Avisering om ändring i egenskapskriterierna

2014-11-28

Till våra medverkande leverantörer

Avisering (publicerad 2014-11-28)

Till våra medverkande leverantörer

Från och med den 1 juni 2015 kommer några förändringar av egenskapskriterierna att införas i BASTA-systemet.

Det är viktigt att ni som leverantörer i systemet, i god tid innan förändringarna träder ikraft, ser över huruvida era produkter fortsättningsvis klarar de förändrade BASTA- respektive BETA-kriterierna.

Förändringarna i egenskapskriterierna är följande:

Skärpningar av BASTA-kriterierna (träder i kraft 2015-06-01):

Kriterium 14 alternativ 2 (CLP)

Kriterium 14 anger gräns på 1% för ämnen klassificerade STOT-SE kategori 1 (H370). Enligt ”Guidance on the Application of the CLP Criteria”, tabell 3.8.3 ska därmed beredningar klassificerade som STOT -SE Kategori 1 och Kategori 2 med faroangivelser H370 och H371 inte förekomma. Beredningar som innehåller ämnen klassificerade STOT-SE kategori 2 i en halt ≥10% leder emellertid också till att beredningen ska klassificeras STOT-SE kategori 2 (H371) och bör därmed ingå i kriterierna. Under kriterium 14 kommer därför H371 ≥10% att läggas till i Alternativ 2.

Kriterium 15 alternativ 2 (CLP)

Kriterium 15 anger en gräns på 1% för ämnen klassificerade STOT-RE kategori 1 (H372). Enligt ”Guidance on the Application of the CLP Criteria”, tabell 3.9.4 ska därmed beredningar klassificerade som STOT-RE Kategori 1 och Kategori 2 med faroangivelser H372 och H373 inte förekomma.. Beredningar som innehåller ämnen som klassificerade STOT-RE kategori 2 i en halt ≥10% leder emellertid också till att beredningen ska klassificeras STOT-RE kategori 2 (H373). Under kriterium 15 kommer därför H373 ≥10% att läggas till i Alternativ 2.

Angående registrering av produkter i systemet efter 1/6 2015

Efter den 1/6 2015 måste all registrering i systemet ske enligt Alternativ 2 av kriterierna (CLP-versionen), eftersom alla blandningar som släpps ut på marknaden senast den 1/6 ska vara märkta enligt CLP. Efter detta datum görs inga uppdateringar i Alternativ 1 av kriterierna. Detta innebär att efter den 1/6 2015 vid avisering om uppdatering av CLP-versionen så görs inte motsvarande uppdatering i Alternativ 1 (KIFS-versionen) av kriterierna. Samtliga produkter som är registrerade mot Alternativ 1 måste från och med den 1/6 2015 bedömas om enligt Alternativ 2.

Ändring avtalsvillkor – Säkerhetsdatablad som riskinformation i BETA

IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en utredning om huruvida ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i enlighet med REACH-förordningen täcker in den information som krävs enligt BASTAs avtalsvillkor, och kommit fram till att så är fallet.

Därför har det beslutats att det för kemiska produkter räcker med ett säkerhetsdatablad som riskinformation, under förutsättning att detta uppfyller kraven i enlighet med REACH-förordningen.

Lydelsen: ”För kemiska produkter kan ett säkerhetsdatablad räcka som miljö- och hälsosäkerhetsinformation om detta ger motsvarande information som miljö-och hälsosäkerhetsinformationen enligt den av BASTA anvisade mallen” kommer ersättas med ”För kemiska produkter kan ett säkerhetsdatablad räcka som miljö- och hälsosäkerhetsinformation under förutsättning att detta uppfyller kraven i enlighet med REACH-förordnings avdelning IV (Information i distributionskedjan).”

Med vänlig hälsning,

Sussi Wetterlin och Anna Widheden

BASTAonline AB