Farliga kemikalier hittade i hemelektronik

2016-03-18

Fyra av tio elektriska produkter som Kemikalieinspektionen har analyserat innehåller förbjudna kemikalier. I mjuka plastdelar har myndigheten hittat kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. Dessutom har bly påträffats i lödningar i flera produkter.

– Det är bekymmersamt att det finns farliga kemikalier i elektriska produkter som används i vardagen. De enskilda produkterna är inte akut giftiga, men den sammanlagda exponeringen som vi människor utsätts för skapar problem på längre sikt. Därför är det viktigt att företagen ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Under 2014 och 2015 har Kemikalieinspektionen genomfört flera tillsynsprojekt av elektriska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, spelkontroller, köksapparater och lågpriselektronik. Totalt har 106 produkter analyserats. 43 av dem innehöll förbjudna ämnen i halter över gränsvärdena i lagstiftningen, visar en sammanställning av inspektionsresultaten. Inspektionerna är endast stickprovskontroller och resultatet speglar inte hela marknaden.

Ett av de förbjudna ämnen som hittats är kortkedjiga klorparaffiner, som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. De är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Ämnena är dessutom misstänkt cancerframkallande. Inuti flera produkter har Kemikalieinspektionen hittat bly i lödningarna, bland annat i 16 av de 29 analyserade lågprisprodukterna. Bly kan bland annat orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga, och foster och små barn är särskilt känsliga. Bly i lödningar är vid normal användning av produkter inte åtkomligt för användaren och har därför störst påverkan vid tillverkning och i avfallsledet.

Ytterligare produkter som analyserats visade sig innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen som inte är förbjudna, men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Det handlar bland annat om ftalater som kan finnas i mjuk plast. Ftalater kan läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen. Några ftalater har visat sig ha hormonstörande effekter på människor.

– Det är företagens ansvar att se till att deras elektriska produkter inte innehåller förbjudna kemiska ämnen. Ett syfte med vår tillsyn är att höja företagens kunskapsnivå om kemikalier för att vi ska komma närmare målet om en giftfri vardag, säger Mariana Pilenvik.

Reglerna för ämnen som kan finnas i elektriska produkter finns i olika EU-direktiv och förordningar. I Kemikalieinspektionens projekt har myndigheten undersökt om produkterna innehåller ämnen som är begränsade i RoHS-direktivet, POPs-förordningen eller Reach-förordningen. Varor med för höga halter av ett begränsat ämne får inte släppas ut på EU-marknaden. Kemikalieinspektionen anmäler tillverkare och importörer för misstänkt brott till miljöåklagare när deras produkter innehåller ämnen begränsade i RoHS-direktivet. När produkter innehåller ämnen begränsade i POPs-förordningen och Reach-förordningen anmäls såväl tillverkare som importörer och distributörer till miljöåklagare.

Efter Kemikalieinspektionens tillsyn har företagen tagit bort varorna som innehöll otillåtna kemikalier från butikerna.

För mer information, kontakta gärna:

Mariana Pilenvik, inspektör, 08-519 41 341, 076-504 13 41

Margareta Daho, inspektör, 08-519 41 142, 076-504 11 42

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se