Avisering – Kriterieändringar som träder i kraft 2021-07-01

2020-12-17

Avisering 2020-12-17

Till alla våra medverkande leverantörer

Basta-systemet inför nya kravkriterier och nya informationskrav från den 1/7 2021. Ändringarna gäller allergiframkallande ämnen, fluorerade växthusgaser och särskilt persistenta ämnen (högfluorerade ämnen, PFAS). Ändringarna rör utfasningsegenskaper som omfattas av både Basta- och Beta-kriterierna. Bakgrunden till ändringarna är Kemikalieinspektionens uppdaterade PRIO-kriterier. För mer information om ämnen och egenskaper se PRIO-guiden, https://www.kemi.se/prioguiden/start/nytt-i-prio-2020.

Nya kravnivåer för allergiframkallande ämnen
Kriteriekraven innebär skarpare krav för luftvägssensibiliserande ämnen kategori 1A, med kravgräns 0,1 %, samt hudsensibiliserande ämnen kategori 1A med kravgräns 0,1 %. Luftvägssensibiliserande kategori 1 har samma kravgräns som förut men räknas numer som utfasningsämne.

De nya kriteriekraven blir för Basta-kriterierna:
12a. Luftvägssensibiliserande kategori 1A (H334) 0,1 %
12b. Luftvägssensibiliserande kategori 1 och 1B (H334 gas) 0,2 %
12c. Luftvägssensibiliserande kategori 1 och 1 B (H334 solid/liquid) 1 %
12d. Hudsensibiliserande kategori 1A (H317) 0,1 %
12e. Hudsensibiliserande kategori 1 och 1B (H317) 1 %

Nya kriteriekrav för Beta-kriterierna:
12a. Luftvägssensibiliserande kategori 1A (H334) 0,1 %
12b. Luftvägssensibiliserande kategori 1 och 1B (H334 gas) 0,2 %
12c. Luftvägssensibiliserande kategori 1 och 1 B (H334 solid/liquid) 1 %
12d. Hudsensibiliserande kategori 1A (H317) 0,1 %

Nytt kriteriekrav för fluorerade växthusgaser
Basta-systemet inför nytt kriteriekrav för fluorerade växthusgaser med kravgräns 0,1 % och gäller både Basta- och Beta-kriterierna. De ämnen som omfattas är syntetiskt framställda fluorerade gaser (F-gaser) som omfattas av Kigalitillägget till Montrealprotokollet (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozon Layer), och omfattar fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6) och rör utfasningsämnen.

Nytt informationskrav för särskilt persistenta ämnen (högfluorerade ämnen, PFAS)
Basta-systemet inför nytt informationskrav från 0,1% för särskilt persistenta ämnen, PFAS. Basta-systemet använder sig av produktregistrets definition för PFAS, som är inskriven i Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2018:4. PFAS är ett ämne som i sin molekyl innehåller ett eller flera fragment bestående av en perfluorerad kolkedja som har en kedjelängd med minst två kolatomer 11-(CF2)n)-R2, där n>1 och R1 och R2 är valfria atomer eller grupper.
Informationskravet innebär en redovisningsplikt för produkter som innehåller PFAS. I kommande kriterier kan kravgränser komma att implementeras, men som ett första steg införs informationskrav.

Med vänlig hälsning

BASTA-kansliet