BASTA tar helhetsgrepp på hormonstörande ämnen i byggvaror

2019-09-25

BASTA arbetar för att fasa ut särskilt farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Efter att EU enats om en definition för hormonstörande ämnen tar BASTA nu ett helhetsgrepp på frågan och arbetar tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och representanter från branschen fram en vägledning för att bedöma hormonstörande ämnen i bygg – och anläggnings varor.

Kemiska ämnen som kan ha en hormonstörande effekt på människa eller miljö är en omdiskuterad grupp. Mekanismerna bakom hur dessa ämnen påverkar oss är komplexa vilket gör att gruppen har varit svårhanterlig ur ett vetenskapligt perspektiv. Nödvändig lagstiftning på området har också dröjt och hormonstörande ämnen omfattas fortfarande inte i full utsträckning av EU:s gemensamma system för klassificering och märkning av kemiska ämnen, CLP.

För BASTA som arbetar med att fasa ut särskilt farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter har detta inneburit svårigheter att få till transparenta och tydliga kriterier. I avsaknad av kriterier beslutade BASTA i samråd med branschen att från 2014 använda EU-kommissionens EDS-databas där ett antal bekräftade och misstänkta hormonstörande ämnen finns listade. Detta har fungerat tillfredställande men det har samtidigt inte gått att bortse från att databasen inte har uppdaterats när det har kommit nya vetenskapliga rön.

– Detta kan betyda att branschen missar att begränsa ämnen som kan vara ett problem men även att vi tar bort ämnen som egentligen inte är problematiska. Vi riskerar då att lägga stora resurser på att fasa ut ämnen där vinningen för hälsa- och miljö kan ifrågasättas istället för att lägga insatserna där de verkligen behövs, säger Sussi Wetterlin, vd för BASTA.

Det här är problemet med att använda listor – det kan finnas oklarheter kring vilka urvalskriterier som ligger till grund för listan, i vilket syfte är listan framtagen och när den är uppdaterad och om ”alla” ämnen är med. BASTA som arbetar med nationella genomförbara riktlinjer för utfasning av farliga ämnen har därför alltid strävat efter att ha egenskapsrelaterade kriterier i stället för listor. Vilket i det här sammanhanget betyder att alla ämnen med en viss egenskap ska begränsas, inte enbart ett urval i en bestämd lista.

Under 2018 enades äntligen EU om en definition av vilka kriterier som ska uppfyllas för att ett ämne ska räknas som hormonstörande. Definitionen är för närvarande använd i lagstiftning som rör biocider och växtskyddsmedel, två grupper där hormonstörande ämnen ofta återfinns. En rad verktyg håller på att tas fram för att ge stöd åt de tillverkare som ska klassificera sina ämnen på ett korrekt sätt och förhoppningen är att definitionen snart tas in i övrig lagstiftning.

BASTA har därför beslutat att införa EU:s definition av ett hormonstörande ämne som ett kriterium. Detta betyder i praktiken att vi:

  • Begränsar alla ämnen som har en hormonstörande effekt enligt definitionen.
  • Hanterar alla egenskaper på samma sätt i våra kriterier. Det blir alltså samma strikta behandling av hormonstörande ämnen som för till exempel cancerframkallande ämnen eller ämnen som påverkar vår reproduktion.
  • Lägger ett större ansvar på dem som tillverkar och saluför ämnen, kemiska produkter och varor.
  • Fortsatt anser att externa listor kan användas som underlag för tillverkarens bedömning av vad som är ett hormonstörande ämne om annat vetenskapligt underlag saknas.

– Vi är medvetna om att det fortsatt finns svårigheter och frågetecken kring att ta in kriterier för hormonstörande ämnen. BASTA kommer därför att tillsammans med branschens aktörer ta fram en vägledning och verktyg för hur våra riktlinjer ska tolkas och användas, säger Sussi Wetterlin.

Arbetet med att ta fram vägledningen pågår under hösten och ska enligt planen vara klar i slutet av året. I samband med införandet så kommer även en utfasningsplan för EDS-databasen som del av kriteriedefinition att tas fram.

I BASTA:s kriterium för hormonstörande ämnen omfattas fortsatt alla ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen som hormonstörande, och begränsas i likhet med övriga hormonstörande ämnen från 0,1 viktsprocent.

Om ni har frågor kring våra kriterier eller arbetet med vägledningsdokument är ni välkomna att kontakta oss på bastaonline@ivl.se eller tel. 010-788 65 00