För användare
Sök produkt Hantera projekt
För leverantörer
Hantera produkt Teckna avtal

BASTA och BVB omvärderar rostfritt stål

2013-02-26

Följande information har i dagarna skickats ut till samtliga leverantörer i BASTA-systemet.


Rostfria stål i BASTA och Byggvarubedömningen.

BASTA och BVB har beslutat om en möjlighet att göra avsteg från kravet om bedömning på ämnesnivå för legeringar av rostfritt stål.

Rostfria stål är legeringar av metallerna järn och krom samt i många fall nickel. Innehållet av främst nickel i relativt höga halter har hittills gjort att rostfria stål inte ansetts klara egenskapskriterierna i BASTA och BVB. Orsaken är att man idag vet att nickel orsakar hälsoskador vid lång eller upprepad exponering, kan orsaka allergiska hudreaktioner samt misstänks kunna orsaka cancer.

En litteraturstudie genomförd av det finska arbetsmiljöinstitutet, (Santonen, T., Stockmann-Juvala, H., Zittin, A. 2010PDF), har gått igenom kunskapsläget avseende miljö- och hälsoegenskaper hos rostfritt stål. Studiens vetenskapliga kvalitet och slutsatser har nu analyserats av en av BASTA anlitad oberoende expert (Jönsson, Anders, 2012, IVL Miljöinstitutet), som bekräftar slutsatserna funna i studien.

Kortfattat kan slutsatserna utifrån dagens kunskap sammanfattas med att rostfritt stål ur ett toxikologiskt perspektiv kan anses utgöra ett eget ämne vilket bedöms utifrån legeringens egenskaper och inte de ingående metallernas egenskaper. Resonemanget har lagligt stöd i den europeiska klassificeringslagstiftningen (CLP)avseende legeringar vilka publiserades (2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och (2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Studien visar att avgivningen av nickel från legeringar av rostfritt stål är mycket lägre, i vissa studier mer än 1000 gånger lägre, än från ren nickel, vilket leder till slutsaten att legeringarna har mycket låg giftighet och inte är cancerframkallande eller orsakar allergi. Även om det finns skillnader i avgivning av nickel från olika typer av rostfritt stål så är dessa mycket små jämfört med avgivningen av nickel från den rena metallen. Den låga avgivningen beror på det rostfria stålets normalt goda korrosionsbeständighet.

Svavellegerade stålsorter (rostfritt automatstål) som används för sina spånavskiljande egenskaper, uppvisar dock sämre korrosionsbeständighet och därmed en högre avgivning av nickel. Inom EU har det framförts rekommendationer att denna typ av rostfritt stål inte bör användas i applikationer som medför kontinuerlig kontakt med huden. Även om byggvaror normalt inte kommer i kontinuerlig kontakt med hud är det viktigt att ta hänsyn till denna ökade risk för exponering av nickel vid bedömningar av byggvaror som innehåller rostfritt stål.

Ett annat viktigt förbehåll för att få dispens från bedömning på ämnesnivå i BASTA och Byggvarubedömningen är att rostfria stål inte får innehålla ämnen med utfasningsegenskaper, enligt definitionen i Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide PRIO (Kemikalieinspektionen, 2012).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I enlighet med det nationella miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” anses det att ämnen med utfasningsegenskaper är oönskade i byggvaror, oavsett legeringens egenskaper.

Mot denna bakgrund kan bedömningen av rostfria stål i fortsättningen göras enligt ett av följande alternativ:

1. Med information om stålsort och stålstandard kan det rostfria stålet bedömas som ett eget ämne (vilket bedöms utifrån legeringens egenskaper och inte de ingående metallernas egenskaper) och därmed klara egenskapsskriterierna enligt BASTA och BVB om stålsorten återfinns i listan ”Rostfritt stål i byggsektorn, exempel på vanligt förekommande stålsorter som klarar innehållskriterierna enligt BASTA och BVB för giftfritt byggande” från Jernkontoret och Stålbyggnadsinstitutet.

2. Med information om stålsort och stålstandard kan det rostfria stålet bedömas som ett eget ämne (vilket bedöms utifrån legeringens egenskaper och inte de ingående metallernas egenskaper) och därmed klara egenskapskriterierna enligt BASTA och BVB om:

  • stålsorten inte innehåller ämnen med utfasningsegenskaper över i kriterierna angivna halter och
  • stålsorten innehåller mindre än 0,1 % svavel

3. Med information om stålsort och stålstandard kan det rostfria stålet bedömas som ett eget ämne (vilket bedöms utifrån legeringens egenskaper och inte de ingående metallernas egenskaper) och därmed klara egenskapskriterierna enligt BASTA och BVB om:

  • stålsorten inte innehåller ämnen med utfasningsegenskaper över i kriterierna angivna halter och
  • avgivningen av nickel i en standard in vitro test (EN 1811, CEN reference test method) är < 0.5 μg/cm2/vecka i enighet med CLP

För frågor angående specifika varor, kontakta din leverantör av rostfritt stål. För mer allmänna frågor kring rostfritt stål, kontakta Jernkontoret eller Stålbyggnadsinstitutet.

Vidare information finns i pdf filen "ett urval rostfria stål som uppfyller egenskapskriterierna enligt BASTA och Byggvarubedömningen, BVB". Se länkPDF

BASTAonline AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm, Tel: 08-598 563 00.