Behandling av personuppgifter [Loggboken]

Genom att registrera ett användarkonto på BASTAonline, uppger du personuppgifter om dig själv vilka kommer att behandlas av BASTAonline AB (”BASTA” eller ”vi”). De personuppgifter vi samlar in är namn, e-postadress, telefonnummer, och namn på arbetsplats, vilket behövs för att vi ska kunna administrera det anslutna företagets konto och för att vi ska kunna veta vilka våra användare är. Har du fått en inbjudan att använda loggboksverktyget så har BASTA fått dina personuppgifter i från en person som är involverad i ett projekt där du är delaktig. Väljer du att aktivera ditt konto så kommer dina personuppgifter att behandlas på samma sätt som ovan.

I administrationen ingår även allmän kundsupport och utskick av information om verktyget. Behandlingen av personuppgifter utgör således en del i vår erbjudna tjänst och är en förutsättning för användning av loggboksverktyget. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

Loggboksverktygets personuppgifter sparas tills dess att ansvarig användare väljer att radera upplagda projekt. Inbjudna projektmedlemmar anslutna till loggboksverktyget kan välja att avregistrera sig vilket görs genom att kontakta BASTAonline AB.

För behandlingen av personuppgifter i loggboksverktyget är BASTAonline AB personuppgiftsansvarig.

 

Processing of personal data

By registering a user account on BASTAonline, you provide personal information about yourself which will be handled by BASTAonline AB (”BASTA” or ”we”). The personal information we collect is the name, e-mail address, phone number, and workplace name, which is necessary for us to manage the affiliated company’s account and to know who our users are. If you have been invited to use the logbook tool, BASTA has received your personal information from a person involved in a project in which you are involved. If you choose to activate your account, your personal information will be treated in the same way as above.

The administration also includes general customer support and distribution of information about the tool. The processing of personal data thus forms part of our offered service and is a prerequisite for using the logbook tool. More information about how we treat personal data and your rights in the processing of personal data can be found in our privacy policy, which you will find [here].

The logbook tool’s personal data is saved until the responsible project owner chooses to delete posted projects. Invited project members connected to the logbook tool can choose to unsubscribe, which is done by contacting BASTAonline AB.

For the processing of personal data in the logbook tool, BASTAonline AB is data controller for the personal data.