En ny kommitté är tillsatt för att rensa i paragraferna i bygglagar och byggregler

2017-03-02

I en artikel i Hållbart Byggande (23 februari -17) rapporterar man ifrån bostadsminister Peter Erikssons presentation utav en ny tillsatt tvåmanna-kommitté. Kommittén har fått i uppdrag att genomföra en systematisk översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter.

Vidare tar artikeln upp att ”regelverken för byggandet ska moderniseras och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. – Nu tar vi ett rejält grepp om regelkrånglet i byggbranschen. Det ska bli enklare, tydligare och mer transparent. De svenska byggreglerna ska i framtiden vara utformade så att de bidrar till ökad konkurrens och så att byggherrar och entreprenörer får utrymme att utveckla bättre och billigare lösningar. Med tydliga spelregler kommer fler att vilja investera i bostadsbyggande, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kommittén, som kommer att ledas av Anna Sander och Kurt Eliasson, ska genomföra en översyn av kapitel 8 och 10 i plan- och bygglagen, kapitel 3-5 och kapitel 7 i plan- och byggförordningen. En översyn ska även göras av Boverkets byggregler och föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa hänvisar till. Tvåmanna-kommittén får även i uppdrag att titta på regelverkens ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Utredningen ska även analysera hur regelverket kan utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid val av byggmaterial.

Anna Sander är tekn. lic. från KTH och har bland annat arbetat som miljö- och kvalitetsdirektör vid NCC, departementsråd och chef för enheten med ansvar för plan- och byggfrågor inom Regeringskansliet. Kurt Eliasson har en bakgrund som VVS-montör ombudsman på hyresgästföreningen och direktör i Riksbyggen innan han blev VD i Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden.”

I en artikel i Statskoll.se (28 februari -17) påpekar också regeringen att – Det står kommittén fritt att vid behov föreslå ändringar i regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och anläggningar.

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler fortlöpande överlämna sina förslag till Boverket.

Överväganden och förslag när det gäller standarder ska redovisas senast den 29 december 2017.

Överväganden och förslag när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan till följd av byggprocessen och materialval ska redovisas senast den 30 november 2018. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 13 december 2019.