Avisering om ändring i BASTA-kriteriet (publicerat 2016-06-10)

2016-07-01

Till alla våra medverkande leverantörer

Från och med den 1 januari 2017 kommer följande ändring i  BASTA-kriteriet:

I samband med uppdatering av kriterierna 2015-06-01 togs kriterium 17c (H413) bort. Bakgrunden till detta var att utformningen av kriterium 17 – med 17c kvar – innebar att produkter som klassas som Farligt för vattenmiljön i kategorierna Kronisk 1, 2 och 4 inte kunde registreras, men att produkter som klassas som kategorin Kronisk 3 kunde registreras – vilket vi ansåg vara ologiskt.

I samband med Kemikalieinspektionens senaste uppdatering av PRIO-kriterierna enligt CLP togs dock kategori Kronisk 4 (H413) med som riskminskningsegenskap tillsammans med kategori Kronisk 1 (H410): Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Dock är varken kategori Kronisk 2 (H411): Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter eller kategori Kronisk 3 (H412): Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer med i PRIO-kriterierna.

I PRIO finns två prioriteringsnivåer; utfasningsämnen respektive prioriterade riskminskningsämnen. Eftersom BASTA ska täcka såväl utfasnings- som riskminskningsegenskaper kommer H413 därför att återinföras i kriterierna.

I praktiken är mer än 90 % av de miljöfarliga ämnena i PRIO klassificerade som H410 (R50/53 i DPD) och en ganska liten del enbart H413 (R53 som singelfras i DPD).

Ändringar i BASTA/BETA kriterierna version 2016: A2 (publiceras senast 2016-06-30)

BASTA/BETA-kriteriet:
Stycket om metaboliter/nedbrytningsprodukter är borttaget ur kriterierna men redigeringen av texten är utan betydelse för innehållet.

BASTA-kriteriet:
Förtydligande utav kriterie 12 – indelning 12a) och 12b)
Förändringarna i version 2016: A2 medför inga krav på extra uppdatering av Underleverantörsförsäkran eller komplettering av Säkerhetsdatablad.

Alla de uppdaterade kriteriedokumenten finns tillgängliga på hemsidan- under dokument

Vänliga hälsningar,
Sussi Wetterlin and Anna Widheden
BASTAonline AB