Eu slår fast att bisfenol är ett hormonstörandeämne

2017-06-22

EU har skärpt definitionen och adderat ytterligare betänkligheter när det gäller bedömningen av bisfenol A. På förslag från Frankrike slås det nu fast att bisfenol A även har hormonstörande egenskaper.

Bisfenol A fördes redan tidigare i år upp på den så kallade kandidatlistan över särskilt farliga ämnen, SVHC, men då endast identifierat som reproduktionsstörande. Nu skärps alltså bedömningen ytterligare av EU-kommissionens medlemsstatskommitté, MSC.

På samma möte enades också medlemsstaterna om att perfluorhexan-1-sulfonsyra och dess salter, PFHxS, ska upp på kandidatlistan, på grund av ämnets mycket långlivade och mycket bioackumulerande egenskaper. Det beslutet togs på svenskt initiativ.

Bakgrunden till att Sverige drivit frågan är att det i flera svenska kommuner har hittats högfluorerade ämnen, så kallade per- och polyfluorerade alkylsubstanser PFAS, i grundvattentäkter. Det är främst perfluoroktansulfonat, PFOS och perfluorhexansulfonat, PFHxS, som användes i den gamla generationens brandsläckningsskum, som påträffats i grundvatten.

Det har skett framförallt i anslutning till flygplatser, brandövningsplatser samt i områden efter brandsläckning. I en del fall har halterna varit höga och överskridit Livsmedelsverkets åtgärdsgräns vilket lett till att enskilda brunnar eller vattenverk behövt tas ur bruk.

Artikel publicerad 2017-06-19 i Aktuell Hållbarhet.