Avisering – gäller från 2018-01-01

2018-01-08

(publicerat 2018-01-04)

BASTA- och BETA-kriterierna för 2018:1 är nu publicerade på hemsidan. Egenskapskriterierna 2018-01-01 inkluderar vissa förtydliganden men inga ändringar och därför behövs ingen uppdatering utav tex underleverantörsförsäkran eller annan dokumentation.

Följande förtydligande har skett :
Kriterie 4) Ny lydelse ”Ämnen som uppfyller faroklassen Reproduktionstoxicitet, kategori Effekter på eller via amning (H362)”. (Gäller BASTA- och BETA-kriteriet)

Kriterie 17b Ny lydelse ”Ämnen som uppfyller faroklassen Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1 och 2 (H410) och (H411)”. (Gäller BASTA-kriteriet)

Kriterie 17c Ny lydelse ”Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Farlig för vattenmiljön, Kategori kronisk 4 (H413). Sammanräkning görs för blandningar som inte uppfyller kriterier för kronisk 1, 2 eller 3. Sammanräkningen inkluderar ämnen klassificerade kroniskt 1 (H410), kroniskt 2 (H411), kroniskt 3 (H412), kroniskt 4 (H413)”. (Gäller BASTA-kriteriet)