämnena skulle förbjudas i produkter som används inomhus eller som konsumenter kan komma i kontakt med. Detta förslag väntas behandlas av Reach-kommittén efter sommaren.