Avisering om ett förtydligande i BASTA och BETA kriterierna

2017-06-08

Avisering (publicerat 2017-06-08)

Till alla våra medverkande leverantörer

Från och med den 1 juli 2017 kommer ett förtydligande utav fotnot 8 i BASTA kriterierna och fotnot 9 i BETA kriterierna att införas i BASTA-systemet (Förtydligande i fetstil).

I enlighet med ”Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter” råder totalförbud på kvicksilver. Förbudet gäller produkter där kvicksilver har använts eller tillsatts. Låga halter av kvicksilver som inte tillsatts avsiktligt i något led faller därmed utanför förbudet, men sådana spår/förorening av kvicksilver får inte överstiga 2,5 mg/kg. Avvikelser överstigande 2,5 mg/kg är tillåtet i de fall det härrör från naturlig förekomst i kol, malm eller malmkoncentrat.

Vänliga hälsningar,
Sussi Wetterlin
BASTAonline AB