Aviseringar

Avisering 2022-01-01

Till alla våra medverkande leverantörer

De nya BASTA, BETA, DEKLARERAD-kriterierna träder i kraft 2022-01-01

BASTA-, BETA- och DEKLARERAD kriterierna för 2022:A1 är nu publicerade på hemsidan. Egenskapskriterierna 2022-01-01 inkluderar förtydliganden men inga ändringar och därför behövs ingen uppdatering utav tex underleverantörsförsäkran eller annan dokumentation.

Basta Egenskapskriterier (2022:A1)
Beta Egenskapskriterier (2022:A1)
Deklarerad – Egenskapskriterier (2022:A1)

Följande förtydligande har skett :
Fotnot 4 har ny formulering:
För PAHer i plast eller gummidelar där exponering kan ske via hud eller mun får PAHer inte ingå i halter över de gränser som anges i Reach EG 1907/2006 Bilaga XVII, post _ 50. Granulat eller täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar får inte registreras om de innehåller mer än 20 mg/kg (0,002 viktprocent) av summan av alla förtecknade polycykliska aromatiska kolväten.

I övrigt har mindre redaktionella ändringar genomförts.

Avisering 2020-12-17

Till alla våra medverkande leverantörer

De nya BASTA och BETA-kriterierna träder i kraft 2021-01-01

BASTA- och BETA-kriterierna för 2021:A1 är nu publicerade på hemsidan. Egenskapskriterierna 2021-01-01 inkluderar ett förtydligande men inga ändringar och därför behövs ingen uppdatering utav tex underleverantörsförsäkran eller annan dokumentation.

Basta Egenskapskriterier (2021:A1)
Beta Egenskapskriterier (2021:A1)

Följande förtydligande har skett :
Kriterie 17c Ny lydelse ” Detta är ett uppsamlingskriterium som görs för produkter som inte uppfyller kriterierna för kroniskt 1 (H410), kroniskt 2 (H411) eller kroniskt 3 (H412). Sammanräkningen inkluderar ämnen klassificerade kroniskt 1 (H410), kroniskt 2 (H411), kroniskt 3 (H412), kroniskt 4 (H413). Summan av ingående ämnen måste vara under 25% för att uppfylla kravet”. (Gäller BASTA-kriteriet)

Avisering 2020-12-17

Till alla våra medverkande leverantörer

Basta-systemet inför nya kravkriterier och nya informationskrav från den 1/7 2021. Ändringarna gäller allergiframkallande ämnen, fluorerade växthusgaser och särskilt persistenta ämnen (högfluorerade ämnen, PFAS). Ändringarna rör utfasningsegenskaper som omfattas av både Basta- och Beta-kriterierna. Bakgrunden till ändringarna är Kemikalieinspektionens uppdaterade PRIO-kriterier. För mer information om ämnen och egenskaper se PRIO-guiden, https://www.kemi.se/prioguiden/start/nytt-i-prio-2020.

Nya kravnivåer för allergiframkallande ämnen
Kriteriekraven innebär skarpare krav för luftvägssensibiliserande ämnen kategori 1A, med kravgräns 0,1 %, samt hudsensibiliserande ämnen kategori 1A med kravgräns 0,1 %. Luftvägssensibiliserande kategori 1 har samma kravgräns som förut men räknas numer som utfasningsämne.

De nya kriteriekraven blir för Basta-kriterierna:
12a. Luftvägssensibiliserande kategori 1A (H334)  0,1 %
12b. Luftvägssensibiliserande kategori 1 och 1B (H334 gas)  0,2 %
12c. Luftvägssensibiliserande kategori 1 och 1 B (H334 solid/liquid)  1 %
12d. Hudsensibiliserande kategori 1A (H317)  0,1 %
12e. Hudsensibiliserande kategori 1 och 1B (H317)  1 %

Nya kriteriekrav för Beta-kriterierna:
12a. Luftvägssensibiliserande kategori 1A (H334)  0,1 %
12b. Luftvägssensibiliserande kategori 1 och 1B (H334 gas)  0,2 %
12c. Luftvägssensibiliserande kategori 1 och 1 B (H334 solid/liquid)   1 %
12d. Hudsensibiliserande kategori 1A (H317)   0,1 %

Nytt kriteriekrav för fluorerade växthusgaser
Basta-systemet inför nytt kriteriekrav för fluorerade växthusgaser med kravgräns 0,1 % och gäller både Basta- och Beta-kriterierna. De ämnen som omfattas är syntetiskt framställda fluorerade gaser (F-gaser) som omfattas av Kigalitillägget till Montrealprotokollet (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozon Layer), och omfattar fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6) och rör utfasningsämnen.

Nytt informationskrav för särskilt persistenta ämnen (högfluorerade ämnen, PFAS)
Basta-systemet inför nytt informationskrav från 0,1% för särskilt persistenta ämnen, PFAS. Basta-systemet använder sig av produktregistrets definition för PFAS, som är inskriven i Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2018:4. PFAS är ett ämne som i sin molekyl innehåller ett eller flera fragment bestående av en perfluorerad kolkedja som har en kedjelängd med minst två kolatomer 11-(CF2)n)-R2, där n>1 och R1 och R2 är valfria atomer eller grupper.
Informationskravet innebär en redovisningsplikt för produkter som innehåller PFAS. I kommande kriterier kan kravgränser komma att implementeras, men som ett första steg införs informationskrav.

Med vänlig hälsning

BASTA-kansliet

 

Avisering 2019-12-20

Till alla våra medverkande leverantörer

Nya kriterier för hormonstörande

Implementeringen av ändringen i kriterium 5 hormonstörande ämnen som aviserades 2018-12-17 träder nu i kraft. Dock tillämpas en övergångsperiod fram till 2020-07-01, för att möjliggöra anpassning till ändrat kriterium. Ändringen innebär att BASTA nu baserar bedömningen av hormonstörande ämnen på den definition av hormonstörande ämnen som tillämpas inom EU:s kemikalielagstiftning. Detta innebär att ämnen ska anses ha hormonstörande egenskaper om det uppfyller samtliga följande kriterier:

a) Det orsakar skadliga effekter i en intakt organism eller i dess avkomma, dvs. förändringar av en organisms, ett systems eller en (under)populations morfologi, fysiologi, tillväxt, utveckling, reproduktion eller livscykel, vilket leder till nedsatt funktionsförmåga, nedsatt kapacitet att kompensera för ytterligare stress eller ökad mottaglighet för annan påverkan.
b) Det har ett endokrint verkningssätt, dvs. förändrar det endokrina systemets funktion.
c) Den skadliga effekten är en följd av det endokrina verkningssättet.

Tillvägagångssätt för bedömning av hormonstörande ämnen enligt ovanstående definition baseras på metodik som beskrivs i dokumentet ” Guidance document for handling criteria for endocrine disruptors in the construction industry”. Dokumentet kommer att publiceras och finnas nåbart från BASTAs websida, tillsammans med en enkel handledning som beskriver tillämpningen av denna guidance i BASTA. Vi vill uppmärksamma våra leverantörer på att denna förändring innebär att EDS-databasen inte längre kommer utgöra grund för kriteriet efter den 1/7 2020, dock införs ett informationskrav för ämnen som ingår på EDS-databasen i halter över 0,1%.

Se nedan för en schematisk bild för hantering av ämnen med hormonstörande egenskaper enligt BASTAs kriterium 5.

 

Nytt informationskrav för potentiella PBT/vPvB

Från den 1/7 2020 kommer informationskrav införas för ämnen som är upptagna på CoRAP (Community rolling action plan: lista på ämnen som varit under utvärdering inom EU eller ska utvärderas de närmsta tre åren) för sina misstänkt persistenta, bioackumulerande och toxiska egenskaper. För dessa ämnen ska casnummer och ingående halt anges om de ingår i BASTA-registrerade produkter över 0,1 %.

Med vänlig hälsning

BASTA-Kansliet

Tillägg till avisering 2019-07-01

BASTA har beslutat att skjuta upp implementeringen av aviserad förändring av kriteriet 17, Miljöfarlighet, som publicerades 2019-07-01 och skulle träda i kraft 2020-01-01. Kemikalieinspektionen har aviserat en  översyn under 2020 som gäller riskminskningskriterier, vilket omfattar miljöfarlighet. Beroende på vad översynen kommer fram till kan BASTA komma att anpassa sina kriterier. Fram till dess fortsätter nuvarande kriterium 17 att gälla.

Avisering (2019-07-01)

Till alla våra medverkande leverantörer

Följande ändring träder i kraft 2020-01-01

Komplettering av kriteriet 17 Miljöfarligt – BASTA
BASTA kompletterar kriteriet för Miljöfarliga ämnen att från och med 2020-01-01 även omfatta ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Farligt för vattenmiljön, Kategori kronisk 3 (H412) enligt CLP.

Uppskjutande av nya kriterier för hormonstörande
Implementeringen av ändringen i kriterium 5 hormonstörande ämnen som aviserades 2018-12-17 och som skulle träda i kraft 2019-07-01 är nu uppskjuten. Ändringen är nu planerad att träda i kraft den 1 januari 2020. Fram till dess så gäller de nuvarande kriterierna för kriterium 5 . Nuvarande definition gäller fortsatt. Nuvarande definition gäller fortsatt.

Uppdaterad text och fotnoter
För att göra kriterierna tydligare och med lättläsliga har den inledande texten och en större del av fotnoterna har uppdaterats. Detta innebär ingen ändring för kvalificeringen av produkterna.

Kompletteringen av kriteriet 17 kommer innebära att eventuella
underleverantörsförsäkringar behöver kompletteras. 

Med vänlig hälsning

BASTA-kansliet

Avisering (2018-12-17)

Till alla våra medverkande leverantörer

Följande ändring träder i kraft 2019-07-01

Komplettering av kriteriet 5 hormonstörande ämnen – BASTA och BETA

Basta kompletterar kriteriet för hormonstörande ämnen från och med 2019-07-01. Kriteriet kommer då omfatta ämnen ≥0,1 % som bedöms uppfylla definitionen för hormonstörande ämnen som tillämpas av EU-kommissionen i kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel[1] och biocider[2] .

Detta innebär att ämnen ska anses ha hormonstörande egenskaper om det uppfyller samtliga följande kriterier:

a) Det orsakar skadliga effekter i en intakt organism eller i dess avkomma, dvs. förändringar av en organisms, ett systems eller en (under)populations morfologi, fysiologi, tillväxt, utveckling, reproduktion eller livscykel, vilket leder till nedsatt funktionsförmåga, nedsatt kapacitet att kompensera för ytterligare stress eller ökad mottaglighet för annan påverkan.
b) Det har ett endokrint verkningssätt, dvs. förändrar det endokrina systemets funktion.
c) Den skadliga effekten är en följd av det endokrina verkningssättet.

Detta är en komplettering av kriteriet 5 för hormonstörande ämnen, kriteriet kommer fortsatt inkludera ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1 eller Cat 2 i EU:s EDS Databas samt ämnen som är upptagna i kandidatförteckningen p.g.a. att de har hormonstörande egenskaper i enlighet med REACH Artikel 57f.

Basta kommer initiera en bransch dialog för att diskutera hur det nya kriteriet för hormonstörande ämnen ska användas i praktiken. Ett vägledningsdokument kommer att tas fram i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet som tydliggör tillämpningen. Vägledningsdokumentet kommer att tas fram under första halvåret 2019.

EDS Databasen gäller fortsatt men ska på sikt fasas ut som en följd av tillämpningen av det nya kriteriet. En tidsplan för när detta ska ske kommer att tas fram i samband med att vägledningsdokumentet färdigställts.

Den 1 januari görs inga ändringar i BASTA- eller BETA-kriterierna. Detta betyder att kriteriedokumenten 2018:A2 fortsatt gäller fram till 2019-07-01

[1] Kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel, EU 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning EG nr 1107/2009. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&qid=1541403864699&from=SV

[1] Kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i biocider, EU 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt EU nr 528/2012, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&qid=1541403864699&from=SV

 

Avisering (publicerat 2018-06-21)

BASTA- och BETA-kriterierna för 2018:2 är nu publicerade på hemsidan.

Till alla våra medverkande leverantörer

Kriterierna uppdateras den 1 juli och den enda förändringen rör informationsplikt för innehåll av ämnen på kandidatförteckningen över 0,1%.

Basta inför nu krav på redovisning av samtliga ämnen som finns med på Kandidatförteckningen som ingår över 0,1 %. Ämnet, CAS-nummer och halt skall anges i beskrivningsfältet från 1 januari 2019.

Ämnen som återfinns på kandidatförteckningen bedöms i BASTA utifrån dess harmoniserade klassificering med de haltgränser som den harmoniserade klassningen anger. Majoriteten av ämnen regleras från 0,1% och är alltså inte tillåtna i BASTA-systemet i halter över 0,1%. Vissa ämnen har dock en harmoniserad klassificering med högre haltgräns, vilket innebär att högre halter kan förkomma i registrerade produkter.

Informationsplikt enligt REACH gäller från 0,1% för alla ämnen på kandidatförteckningen, varför nu BASTA inför ett motsvarande informationskrav för ämnen på kandidatförteckningen över 0,1%. Exempel på ämnen som omfattas av detta är ämnen på kandidatförteckningen som klassificerade som reproduktionsstörande som har en haltgräns på 0,3% samt en rad borföreningar.

Då innehåll av ämnen på kandidatförteckningen ska framgå av säkerhetsdatablad och prestandadeklarationer, eller motsvarande, så har vi uppskattat att informationen redan ska finnas tillgänglig för er som har produkter som omfattas av ändringen. Därför så är en uppdatering av ”underleverantörsförsäkring” eller ”komplettering av säkerhetsdatablad” inte aktuell.

Avisering (publicerat 2018-01-04)

BASTA- och BETA-kriterierna för 2018:1 är nu publicerade på hemsidan. Egenskapskriterierna 2018-01-01 inkluderar vissa förtydliganden men inga ändringar och därför behövs ingen uppdatering utav tex underleverantörsförsäkran eller annan dokumentation.

Följande förtydligande har skett :
Kriterie 4) Ny lydelse ”Ämnen som uppfyller faroklassen Reproduktionstoxicitet, kategori Effekter på eller via amning (H362)”. (Gäller BASTA- och BETA-kriteriet)

Kriterie 17b Ny lydelse ”Ämnen som uppfyller faroklassen Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1 och 2 (H410) och (H411)”. (Gäller BASTA-kriteriet)

Kriterie 17c Ny lydelse ”Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Farlig för vattenmiljön, Kategori kronisk 4 (H413). Sammanräkning görs för blandningar som inte uppfyller kriterier för kronisk 1, 2 eller 3. Sammanräkningen inkluderar ämnen klassificerade kroniskt 1 (H410), kroniskt 2 (H411), kroniskt 3 (H412), kroniskt 4 (H413)”. (Gäller BASTA-kriteriet)

Avisering (publicerat 2017-06-08)

Till alla våra medverkande leverantörer

Från och med den 1 juli 2017 kommer ett förtydligande utav fotnot 8 i BASTA kriterierna och fotnot 9 i BETA kriterierna att införas i BASTA-systemet (Förtydligande i fetstil).

I enlighet med ”Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter” råder totalförbud på kvicksilver. Förbudet gäller produkter där kvicksilver har använts eller tillsatts. Låga halter av kvicksilver som inte tillsatts avsiktligt i något led faller därmed utanför förbudet, men sådana spår/förorening av kvicksilver får inte överstiga 2,5 mg/kg. Avvikelser överstigande 2,5 mg/kg är tillåtet i de fall det härrör från naturlig förekomst i kol, malm eller malmkoncentrat.

Vänliga hälsningar,
Sussi Wetterlin
BASTAonline AB

Avisering om ändring i BASTA-kriteriet från 2017-01-01 (publicerat 2016-12-15)

Till alla våra medverkande leverantörer

Återförande utav kriterie 17c – BASTA

I samband med uppdatering av kriterierna 2015-06-01 togs kriterium 17c (H413) bort. Bakgrunden till detta var att utformningen av kriterium 17 – med 17c kvar – innebar att produkter som klassas som Farligt för vattenmiljön i kategorierna Kronisk 1, 2 och 4 inte kunde registreras, men att produkter som klassas som kategorin Kronisk 3 kunde registreras – vilket vi ansåg vara ologiskt.

I samband med Kemikalieinspektionens senaste uppdatering av PRIO-kriterierna enligt CLP togs dock kategori Kronisk 4 (H413) med som riskminskningsegenskap tillsammans med kategori Kronisk 1 (H410): Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Dock är varken kategori Kronisk 2 (H411): Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter eller kategori Kronisk 3 (H412): Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer med i PRIO-kriterierna.

I PRIO finns två prioriteringsnivåer; utfasningsämnen respektive prioriterade riskminskningsämnen. Eftersom BASTA ska täcka såväl utfasnings- som riskminskningsegenskaper kommer H413 därför att återinföras i kriterierna.

I praktiken är mer än 90 % av de miljöfarliga ämnena i PRIO klassificerade som H410 (R50/53 i DPD) och en ganska liten del enbart H413 (R53 som singelfras i DPD).

Sammanräkningsregler för BASTA 2016-12-14

Förtydligande – Kriterie 5 i BASTA- och BETA-kriterierna

Ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1 eller Cat 2 i EU:s EDS Database samt ämnen som är upptagna i kandidatförteckningen p.g.a. att de har hormonstörande egenskaper i enlighet med REACH Artikel 57f.

Frivillig emissionsinformation

BASTA har beslutat att från och med 1/1 2017 införa en frivillig möjlighet att redovisa resultat från genomförda emissionsmätningar för byggvaror som är avsedda för inomhusanvändning.

Byggprodukterna ska testas för avgivning av flyktiga och semiVOC, SVOC och vissa aldehyder enligt standard som förväntas publiceras av CEN under hösten (CEN 16516:2015).

Dokumentation biläggs som en rapport över genomförd emissionsmätning i enlighet med draft standard prCEN 16516:2015.

När dokumentationen biläggs ska följande information läggas in i beskrivningsfältet:
Emissionsmätning utförd enligt standard CEN 16516:2015. För mer information se bifogat dokument.

Hormonstörande ämnen

Vi väntar med spänning på EU-kommissionens nya kriterier för hormonstörande ämnen. Önskvärt är att kunna använda de kommande EU-gemensamma kriterierna som grund för Bastas kriterier för hormonstörande ämnen, men vi bedömer det dock som troligt att vi under en övergångsperiod fortsatt kommer vara beroende av ämneslistor som definierar hormonstörande ämnen.

I dagsläget använder vi EU-kommissionens EDS-databas som den listning av hormonstörande ämnen som vi lutar oss mot i Bastas kriterier. Denna lista uppdateras inte längre vilket innebär att ny kunskap inte fångas upp – den kan således innehålla ämnen som numera avskrivits som hormonstörande och sakna ämnen som man i senare forskning påvisat hormonstörande egenskaper för.

Vi undersöker därför vilka alternativ eller komplement som finns till EDS-databasen. IPCP (International Panel of Chemical Pollution) har på uppdrag av FN-organet UNEP sammanställt en utvärderingsrapport gällande hormonstörande ämnen.  Ett utkast av denna rapport finns tillgänglig på UNEPs hemsida. (http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/12218)

I denna rapport pekas ett antal ämnen ut som uppfyller WHOs definition för hormonstörande ämnen och där det vetenskapliga underlaget värderats och bedömts trovärdigt. När den slutliga versionen av IPCP-rapporten publicerats kommer BASTA bedöma möjligheten att använda IPPCs rapport som komplement eller ersättning för EDS-databasen.

Om utvärderingen av IPCPs rapport visar att det är lämpligt att antingen ersätta eller komplettera EDS-databasens som grund för Bastas kriterier för hormonstörande ämnen, kommer denna ändring aviseras minst sex månader i förväg innan ändringen genomförs.

Vänliga hälsningar,
Sussi Wetterlin and Anna Widheden
BASTAonline AB

Avisering om ändring i BASTA-kriteriet (publicerat 2016-06-10)

Till alla våra medverkande leverantörer

Från och med den 1 januari 2017 kommer följande ändring i  BASTA-kriteriet:

I samband med uppdatering av kriterierna 2015-06-01 togs kriterium 17c (H413) bort. Bakgrunden till detta var att utformningen av kriterium 17 – med 17c kvar – innebar att produkter som klassas som Farligt för vattenmiljön i kategorierna Kronisk 1, 2 och 4 inte kunde registreras, men att produkter som klassas som kategorin Kronisk 3 kunde registreras – vilket vi ansåg vara ologiskt.

I samband med Kemikalieinspektionens senaste uppdatering av PRIO-kriterierna enligt CLP togs dock kategori Kronisk 4 (H413) med som riskminskningsegenskap tillsammans med kategori Kronisk 1 (H410): Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Dock är varken kategori Kronisk 2 (H411): Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter eller kategori Kronisk 3 (H412): Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer med i PRIO-kriterierna.

I PRIO finns två prioriteringsnivåer; utfasningsämnen respektive prioriterade riskminskningsämnen. Eftersom BASTA ska täcka såväl utfasnings- som riskminskningsegenskaper kommer H413 därför att återinföras i kriterierna.

I praktiken är mer än 90 % av de miljöfarliga ämnena i PRIO klassificerade som H410 (R50/53 i DPD) och en ganska liten del enbart H413 (R53 som singelfras i DPD).

Ändringar i BASTA/BETA kriterierna version 2016: A2 (publiceras senast 2016-06-30)

BASTA/BETA-kriteriet:
Stycket om metaboliter/nedbrytningsprodukter är borttaget ur kriterierna men redigeringen av texten är utan betydelse för innehållet.

BASTA-kriteriet:
Förtydligande utav kriterie 12 – indelning 12a) och 12b)
Förändringarna i version 2016: A2 medför inga krav på extra uppdatering av Underleverantörsförsäkran eller komplettering av Säkerhetsdatablad.

BASTA kommer att sända ut en e-post gällande aviseringen om ändring i BASTA-systemet till alla våra leverantörer så snart som att alla kriteriedokument är uppdaterade (senast 2016-06-17). De uppdaterade kriteriedokumenten kommer att infogas i e-posten.

Vänliga hälsningar,
Sussi Wetterlin and Anna Widheden
BASTAonline AB

Uppdateringar i BASTA- och BETA-kriterierna 2016-01-01
(publicerat 2015-12-22)

BASTA-kriteriet:

Inledning sidan 2: Förtydligande kring ämnen på Kandidatlistan.

Kriterium 6: Förtydligande och borttagande av H362. Lättnad.

Fotnot 3: Förtydligande specifika haltgränser.

Fotnot 3:  Tillägg PAH-förordningen som träder i kraft 2015-12-27

Fotnot 14:  Förtydligande sammanräkningsregler.

Faroangivelser sidan 7: Korrigering.

BETA-kriteriet:

Inledning sidan 2: Förtydligande kring ämnen på Kandidatlistan.

Kriterium 6: Förtydligande och borttagande av H362. Lättnad.

Fotnot 4: Förtydligande specifika haltgränser.

Fotnot 4:  Tillägg PAH-förordningen som träder i kraft 2015-12-27.

Faroangivelser sidan 7: Korrigering.

Basta Egenskapskriterier 2016-01-01

Beta Egenskapskriterier 2016-01-01


Uppdateringar i BASTA- och BETA-kriterierna 2015-06-01 (publicerat 2015-07-01)

BASTA-kriteriet:

Kriterium 3a: Felaktig avisering att 3a) skulle ändras från 0,3% till 0,1%. 0,3% är det korrekta och kvarstår. Oförändrat

Kriterium 13: Förtydligande kring ATE värden. Oförändrat

Kriterium 14b) Tillagt H371 med haltgräns 10%. Skärpning

Kriterium 14c) H304 är flyttat från kriterium 16. Hade tidigare en haltgräns på 10%. Detta är nu ett produktkriterium, d.v.s om produkten är klassificerad som H304 klarar den inte kriteriet. Lättnad

Kriterium 15b) Tillagt H373 med haltgräns 10%. Skärpning

Kriterium 17c) Borttaget. Lättnad

BETA-kriteriet:

Kriterium 3: Felaktig avisering att 3a) skulle ändras från 0,3% till 0,1%. 0,3% är det korrekta och kvarstår. Oförändrat

Med vänlig hälsning

BASTA kansliet


Ibland blir det fel… (publicerad 2015-06-26)

Det smög in sig en felaktighet i den nya uppdaterade egenskapskriterierna under punkt 3a) – Reproduktionstoxiska ämnen. Haltgränsen ändrades inkorrekt till 0,1 vikts-%, men det ska fortsatt vara 0,3 vikts-% och inget annat.

Däremot gäller fortfarande att man för ämnen som klassas H360 på begäran är skyldig att skicka ut ett SDS där man redovisar halter ner till 0,1 vikts-%. Detta är ett lagkrav men har inget med BASTA:s kriterier att göra.

Vi ber om ursäkt för eventuellt extra arbete.
BASTA kansliet


Avisering (publicerad 2014-11-28)

Till våra medverkande leverantörer

Från och med den 1 juni 2015 kommer några förändringar av egenskapskriterierna att införas i BASTA-systemet.

Det är viktigt att ni som leverantörer i systemet, i god tid innan förändringarna träder ikraft, ser över huruvida era produkter fortsättningsvis klarar de förändrade BASTA- respektive BETA-kriterierna.

Förändringarna i egenskapskriterierna är följande:

Skärpningar av BASTA-kriterierna (träder i kraft 2015-06-01):

Kriterium 14 alternativ 2 (CLP)

Kriterium 14 anger gräns på 1% för ämnen klassificerade STOT-SE kategori 1 (H370). Enligt ”Guidance on the Application of the CLP Criteria”, tabell 3.8.3 ska därmed beredningar klassificerade som STOT -SE Kategori 1 och Kategori 2 med faroangivelser H370 och H371 inte förekomma. Beredningar som innehåller ämnen klassificerade STOT-SE kategori 2 i en halt ≥10% leder emellertid också till att beredningen ska klassificeras STOT-SE kategori 2 (H371) och bör därmed ingå i kriterierna. Under kriterium 14 kommer därför H371 ≥10% att läggas till i Alternativ 2.

Kriterium 15 alternativ 2 (CLP)

Kriterium 15 anger en gräns på 1% för ämnen klassificerade STOT-RE kategori 1 (H372). Enligt ”Guidance on the Application of the CLP Criteria”, tabell 3.9.4 ska därmed beredningar klassificerade som STOT-RE Kategori 1 och Kategori 2 med faroangivelser H372 och H373 inte förekomma.. Beredningar som innehåller ämnen som klassificerade STOT-RE kategori 2 i en halt ≥10% leder emellertid också till att beredningen ska klassificeras STOT-RE kategori 2 (H373). Under kriterium 15 kommer därför H373 ≥10% att läggas till i Alternativ 2.

Angående registrering av produkter i systemet efter 1/6 2015

Efter den 1/6 2015 måste all registrering i systemet ske enligt Alternativ 2 av kriterierna (CLP-versionen), eftersom alla blandningar som släpps ut på marknaden senast den 1/6 ska vara märkta enligt CLP. Efter detta datum görs inga uppdateringar i Alternativ 1 av kriterierna. Detta innebär att efter den 1/6 2015 vid avisering om uppdatering av CLP-versionen så görs inte motsvarande uppdatering i Alternativ 1 (KIFS-versionen) av kriterierna. Samtliga produkter som är registrerade mot Alternativ 1 måste från och med den 1/6 2015 bedömas om enligt Alternativ 2.

Ändring avtalsvillkor – Säkerhetsdatablad som riskinformation i BETA

IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en utredning om huruvida ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i enlighet med REACH-förordningen täcker in den information som krävs enligt BASTA:s avtalsvillkor, och kommit fram till att så är fallet.

Därför har det beslutats att det för kemiska produkter räcker med ett säkerhetsdatablad som riskinformation, under förutsättning att detta uppfyller kraven i enlighet med REACH-förordningen.

Lydelsen: ”För kemiska produkter kan ett säkerhetsdatablad räcka som miljö- och hälsosäkerhetsinformation om detta ger motsvarande information som miljö-och hälsosäkerhetsinformationen enligt den av BASTA anvisade mallen” kommer ersättas med ”För kemiska produkter kan ett säkerhetsdatablad räcka som miljö- och hälsosäkerhetsinformation under förutsättning att detta uppfyller kraven i enlighet med REACH-förordnings avdelning IV (Information i distributionskedjan).”

Med vänlig hälsning,

Sussi Wetterlin och Anna Widheden

BASTAonline AB


Avisering (publicerad 2013-12-20)

Till våra medverkande leverantörer

Hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen som påverkar de hormonella systemen kan orsaka allvarlig skada på organismer, populationer eller ekosystem. Ämnen som stör balansen i kroppens hormonsystem kan ge upphov till en rad olika effekter som till exempel fortplantningsstörning eller missbildning, cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, benskörhet och skador på immun­systemet och nervsystemet, varav det senare i sin tur kan leda till beteendepåverkan. Forskningen har gått framåt inom området och parallellt har det visats att den traditionella riskbedömningen för kemikalier inte helt fångar upp effekter framkallade via en hormonell mekanism.

Med anledning av de allvarliga riskerna kommer som tidigare aviserats, kriteriet för hormonstörande ämnen i BASTA att ändras från och med den 1 januari 2014. De ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1 eller Cat 2 i EU-kommissionens EDS Database* får då inte ingå i halter som är 0.1 % eller högre. Anledning till att hänvisningen ges till EU-kommissionens databas är att det idag saknas kriterier för en harmonierad klassificering av ämnen med hormonstörande egenskaper. För att kunna tillämpa rådande regelverk inom BASTA måste kemiska ämnen med hormonstörande egenskaper ändå kunna identifieras.

BASTA planerar att under 2014 vidareutveckla sitt kvalificeringssystem. Kvalificeringen av byggprodukter i BASTA bygger idag på en förenklad bedömning av ämnesinnehållets inneboende farlighet. Eftersom systemet inte tar hänsyn till om riskerna med den inneboende farligheten kan komma till uttryck eller inte, medför det att hela materialslag riskerar att diskvalificeras trots mycket begränsade hälso- och miljörisker. Därför kommer BASTA att möjliggöra för materialtyper som idag diskvalificeras i systemet men som samtidigt har en viktig funktion i dagens byggande, att oberoende utredas avseende deras faktiska hälso- och miljörisker.

Arbetet, som kommer att genomföras och finansieras av materialindustrin och IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans, kommer att resultera i materialspecifika vägledningsdokument där riskerna med användningen av enskilda materialslag är sammanställda och utvärderade. Om riskerna anses acceptabla kommer byggprodukter baserade på dessa material att kunna registreras i ett nytt register i BASTA-systemet, med utgångspunkt från acceptanskriterier i de nya vägledningsdokumenten.

Från och med den 1 januari 2014 välkomnas materialindustrin (eller representanter för densamma) att kontakta BASTA-kansliet och ansöka om framtagande av vägledningsdokument för enskilda materialslag. Kravet är att 1) materialslaget behövs i dagens byggande, att 2) man anser att det finns tillräcklig information och kunskap som visar på begränsade och acceptabla hälso- och miljörisker med materialet och att 3) det finns ett möjligt deltagande och finansiering från industrin i arbetet med att ta fram ett vägledningsdokument.

Med anledning av den förestående kriterieförändringen ges möjlighet till en generell dispens i BASTA-systemet för de produkter som inte klarar det skärpta kravet för hormonstörande ämnen som träder i kraft den 1 januari 2014. Dispensen gäller till och med den sista mars 2014. Under årets första kvartal finns då möjlighet att ansöka om framtagning av vägledningsdokument(enligt kraven i föregående stycke) för materialslag som inte klarar kriterieförändringen. För de materialslag där en skriftlig ansökan skickas in och beviljas av BASTA, förlängs dispensen till att vägledningsdokumentet färdigställts och produkter baserade på det specifika materialslaget ges möjlighet att registreras i det nya registret.

Kontakta BASTA:s VD Sussi Wetterlin (sussi.wetterlin@ivl.se) för mer information.

Nanopartiklar

BASTA har tidigare aviserat att förekomsten av nanopartiklar ska dokumenteras och kunna lämnas ut på begäran från och med den 1 januari 2014. Kravet kommer att gälla för nanomaterial och inte för enskilda nanopartiklar. EU-kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial innebär dock vissa svårigheter i att avgöra vad som är nanomaterial och vad som inte är det, vilket bl.a. beror på att det idag saknas harmoniserade mätmetoder för att mäta storlek och storleksfördelning av partiklar i material. Detta gör att olika mätningar kan ge resultat som inte går att jämföra. BASTA har därför beslutat att skjuta fram dokumentationskravet för nanomaterial i avvaktan på att harmoniserade mätmetoder har tagits fram.

Kontakta BASTA:s Vetenskapliga samordnare Anna Widheden (anna.widheden@ivl.se) för mer information.

* http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm


Avisering av ändring i BASTA-systemet (publicerad 2013-06-26)

Till våra medverkande leverantörer

Från och med den 1 januari 2014 kommer några förändringar av egenskapskriterierna att införas i BASTA-systemet. Vi har noterat att länken som vi hänvisat till i föregående avisering inte fungerar längre varvid vi nu sänder ut en uppdaterad information med korrekt länk.

Därtill har ett antal förtydliganden och andra ändringar gjorts bland egenskapskriterierna (se nedan). Dessa har arbetats in i kriterie-dokumenten, vilka publicerades på hemsidan under vecka 26.

Det är viktigt att ni som leverantörer i systemet, i god tid innan förändringarna träder ikraft, ser över huruvida era produkter fortsättningsvis klarar de förändrade BASTA- respektive BETA-kriterierna.

Förändringarna i egenskapskriterierna är följande:

Skärpningar av BASTA-kriterierna (träder i kraft 2014-01-01)

Hormonstörande ämnen Kriteriet kommer att omfatta de ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1 eller Cat 2 i EU:s EDC Database, vilka således inte får ingå i halter som är 0.1% eller högre. EU:s EDS Database kan laddas ner på http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm
För att extrahera databasen, gör så här:

1.Spara ner zip-filen, öppnas i nytt fönster på din hårddisk
2.Extrahera zipfilen och kör databasen genom att klicka på mdb-filen.
3.Välj ”Categorisation” så kommer de ämnen som databasen omfattar upp.
Minimikrav är MS Access 2003 eller senare version. Vi arbetar vidare med detta kriterium då det händer mycket kring hormonstörande ämnen.

Nanopartiklar Om det ingår nanopartiklar i produkten ska denna information ingå i bedömningsunderlaget. Information om att det ingår nanopartiklar ska även kunna lämnas till kund på begäran.

Förtydliganden och andra ändringar av BASTA-kriterierna (gäller omgående – publicerat 2013-06-26)

Kriterie 3a

Dubbla haltgränser införs eftersom det datum då haltgränsen för varor sänktes för att matcha REACH krav på att information ska lämnas för varor som innehåller 0.1 % eller mer av ämnen på kandidatlistan har passerat.

Haltgränsen för Bly i BETA Vi inför ett förtydligande om att undantaget från haltgränsen 0.1% för bly i BETA endast gäller för de produktkategorier som RoHS-direktivet omfattar, se http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Elektrisk-och-elektronisk-utrustning—RoHS-direktivet/

Kvicksilver

Raderna förlågenergilampor och lysrör har tagits bort från BETA. I fotnoten anges att undantag enligt RoHs-direktivet gäller.

Kriterie 14, Alternativ 2 (Gäller BASTA, ej BETA): Toxicitet vid enstaka exponering

Här hade STOT-SE felaktigt blivet STOS-SE. Detta har nu korrigerats.

Kriterie 16, Alternativ 2 (Gäller BASTA, ej BETA): Flyktiga organiska ämnen

H302 (Skadlig vid förtäring) har ersatts av H304 (Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna), som det ska vara.

Med vänlig hälsning,

Per Löfgren och Anna Widheden

BASTAonline AB