Avisering om kriterieändring – Uppdatering 2019-05-28

2019-05-28

Avisering (2018-12-17) uppdatering 2019-05-28

Till alla våra medverkande leverantörer

Följande ändring träder i kraft 2020-01-01 (tidigare angivet datum 2019-07-01)

Komplettering av kriteriet 5 hormonstörande ämnen – BASTA och BETA

Basta kompletterar kriteriet för hormonstörande ämnen från och med 2020-01-01 (tidigare angivet 2019-07-01). Kriteriet kommer då omfatta ämnen ≥0,1 % som bedöms uppfylla definitionen för hormonstörande ämnen som tillämpas av EU-kommissionen i kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel[1] och biocider[2].

Detta innebär att ämnen ska anses ha hormonstörande egenskaper om det uppfyller samtliga följande kriterier:

a) Det orsakar skadliga effekter i en intakt organism eller i dess avkomma, dvs. förändringar av en organisms, ett systems eller en (under)populations morfologi, fysiologi, tillväxt, utveckling, reproduktion eller livscykel, vilket leder till nedsatt funktionsförmåga, nedsatt kapacitet att kompensera för ytterligare stress eller ökad mottaglighet för annan påverkan.

  1. b) Det har ett endokrint verkningssätt, dvs. förändrar det endokrina systemets funktion.
  2. c) Den skadliga effekten är en följd av det endokrina verkningssättet.

Detta är en komplettering av kriteriet 5 för hormonstörande ämnen, kriteriet kommer fortsatt inkludera ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1 eller Cat 2 i EU:s EDS Databas samt ämnen som är upptagna i kandidatförteckningen p.g.a. att de har hormonstörande egenskaper i enlighet med REACH Artikel 57f.

Basta kommer initiera en branschdialog för att diskutera hur det nya kriteriet för hormonstörande ämnen ska användas i praktiken. Ett vägledningsdokument kommer att tas fram i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet som tydliggör tillämpningen. Vägledningsdokumentet kommer att tas fram under 2019.

EDS Databasen gäller fortsatt men ska på sikt fasas ut som en följd av tillämpningen av det nya kriteriet. En tidsplan för när detta ska ske kommer att tas fram i samband med att vägledningsdokumentet färdigställts.

Den 1 januari görs inga ändringar i BASTA- eller BETA-kriterierna. Detta betyder att kriteriedokumenten 2018:A2 fortsatt gäller fram till 2019-07-01

[1] Kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel, EU 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning EG nr 1107/2009. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&qid=1541403864699&from=SV

[2] Kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i biocider, EU 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt EU nr 528/2012, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0605&qid=1541403932813&from=SV